Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

1 marca rusza nabór do przedszkoli

26 lutego 2021, 10:01

1 marca rusza nabór do przedszkoli

1 marca rusza nabór do przedszkoli

Zbliża się czas naboru do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach na rok 2021/2022. Jak złożyć wniosek i kiedy upływa termin dostarczenia dokumentów? Na te i inne pytania odpowiada Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Krok 1 - Wybór przedszkola

Dokonując wyboru przedszkola warto dokładnie zapoznać się z ofertą jaworznickich przedszkoli. Do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze miasta Jaworzna. Postępowanie rekrutacyjne dotyczy dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, tj.: 3, 4, 5, i 6 letnich. W rekrutacji do przedszkola/oddziału przedszkolnego biorą udział także dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego jeżeli rodzice ubiegają się o przyjęcie dziecka do oddziału ogólnodostępnego. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi się na wolne miejsca.

Krok 2 - Wypełnienie wniosku o przyjęcie dziecka

1. Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w dotychczasowym przedszkolu.

Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego należy złożyć w przedszkolu do którego uczęszcza dziecko w roku szkolnym 2020/2021, w terminie do 28 lutego 2021 r. Druk deklaracji dostępny jest w przedszkolu/oddziale przedszkolnym.

2. Zapisanie dziecka do nowego przedszkola.

Aby zapisać dziecko do przedszkola/oddziału przedszkolnego po raz pierwszy albo zmienić dotychczasowe przedszkole należy wziąć udział w rekrutacji. Można wybrać maksymalnie trzy przedszkola, pamiętając, że ich kolejność oznacza hierarchię ważności.

Rodzice składają wniosek elektronicznie - logując się na stronie https://nabordoprzedszkola.pl/jaworzno. Następnie wniosek muszą wydrukować, podpisać i złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru.
 
W wyjątkowych sytuacjach: jeżeli rodzice nie posiadają dostępu do Internetu, co uniemożliwia im złożenie wniosku elektronicznie, mogą wyjątkowo poprosić o pomoc przedszkole, które wybiorą jako przedszkole pierwszego wyboru. Upoważniony pracownik przedszkola zakłada rodzicowi konto - na jego adres e-mailowy. Jeżeli rodzic nie ma konta e-mail, to pracownik pomaga mu je założyć. Następnie pracownik na koncie rodzica składa wniosek i go drukuje. Wydrukowany wniosek rodzice muszą podpisać.

Do wniosku dołącza się odpowiednie oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów wyszczególnionych we wniosku.

Termin złożenia wniosku - od 1 marca 2021 r. do 12 marca 2021 r.

Uwaga!  Wypełnienie wniosku na stronie internetowej bez jego wydrukowania, podpisania i dostarczenia do przedszkola spowoduje, że dziecko nie będzie brało udziału w procesie rekrutacji i straci możliwość przyjęcia do przedszkola.

Krok 3  - Weryfikacja dokumentów

Po złożeniu wniosku w przedszkolu pierwszego wyboru placówka wyda potwierdzenie jego przyjęcia. Dyrektor przedszkola/szkoły pierwszego wyboru jest odpowiedzialny za sprawdzenie kompletności i zgodności informacji zawartych we wniosku z informacjami w systemie elektronicznym.

Krok 4 - Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły. O przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń, a liczba punktów uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, tj za kryteria ustawowe wymienione we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola. Drugi etap prowadzi się jeżeli występują nadal wolne miejsca. Na tym etapie bierze się pod uwagę kryteria gminne.

Komisja rekrutacyjna podaje w dniu 31 marca 2021 r. godz. 12.00 do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych.

Krok 5 - Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola

Aby dziecko zakwalifikowane w procesie rekrutacyjnym zostało przyjęte do danego przedszkola rodzice/prawni opiekunowie muszą potwierdzić w nim wolę przyjęcia dziecka w terminie do 7 kwietnia 2021 r. Dopiero wtedy dziecko uzyska status przyjętego do przedszkola/oddziału przedszkolnego.

Krok 6 - Wskazanie przedszkola dzieciom niezakwalifikowanym

Jeśli dziecko nie zakwalifikowało się do żadnego z wybranych przedszkoli gmina zaproponuje inne miejsce realizacji wychowania przedszkolnego.

Więcej informacji na www.um.jaworzno.pl