Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wojska Polskiego - Północ"

13 kwietnia 2021, 07:30

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wojska Polskiego - Północ

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wojska Polskiego - Północ"

Od 20 kwietnia do 19 maja 2021 r. można zapoznać się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wojska Polskiego - Północ" w Jaworznie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wyłożonym do publicznego wglądu w dni robocze w godzinach pracy urzędu w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego przy ul. Grunwaldzkiej 52 w Jaworznie, z zachowaniem obowiązujących aktualnie wymogów sanitarnych oraz po uprzednim umówieniu telefonicznym pod nr tel. 32 618 16 21.

Ze względu na zagrożenie COVID-19 zgodnie z art. 8d ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się 6 maja 2021 r. (czwartek) o godz. 15.00 online na platformie ZOOM. Osoby, które chcą uczestniczyć w dyskusji proszone są o zgłoszenie tego faktu do dnia poprzedzającego dzień dyskusji, tj. do 5 maja 2021 r. na adres mailowy: pp@um.jaworzno.pl. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres e-mail. W dniu dyskusji na podany adres e-mail zostanie wysłany link do zdalnej dyskusji publicznej.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi w formie papierowej lub elektronicznej. Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 2 czerwca 2021 r. do Prezydenta Miasta Jaworzna, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy:

  • na piśmie drogą pocztową (Urząd Miejski w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 52, 43-600 Jaworzno) albo wrzucając do urny przy budynku urzędu jw.
  • lub w formie elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Złożone uwagi, po zakryciu danych osobowych, zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Jaworznie w zakładce Planowanie Przestrzenne, budownictwo, zabytki. Równocześnie informuję, że szczegółowe klauzule informacyjne dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w BIP Urzędu Miejskiego w Jaworznie w zakładce Urząd Miejski w Jaworznie / Planowanie przestrzenne, budownictwo, zabytki / Planowanie przestrzenne  /  Ochrona danych osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące wyłożenia projektu planu: tel. 32 618 16 21 lub 32 618 16 41 w godzinach pracy urzędu lub przez e-mail: pp@um.jaworzno.pl.

Z projektem planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko można zapoznać się również na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworznie w zakładce Planowanie Przestrzenne.