Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Przyjęto ważne programy społeczne dla jaworznian

29 kwietnia 2021, 07:24

Przyjęto ważne programy społeczne dla jaworznian fot. Fotolia.com

Przyjęto ważne programy społeczne dla jaworznian fot. Fotolia.com

Podczas kwietniowej Sesji Rady Miejskiej radni przegłosowali pakiet pomocowych programów społecznych przeznaczonych dla mieszkańców Jaworzna na najbliższych dziesięć lat. Programy dotyczą szerokiego spektrum życia społecznego: od aktywizacji zawodowej, działań na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych, po działania pomagające rodzinom z problemem przemocy.

Jak wspomniała Zastępca Prezydenta Miasta Monika Bryl, ostatni rok to czas szczególny.

- Czas pandemii przekłada się na zdrowie psychiczne, fizyczne i funkcjonowanie rodziny, jego skutki są już widoczne w naszym środowisku. Nie pomaga izolacja, utrata pracy czy inne problemy, które niesie ze sobą obecna sytuacja. Te wszystkie czynniki przekładają się na  problemy wielu rodzin, w których dzieci i młodzież są najbardziej narażone na ich odczuwanie - mówiła Zastępca Prezydenta Monika Bryl. - To właśnie one muszą sobie radzić nie tylko ze zdalną nauką, izolacją, z brakiem kontaktów rówieśniczych czy ze stresem, ale też z problemami, które dotykają całą rodzinę. W związku z taką sytuacją podjęliśmy działania, by stworzyć program skierowany bezpośrednio do dzieci i młodzieży. Program, który będzie wsparciem natury psychologicznej i psychicznej, który pomoże całym rodzinom.

Strategia rozwiązywania problemów społecznych skupia się m.in. na tworzeniu sprzyjających warunków rozwoju dla rodzin z dziećmi oraz zapewnieniu im pomocy w trudnych sytuacjach. Tworzy aktywną opiekę senioralną, czy przeciwdziała rozwiązywaniu problemu bezdomności. Ponadto celem strategii jest wspieranie systemu pieczy zastępczej, promocja zatrudnienia, aktywizacja zawodowa oraz podnoszenie kwalifikacji kadry i dostosowanie aktualnych potrzeb systemu pomocy społecznej. To właśnie za udoskonaleniem takiego modelu pracy zagłosowali  jednogłośnie jaworzniccy radni.

- Pomoc społeczna jest niewątpliwie ważnym elementem systemu zabezpieczenia społecznego. Często odpowiadamy na deficyty działań także w innych dziedzinach życia publicznego. Dlatego też jest warta strategii i programów - podkreślił podczas sesji Rady Miejskiej dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Czesław Smalcerz. - Przy tworzeniu strategii i programów następuje mobilizacja służb społecznych, instytucji, organizacji pozarządowych. Poznajemy się i pracujemy razem, a to  procentuje w przyszłości.

Promocja zatrudnienia oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy

Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w Jaworznie na lata 2021 - 2030

Program realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie oparty jest na pięciu filarach: aktywności zawodowej, współpracy, przedsiębiorczości, orientacji zawodowej i skuteczności.

- W pierwszym filarze skupiamy się na kompleksowych działaniach skierowanych głównie do trudnych klientów oraz osób narażonych na wykluczenie społeczne. To najtrudniejsza grupa, z którą pracujemy i od dłuższego czasu, to właśnie tej grupie poświęcamy go więcej - mówił Łukasz Curyło dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie.

Drugim filarem jest inicjowanie i prowadzenie aktywnej współpracy z pracodawcami oraz innymi partnerami rynku pracy. To właśnie współpraca z przedsiębiorcami, samorządem gospodarczym przyczynia się do polepszenia rynku pracy w Jaworznie. Ponadto w ramach programu Powiatowy Urząd Pracy będzie promował przedsiębiorczość zwłaszcza wśród ludzi młodych - uczniów jaworznickich szkół.

Ważnym działaniem w ramach programu będzie również popularyzacja orientacji zawodowej poprzez stosowanie poradnictwa zawodowego. 

- Takie działanie sprawdza się nie tylko w środowisku szkolnym, ale również u przedsiębiorców, gdzie nasi doradcy zawodowi wspierają procesy aktywizacji zawodowej pracowników - dodaje Łukasz Curyło.

