Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Nowe stawki opłat za śmieci

15 kwietnia 2021, 12:29

Nowe stawki opłat za śmieci

Nowe stawki opłat za śmieci

Przypominamy, że od 1 marca br. w Jaworznie obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w kwocie podstawowej wynoszącej 32 zł od osoby za odpady segregowane. Pierwszą opłatę, po zmianie stawki trzeba zatem uiścić do 22 kwietnia 2021 r.

Jak uiszczać opłatę za śmieci?

Począwszy od tego roku Gmina nie wysyła do właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady komunalne, tzw. "książeczek" czyli listów z indywidualnym numerem konta wraz z gotowymi formularzami polecenia przelewu. Terminy i sposób płatności nie ulegają zmianie.

- Głównym powodem rezygnacji z drukowanych "książeczek" jest fakt, iż coraz więcej mieszkańców reguluje opłaty przelewem i w ogóle nie korzysta z przesyłanych formularzy - wyjaśnia Magdalena Mistarz, naczelnik Wydziału Budżetowo-Finansowego.

Opłatę uiszcza się za każdy miesiąc bez wezwania, w terminie do 22 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy. Pierwszą opłatę z nową stawką należy opłacić do 22 kwietnia 2021 roku. Podstawą do dokonania wpłaty jest deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożona przez właściciela nieruchomości, a w przypadku zmiany stawki opłaty, otrzymane zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty.

Jak można zapłacić za śmieci?

Każdy właściciel nieruchomości ma przydzielony indywidualny numer rachunku bankowego, na który należy uiszczać opłatę. Numer ten w roku 2021 nie ulega zmianie, a więc jest taki sam jak w roku poprzednim.

- Zachęcamy Państwa do korzystania z możliwości regulowania opłaty w formie bezgotówkowej przelewem na indywidualny rachunek bankowy lub przez Portal Podatnika na stronie eurzad.um.jaworzno.pl - dodaje Magdalena Mistarz.

Ponadto płatności gotówką dokonywać można za pośrednictwem Poczty Polskiej, bez dodatkowych opłat, w następujących placówkach pocztowych w Jaworznie:

  • ul. Pocztowa 9A (Centrum),
  • ul. Kolejarzy 20 (Szczakowa),
  • ul. Abstorskich 3a (Byczyna),
  • ul. Zwycięstwa 9A (Jeleń),
  • ul. Gliniana (Podwale),
  • al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 27 (Podłęże),
  • al. Tysiąclecia 21 (Osiedle Stałe).

W urzędach pocztowych płatności dokonywać można na podstawie dyspozycji ustnej, bez blankietu wpłaty. Wystarczy podać indywidualny numer rachunku bankowego, dane wpłacającego, kwotę oraz tytuł wpłaty. W tym celu można posłużyć się dowolnym dowodem uiszczenia opłaty z roku poprzedniego.

Powyższe należności regulować można także w dowolnym banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, zgodnie z taryfą opłat obowiązującą w danym podmiocie.

Więcej o podwyższonej stawce za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pialiśmy na https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6376/nowe_stawki_za_zagospodarowanie_odpadow_przyjete.html