Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Relacja z sesji Rady Miejskiej

27 maja 2021, 08:32

Relacja z sesji Rady Miejskiej

Relacja z sesji Rady Miejskiej

Zapraszamy do śledzenia relacji "na żywo" z dzisiejszej sesji Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazło się 16 punktów. W obecnych okolicznościach oraz wprowadzonym przez rząd stanem epidemii, sesja będzie odbywała się w trybie zdalnym.

Relacja dostępna jest zarówno w wersji VIDEO, jak i w wersji TEKSTOWEJ.

Pełna lista spraw, którymi na najbliższej sesji zajmą się Radni, przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej w Jaworznie z 25 lutego oraz 22 kwietnia 2021r.
 3. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyznania pośmiertnie dyplomu honorowego "Za zasługi dla miasta Jaworzna" Panu Jerzemu Zamarlikowi.
 4. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyznania pośmiertnie dyplomu honorowego "Za zasługi dla miasta Jaworzna" Panu Lucjanowi Fudale.
 5. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaworznie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Jaworzna w 2020 roku.
 6. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2020.
 7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 r. miasta Jaworzna.
 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2021-2034.
 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Jaworznie za 2020 rok.
 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie pokrycia straty netto Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Jaworznie za 2020 rok.
 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku.
 12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających miastu Jaworzno lub jego jednostkom organizacyjnym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
 13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie złożenia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 30 kwietnia 2021 r. znak: NPII.4131.1.454.2021.
 14. Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.
 15. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych.
 16. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o wnioskach mieszkańców.

Archiwalne zapisy sesji oraz transmisje z bieżącej można obejrzeć w zakładce Sesje Rady Miejskiej Live.