Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

W pandemii Urząd nie wstrzymuje przyjęć mieszkańców

30 marca 2021, 10:15

W pandemii Urząd nie wstrzymuje przyjęć mieszkańców

W pandemii Urząd nie wstrzymuje przyjęć mieszkańców

Musisz zarejestrować samochód, wymienić dowód osobisty czy złożyć wniosek o wydanie potrzebnego dokumentu? Urząd Miejski w Jaworznie podczas trwania epidemii obsługuje mieszkańców i wydaje stosowne dokumenty. Wszystko w bezpiecznych warunkach i zachowaniem sanitarnych obostrzeń. Planując wizytę w urzędzie - zadzwoń! Warto zapoznać się z możliwymi formami kontaktu. Wiele spraw załatwisz bez osobistego kontaktu.

Urząd Miejski w Jaworznie nie zamknął się na obsługę mieszkańców. Obecnie wszystkie wydziały i biura urzędu wykonują swoje obowiązki. Z uwagi na problem z obsługę stron w sąsiednich urzędach, jaworznicki urząd przyjmuje również mieszkańców innych miast. I tak od 1 do 26 marca br. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Jaworznie załatwiono 929 spraw, w tym 118 z nich należało do osób spoza Jaworzna. Ponadto, w lutym br. Wydział Spaw Obywatelskich wydał 935 dowodów rejestracyjnych, 131 praw jazdy, 435 dowodów osobistych, załatwiono także 393 sprawy meldunkowe.

Godziny pracy

Urząd Miejski w Jaworznie (każdy budynek) czynny jest w godzinach, tj. poniedziałek, wtorek, środa - od g. 7.00 do 15.00, czwartek - od g. 7.00 do 16.00, piątek - od g. 7.00 do 14.00. W tych godzinach działają także punkty kancelaryjne. Natomiast Wydział Spraw Obywatelskich, Urząd Stanu Cywilnego, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji i Kartografii obsługują interesantów:

 • od poniedziałku do środy w godz. 7:00 do 14:00,
 • w czwartki w godz. 7:00 do 16:00,
 • w piątki w godz. 7:00 do 13.00.

W głównym budynku urzędu przy ul. Grunwaldzkiej 33 oraz na placu Górników 5 działają osobne stanowiska do bezpośredniej obsługi stron. Przy wejściach do pozostałych budynków urzędu zostały zamontowane dzwonki do poszczególnych wydziałów znajdujących się w obiekcie. Pracownicy obsługują mieszkańców przy wydzielonych stanowiskach lub w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach. Swoją wizytę w urzędzie warto uprzedzić telefonem lub mailem do osoby zajmującej się danym tematem, to pozwoli wybrać właściwą formę załatwienia sprawy, czy też ustalić konkretny termin wizyty. Wiele spraw urzędowych można załatwić bez osobistego złożenia wniosku w urzędzie.

Poniżej przedstawiamy szczegółową organizację pracy w poszczególnych budynkach Urzędu Miejskiego:

Budynek A - ul. Grunwaldzka 33 - wyodrębniono stanowiska, na których realizowane są sprawy dotyczące:

 • wydawania aktów stanu cywilnego urodzenia, małżeństwa, zgonu;
 • przyjmowania i weryfikacji kompletności dokumentów niezbędnych dla rejestracji pojazdów;
 • odbioru dowodów i tablic rejestracyjnych pojazdów;
 • składania wniosków o wydanie i odbioru dowodów osobistych, spraw meldunkowych oraz potwierdzania Profilu Zaufanego ePUAP;


Tu znajduje się także punkt podawczy dla wszystkich dokumentów wymagających uzyskania potwierdzenia wpływu lub zainicjowania kontaktu w wydziale tu pracującym (Wydział Spraw Obywatelskich, Urząd Stanu Cywilnego, Biuro Rady, Biuro Skarbnika Miasta, Wydział Budżetowo - Finansowy, Wydział Administracji, Wydział Organizacyjny, Wydział Promocji, Kultury i Sportu, władze miasta).

UWAGA: Kolejka oczekujących przed głównym budynkiem dotyczy przede wszystkim osób rejestrujących pojazdy w danym dniu. Sprawy ok. 50 pierwszych osób załatwiane są w na bieżąco, pozostałych - w kolejnych dniach. O fakcie przygotowania dokumentów do odbioru mieszkańcy informowani są telefonicznie - po przyjściu na umówioną porę otrzymują dokumenty bez konieczności zbędnego oczekiwania (osobne stanowisko). Osoby, które nie oczekują na wydanie dokumentów w dniu złożenia mogą pozostawić swoje wnioski w urnie przez urzędem. Dotyczy to także innych spraw. Pracownicy skontaktują się z wnioskodawcami i poinformują o terminie załatwienia wniosku. Sprawy nie wymagające osobistego kontaktu rozpatrywane są pisemnie, zgodnie z przepisami.

