Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Relacja z sesji Rady Miejskiej

22 kwietnia 2021, 07:44

Relacja z sesji Rady Miejskiej

Relacja z sesji Rady Miejskiej

Zapraszamy do śledzenia relacji "na żywo", 22 kwietnia br., z sesji Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazło się 19 punktów. W obecnych okolicznościach oraz wprowadzonym przez rząd stanem epidemii, sesja będzie odbywała się w trybie zdalnym.

Relacja dostępna jest zarówno w wersji VIDEO, jak i w wersji TEKSTOWEJ.

Pełna lista spraw, którymi na najbliższej sesji zajmą się Radni, przedstawia się następująco:

Pełna lista spraw, którymi na najbliższej sesji zajmą się Radni, przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 stycznia 2021r.
 3. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 r. miasta Jaworzna.
 4. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2021-2034.
 5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przedłużenia wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID- 19, terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w maju i czerwcu 2021 r.
 6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości za okres od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. wskazanych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
 7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym.
 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Jaworznie na lata 2021-2030.
 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyjęcia Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami w Jaworznie na lata 2021-2030.
 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyjęcia Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w Jaworznie na lata 2021-2030.
 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyjęcia Programu Rozwiązywania Problemu Bezdomności w Jaworznie na lata 2021-2030.
 12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Osób Starszych w Jaworznie na lata 2021-2030.
 13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Jaworzna na lata 2021-2030.
 14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie.
 15. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Katowicach.
 16. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie finansowania z budżetu miasta Jaworzna kosztów godzin nadliczbowych policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie na potrzeby programu "Tarcza" w 2021 r.
 17. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
 18. Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.
 19. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych.
 20. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o wnioskach mieszkańców.

Archiwalne zapisy sesji oraz transmisje z bieżącej można obejrzeć w zakładce Sesje Rady Miejskiej Live.