Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Ponad 3 mln zł wsparcia dla organizacji pozarządowych w 2020 r.

27 maja 2021, 13:09

Ponad 3 mln zł wsparcia dla organizacji pozarządowych w 2020 r.

Ponad 3 mln zł wsparcia dla organizacji pozarządowych w 2020 r.

Niezależnie od trudnej sytuacji związanej z epidemią koronawirusa, miasto - podobnie jak w latach poprzednich - współpracuje z organizacjami pozarządowymi. W ubiegłym roku na realizację prowadzonych przez nie zadań, Gmina przeznaczyła aż ponad 3,2 mln zł. Dzięki temu zarówno młodsi jak i starsi mieszkańcy mogli m.in. wziąć udział w zajęciach sportowych i półkoloniach, uczestniczyć w działaniach z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, czy też skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej.

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej radni przyjęli sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2020.

Organizacje pozarządowe, dzięki swej działalności, wspomagają Gminę w realizacji zadań własnych. W 2020 roku 35 organizacji otrzymało dofinansowanie na łączną kwotę 3 048 342,00 zł. Należy jednak pamiętać, że miasto wspiera te instytucje również poprzez pozafinansowe formy współpracy, m.in. 22 października 2020 roku odbyło się Forum Organizacji Pozarządowych wraz ze szkoleniem. Ze względu na sytuację panującą w kraju, w trosce o wspólne bezpieczeństwo Forum przybrało formę webinarium on-line.

W 2020 roku Prezydent Miasta Jaworzna ogłosił 15 konkursów na realizację zadań publicznych w tym: 11 na wsparcie, 4 na powierzenie realizacji zadań publicznych oraz 9 w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wpłynęły 83 oferty na realizację zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe, dofinansowanie uzyskały 53 złożone oferty na łączną kwotę 3 088 299,00 zł.

W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii i ograniczeniem wpływu tej wyjątkowej sytuacji na jaworznicki III sektor, Prezydent Miasta Jaworzna podjął decyzję o umożliwieniu wprowadzania nieograniczonej liczby aneksów do zawartych umów. Organizacje mogły elastycznie dopasować realizację swoich zadań do wprowadzanych restrykcji. W 2020 roku wprowadzono 29 aneksów do 53 zawartych umów, dzięki temu żadna z organizacji nie była zmuszona do dokonania zwrotu przekazanych środków. Należy podkreślić, że wszystkie organizacje, pomimo ograniczeń i restrykcji wykonały zlecone im zadania oraz prawidłowo dokonały ich rozliczenia.

W związku z zaistniałą sytuacją pandemii oraz zapotrzebowaniem na usługi zdrowotne w postaci porad psychologiczno-psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży, wynikających z przeprowadzonej diagnozy społecznej pt. "Zachowania ryzykowne wśród młodzieży szkolnej, w kontekście oddziaływań profilaktycznych, w środowisku lokalnym miasta Jaworzna" wynikła potrzeba utworzenia poradni psychologicznej dla dzieci i młodzieży oraz zapewnienia kompleksowej i skoordynowanej opieki rodzinom, w których pojawiły się problemy natury psychicznej. W odpowiedzi na potrzeby mieszańców Gmina Miasta Jaworzna wraz z Zespołem Lecznictwa Otwartego w Jaworznie utworzyła Poradnię Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży "AZYMUT". Projekt w 2020 roku sfinansowano ze środków budżetu miasta w kwocie 92 500,00 zł. Projekt kontynuowany jest w 2021 roku.

Ponadto w 2020 roku na bieżąco przekazywano środki ochrony osobistej w postaci płynów dezynfekujących, stacji dezynfekujących, przyłbic oraz maseczek do organizacji pozarządowych oraz do jednostek współpracujących z Gminną Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworznie oraz realizujących Programy Profilaktyki Uzależnień.

Wprowadzenie powyższych działań oraz udzielanie pomocy i wsparcia dla III sektora wpłynęło na pełną realizację przyjętych przez Radę Miejską w Jaworznie Programów: Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2020, Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Z pełną treścią raportu można zapoznać się poniżej.