Ostatnim filarem jest zapewnianie odpowiedniej jakości oraz skuteczności inicjatywom podejmowanym przez jaworznicki PUP.

Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Jaworznie na lata 2021 - 2030

- Pandemia koronawirusa sprzyja niestety przemocy domowej. Świadczą o tym statystyki. Kwarantanny, zamknięcie czy izolacja znacznie utrudniają działania służb społecznych. Pomimo trudnej sytuacji swoją pracę wykonują pracownicy socjalni wraz z dzielnicowymi. Ich zaangażowanie jest nieocenione – wspomniał podczas ubiegłotygodniowej sesji Rady Miejskiej dyrektor MOPS w Jaworznie.

Właśnie dlatego na podstawie diagnozy społecznej opracowano nowy program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Jaworznie na lata 2021 - 2030. Jego głównym celem jest ograniczenie skali zjawiska przemocy w rodzinie i ochrona ofiar przemocy. Działania będą podejmowane w zakresie ochrony i pomocy osobom dotkniętym przemocą, profilaktyką i edukacją społeczną, oddziaływaniem na osoby stosujące przemoc w rodzinie oraz  podnoszeniem kompetencji służb społecznych.

Wspieranie osób starszych

Program Wspierania Osób Starszych w Jaworznie na lata 2021 - 2030

By zachować jak najlepszą kondycję naszych seniorów konieczna jest ich aktywizacja i pokazanie, że są ważni i potrzebni w lokalnym społeczeństwie. W mieście powstają kluby seniora, zajęcia dla najstarszych mieszkańców, ale też przed dobą pandemii seniorzy korzystali z szerokiej oferty rekreacyjno - kulturalnej. Działania na następne lata będą podtrzymaniem dotychczasowej aktywizacji seniorów. Program był konsultowany z reprezentacją środowiska senioralnego w mieście - Radą Seniorów. Wsparcie seniorów to również opieka zdrowotna, wsparcie opiekuńcze czy pomoc w zwiększeniu samodzielności.

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

Program Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami w Jaworznie na lata 2021 - 2030

Jak zapowiedział podczas sesji dyrektor MOPS Czesław Smalcerz nowym zadaniem do realizacji w ramach działania na rzecz osób niepełnosprawnych w mieście będzie powstanie Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego i mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych.

- Mamy szczęście, że na terenie miasta działa Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, które prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Ośrodek Wczesnej Interwencji oraz mieszkanie chronione. Wspólnie ze stowarzyszeniem chcemy skierować ofertę do osób dorosłych, które tracą oparcie  w sposób naturalny w rodzinach - tłumaczy dyrektor Smalcerz. - Jesteśmy przygotowani, by takie Centrum utworzyć, korzystając ze środków zewnętrznych.

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych - wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych i tym samym przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu wymusza podejmowanie szeregu działań, w tym zwiększających świadomość społeczną w zakresie niepełnosprawności i wiedzy osób niepełnosprawnych o przysługujących im prawach. Celem głównym programu jest stworzenie warunków zapewniających osobom z niepełnosprawnościami i ich rodzinom pełnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, dostęp do informacji, edukacji, rynku pracy i infrastruktury publicznej.

Rozwiązywanie problemu bezdomności

Program Rozwiązywania Problemu Bezdomności w Jaworznie na lata 2021 - 2030

Przez ostatnie lata miasto stworzyło system pomocy instytucjonalnej osobom bezdomnym. Oparty jest na noclegowni dla mężczyzn, schronisku dla mężczyzn, schronisku dla kobiet, łaźni oraz mieszkaniach chronionych. Do tego dochodzi cały pakiet świadczeń i usług. By wspomóc osoby bezdomne planowane jest również powierzenie schroniskom funkcji opiekuńczej. Polegałoby to na stworzeniu kilku osobnych pokoi w których osoby bezdomne i chore czekające na miejsce w innej placówce opiekuńczej, bądź wracające z pobytu w szpitalu mogły dojść do siebie i przez kilka miesięcy otrzymywać odpowiednią opiekę w schronisku.

W ramach programu na kolejne lata planowane jest również stworzenie ogrzewalni, która byłaby czynna dla bezdomnych w godzinach nocnych od października do kwietnia.

Szczegóły dotyczące poszczególnym programów dostępne są na stronie www.bip.jaworzno.pl.