Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Postanowienie MEN kończy bieg postępowania ws. SP9

1 marca 2021, 14:54

Postanowienie MEN kończy bieg postępowania ws. SP9

Postanowienie MEN kończy bieg postępowania ws. SP9

Ministerstwo Edukacji i Nauki - po dwóch miesiącach rozpatrywania sprawy połączenia jaworznickich szkół, tj. Szkoły Podstawowej nr 9 oraz Szkoły Podstawowej nr 10 - odniosło się do sprawy w swoim postanowieniu z 23 lutego 2021 r., w którym stwierdziło ostatecznie tzw. niedopuszczalność zażalenia złożonego przez Gminę Miasta Jaworzno na negatywną opinię, którą przedstawiło wcześniej Śląskie Kuratorium Oświaty.

W tej złożonej procedurze administracyjnej, dotyczącej wykonania uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie nr XXIV/327/2020 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Jaworznie z dniem 31 sierpnia 2021 r., Gmina terminowo zastosowała wszystkie środki odwoławcze przewidziane prawem.

- Na postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty, wniesione zostało w dniu 28 grudnia 2020 r. za pośrednictwem kuratora, zażalenie do Ministra Edukacji i Nauki - mówi Tomasz Jewuła, Pełnomocnik Prezydenta ds. Oświaty. - Wnieśliśmy o zmianę zaskarżonego postanowienia i pozytywne zaopiniowanie zamiaru likwidacji, z dniem 31 sierpnia 2021 r., Szkoły Podstawowej nr 9 w Jaworznie (lub ewentualnie jego uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia). Zażalenie zostało złożone w ustawowym terminie, a celem nadrzędnym naszego działania niezmiennie było i jest dobro dzieci oraz kadry pedagogicznej. Nasze argumenty się nie zmieniły, bo fakty pozostają te same - najlepszym rozwiązaniem jest połączenie dwóch pobliskich szkół, by zachować ścieżkę edukacyjną, odpowiednie warunki nauki i bezpieczeństwa dla uczniów, a także komfort pracy dla nauczycieli - podkreśla Tomasz Jewuła, Pełnomocnik Prezydenta ds. Oświaty.

Minister Edukacji i Nauki w toku postępowania administracyjnego doszukał się jednak braku formalnego (dla Gminy bez precedensu), który poskutkował postanowieniem o stwierdzeniu niedopuszczalności zażalenia, ponieważ zażalenie wg Ministra zostało wniesione przez podmiot niemający do tego uprawnień (niemający przymiotu strony). Mowa o prowadzeniu sprawy (w tym: korespondencji z organem) przez pełnomocnika prezydenta ds. oświaty - Tomasza Jewułę, które na etapie I instancji nie budziło zastrzeżeń, natomiast według Ministerstwa stanowiło przesłankę do wydania ostatecznego postanowienia o tzw. niedopuszczalności zażalenia.

- Ministerstwo w żaden sposób nie odniosło się do merytorycznych argumentów Gminy i wyłącznie na podstawie stwierdzonego przez siebie braku formalnego przy określaniu stron postępowania, postanowiło o niedopuszczalności zażalenia - mówi Tomasz Jewuła, Pełnomocnik Prezydenta ds. Oświaty. - W związku z tą przeszkodą formalną, powodującą niemożność realizacji uchwały Rady Miejskiej, a przede wszystkim brak możliwości dotrzymania terminów zaplanowanych konsultacji i spotkań, Gmina nie będzie wnosiła odwołania do wydanego przez MEN niekorzystnego dla reformy postanowienia - dodaje Tomasz Jewuła, Pełnomocnik Prezydenta ds. Oświaty.

Treść uzasadnienia zażalenia nr ED-EO.4424.27.8.2020 z dnia 24.12.2020 r. na postanowienie DK-SO.542.2.8.2020 Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach z dnia 18 grudnia 2020 r. dostępna jest w artykule z 20 stycznia 2021 r.: - https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6363/trwa_procedura_polaczenia_szkol_sp_9_i_sp_10.html