Budynek D - Plac Górników 5:

Wyodrębniono 2 stanowiska informacyjno-podawcze, w których można m.in. złożyć dokumenty wymagające uzyskania potwierdzenia wpływu i odebrać przygotowane dokumenty oraz zainicjować kontakt ze znajdującymi się w budynku wydziałami (Wydział Inwestycji Miejskich, Wydział Spraw Obywatelskich, Rzecznik Praw Konsumenta, Straż Miejska, Wydział Informatyki, Wydział Obrotu Nieruchomościami, Wydział Windykacji i Egzekucji, Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej, Wydział Zarządzania Funduszami i Strategii, Wydział Zdrowia, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, Biuro Gospodarki Komunalnej).

Pozostałe budynki UM:

 • ul. Grunwaldzka 52 (Wydziały Skarbu, Geodezji i Kartografii, Urbanistyki i Architektury)

Wszystkie sprawy, po uprzednim kontakcie telefonicznym załatwiane są na wyodrębnionych stanowiskach lub specjalnie oddanym dla tego celu pokoju. Warto przypomnieć, że Wydział Geodezji i Kartografii uruchomił System e-Usług Publicznych (https://webewid.um.jaworzno.pl/) pozwalający załatwiać zdalnie wiele spraw wraz z możliwością dokonywania płatności elektronicznych, co znakomicie przyspiesza i podnosi komfort obsługi:
 ◦ Portal Interesanta - umożliwia posiadaczowi Profilu Zaufanego ePUAP na zamawianie dokumentów z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 ◦ Portal Geodety przeznaczony dla obsługi firm geodezyjnych
 ◦ Portal Rzeczoznawcy dla osób ze stosownymi uprawnieniami
 ◦ Portal Projektanta dla osób z uprawnieniami projektowymi
◦ Portal Narad Koordynacyjnych dla osób uczestniczących w takich naradach

 • ul. Krakowska 9 (Wydział Ochrony Środowiska)

Wszystkie sprawy, po uprzednim kontakcie telefonicznym, załatwiane są w specjalnie oddanym dla tego celu pokoju.

 • ul. Grunwaldzka 275 (Wydział Budżetowo-Finansowy)

Mieszkańcy, obsługiwani są na parterze budynku, w pobliżu wejścia, na specjalnie przygotowanym stanowisku. Warto przypomnieć, że Wydział Budżetowo-Finansowy uruchomił Jaworznicki Portal Mieszkańca (https://eurzad.um.jaworzno.pl/), w którym mieszkaniec może wypełnić deklaracje podatkowe, sprawdzać stan swoich zobowiązań podatkowych, zapłacić elektronicznie swoje zobowiązania wobec Gminy oraz uzyskać informacje na temat budżetu i wieloletniej prognozy finansowej dla miasta.

 • ul. Dwornickiego 5 (Wydział Edukacji, Wydział Kontroli i Audytu, Wydział Promocji, Kultury i Sportu - Referat Kultury i Sportu)

Osoby zainteresowane, obsługiwane są na specjalnie przygotowanym stanowisku, z zachowaniem niezbędnych standardów bezpieczeństwa epidemiologicznego.

Ponadto wszystkie wydziały i biura Urzędu Miejskiego udzielają informacji telefonicznej, przyjmują wnioski skierowane poprzez platformę ePUAP, a także te składane do urny stojącej przy wejściu do budynku głównego (A) przy ul. Grunwaldzkiej 33. Do komunikacji wykorzystywane są również skrzynki mailowe, jak i tradycyjna droga pocztowa.

Czynna jest kasa znajdująca się w głównym budynku urzędu przy ul. Grunwaldzkiej 33. Płatności można dokonać wyłącznie bezgotówkowo! Kasa czynna jest:

 • od poniedziałku do środy w godz. 7:00 do 14:30,
 • w czwartki w godz. 7:00 do 15:30,
 • w piątki w godz. 7:00 do 13.30.

Ponadto możliwe są płatności internetowe oraz bezpłatnie opłatę można uiścić w najbliższych placówkach pocztowych:

 • ul. Pocztowa 9A,
 • ul. Kolejarzy 20,
 • ul. Tysiąclecia 21,
 • ul. Gliniana 12,
 • ul. Tomasza Baranowskiego 3A,
 • ul. Zwycięstwa 9A,
 • Al. Piłsudskiego 27.

WYKAZ PODSTAWOWYCH RACHUNKÓW BANKOWYCH GMINY JAWORZNO:

Rachunek podatków i opłat lokalnych:
07 1030 1159 0000 0000 9206 6045

Na rachunek bieżący dochodów Urzędu uiszczać należy wpłaty dokonywane z tytułu podatków lokalnych, opłaty skarbowej, targowej oraz eksploatacyjnej.

Ponadto przypominamy, iż podatki lokalne tj. podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny i podatek od środków transportowych należy wpłacać na rachunek indywidualny dla każdego podatnika znajdujący się w decyzji podatkowej lub w indywidualnym zawiadomieniu.

