Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Skorzystaj z faktury elektronicznej

24 marca 2021, 14:25

Skorzystaj z faktury elektronicznej - fot. MZNK Jaworzno

Skorzystaj z faktury elektronicznej - fot. MZNK Jaworzno

W dobie pandemicznych nakazów coraz więcej spraw można załatwić na odległość, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych rozwiązań internetowych. W Miejskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie istnieje możliwość otrzymywania faktur, korekt faktur oraz ich duplikatów drogą elektroniczną.

W tym celu należy wypełnić wniosek (dostępny poniżej) i przesłać go na adres MZNK: 43-600 Jaworzno, ul. Północna 9b. Wnioski można również wrzucić do skrzynki znajdującej się przed wejściem głównym do siedziby jednostki. Z takiego rozwiązania mogą skorzystać m. in. osoby posiadające lokale użytkowe oraz garaże w zasobie MZNK.

Wniosek o przesyłanie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej mogą złożyć także osoby fizyczne - najemcy lokali. Mogą to być na przykład: zawiadomienia o wysokości opłaty, zawiadomienia o rozliczeniu elementów opłaty czy kartoteki księgowe lokalu.

Przy podejmowaniu decyzji o przejściu na elektroniczną formę korespondencji należy pamiętać o kilku istotnych faktach:

  • MZNK przejdzie z powrotem na przesyłanie dokumentów w formie papierowej w przypadku, gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwią przesłanie ich drogą elektroniczną.
  • Korespondencja o charakterze procesowym lub związana z realizacją przepisów ustawowych oraz w której w celach dowodowych koniecznym jest wykazanie faktu doręczenia będzie realizowana drogą pocztową lub poprzez wymóg osobistego odbioru, pomimo złożenia oświadczenia.
  • Uruchomienie korespondencji elektronicznej nie wpływa na określone w umowie terminy płatności i okresy rozliczeniowe oraz że błędny adres e-mail lub błąd w adresie e-mail nie może być podstawą do reklamacji i nie zwalnia odbiorcy z obowiązku zapłaty wystawionego przez MZNK dokumentu.
  • W razie zmiany adresu e-mail najemca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia o nowym adresie.
  • W sytuacji, gdy odbiorcą dokumentu jest więcej niż jedna osoba oświadczenie o akceptacji ma charakter wiążący tylko,gdy każda z osób wyrazi zgodę na korespondencję elektroniczną.
  • Wniosek o przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną można w każdej chwili wycofać.

W przypadku pytań i wątpliwości informacji udzielają poszczególne komórki organizacyjne pod nr tel. 32 745 10 40:

  • Dział Rozliczeń - opłaty z tytułu umów najmu dla lokali mieszkalnych, użytkowych oraz garaży, nr wew. 407, 408 lub 444
  • Dział Gospodarki Odpadami - opłaty za zagospodarowanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, nr wew. 433, 432
  • 32 745 10 57 - Dział Gospodarki Cmentarzami - opłaty cmentarne.

W celu przyspieszenia rejestracji adresu mailowego w systemie można przesłać skan lub zdjęcie wniosku na adres mailowy: sekretariat@mznk.jaworzno.pl. Należy również pamiętać o przesłaniu podpisanego wniosku drogą pocztową.

Instrukcja przesyłania dokumentów w wersji elektronicznej jest dostępna na wniosek.

Dokumenty do pobrania

Więcej informacji na www.mznk.jaworzno.pl