Rachunek dochodów Skarbu Państwa:
82 1030 1159 0000 0000 9206 6053

Na rachunek dochodów Skarbu Państwa dla Urzędu Miejskiego odprowadzać należy wpłaty za dzierżawy, najmem i bezumowne korzystanie z terenu należącego do Skarbu Państwa, wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, wykup nieruchomości lub gruntów należących do Skarbu Państwa, przekształcenie terenów należących do Skarbu Państwa oraz opłaty za udostępnienie danych osobowych.

Rachunek dochodów dochodów niepodatkowych:
60 1030 1159 0000 0000 9206 6061

Opłaty z tytułu: dzierżawy, najmu i bezumownego korzystania z terenu należącego do Gminy, wieczystego użytkowania, trwałego zarządu i służebności gruntów Gminy, wykupu nieruchomości lub mieszkań komunalnych należących do Gminy, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Gminy, a także opłat geodezyjno-kartograficznych, opłat komunikacyjnych, opłat za wydanie prawa jazdy, legitymacji instruktora, opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską, wydawania dzienników budowy, opłat za koncesje i licencje, opłat za wydanie karty wędkarskiej, opłat i kar za korzystanie ze środowiska (m.in. opłaty za wycinkę drzew), opłat adiacenckich i renty planistycznej oraz kar umownych i grzywien pieniężnych.

Rachunek egzekucji administracyjnej:
10 1030 1159 0000 0000 9206 6088

Wpłaty dokonywane z tytułu administracyjnego postępowania egzekucyjnego, prowadzonego przez Organ Egzekucyjny.

***

Przypominamy ważniejsze numery kontaktowe do wydziałów urzędu realizujących sprawy mieszkańców.

Kontakt ogólny do Urzędu Miejskiego w Jaworznie:
telefon: 32 61 81 500
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Referat Komunikacji:
• e-mail: so-km@um.jaworzno.pl
• prawa jazdy - tel.: 32 61 81 516, (517, 518, 519)
• rejestracja pojazdów - tel. 32 61 81 509, (511, 512, 513, 653)

Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych:
• e-mail: so-el@um.jaworzno.pl
• ewidencja ludności: tel. 32 61 81 523, (524, 525, 527, 542, 692)
• sprawy wojskowe: tel. 32 61 81 721
• dowody osobiste: tel. 32 61 81 503, (506, 507)

Referat Działalności Gospodarczej:
• e-mail: so@um.jaworzno.pl
• ewidencja działalności gospodarczej: 32 61 81 714, (715, 717)
• transport: tel. 32 61 81 718, (719)
• zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: tel. 32 61 81 716

Urząd Stanu Cywilnego:
• e-mail: usc@um.jaworzno.pl
• tel. 32 61 81 530, (531, 532, 533)

Wydział Geodezji i Kartografii:
• udostępnianie materiałów z PZGiK - tel. 32 61 81 732, (742)
• obsługa zgłoszeń geodezyjnych - tel. 32 61 81 741, (634)
• przyjmowanie operatów geodezyjnych - tel. 32 61 81 736, (737, 735, 740)
• ewidencja gruntów i budynków; nadawanie numerów adresowych i podziały nieruchomości - tel. 32 61 81 734, (733, 740)
• narada koordynacyjna uzgadniania sieci uzbrojenia terenu - tel. 32 61 81 731

Wydział Urbanistyki i Architektury:
• Referat Zagospodarowania Przestrzennego - tel. 32 61 81 641, (621, 622, 623, 624)
• Referat Budownictwa - tel. 32 61 81 628, (626, 627, 628, 633, 642)
• Wydział Ochrony Środowiska:
• Referat Ochrony Środowiska - tel. 32 61 81 747, (773, 965, 784, 774, 725, 756, 769)
• Referat Rolnictwa i Leśnictwa - tel. 32 61 81 768, (767)

Wydział Budżetowo-Finansowy:
• e-mail: finanse@um.jaworzno.pl, tel. 32 61 81 598, (593, 595, 600, 606, 607 615)
• Referat Podatków Osób Fizycznych - tel. 32 61 81 594, (508, 510, 599, 601, 609, 684, 686, 726)

Wydział Skarbu - użytkowanie wieczyste i przekształcenie:
• użytkowanie i przekształcenie na gminie - tel. 32 61 81 568, (973, 943, 569, 605)
• użytkowanie i przekształcenie na Skarbie Państwa - tel. 32 61 81 896, (654, 723)

Wydział Obrotu Nieruchomościami:
ul. Plac Górników 5, tel. 32 61 81 563
• dzierżawy, tel. 32 61 81 946
• sprzedaż, tel. 32 61 81 636
• nabycia, tel. 32 61 81 947
• odszkodowania, tel. 32 61 81 897

Wydział Edukacji:
• ul. Dwornickiego 5, tel. 32 61 81 688

Wydział Ochrony Środowiska:
• ul. Krakowska 9 - II piętro pokoje nr 1-9, tel. 32 61 81 770

Wydział Gospodarki Komunalnej:
• ul. Plac Górników 5, tel. 32 61 81 683

Dziękujemy mieszkańcom za wyrozumiałość i przestrzeganie dotychczas obowiązujących obostrzeń w kontakcie z Urzędem.