Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

121 komputerów trafiło do dzieci z Pieczy Zastępczej w Jaworznie

21 stycznia 2021, 09:58

121 komputerów trafiło do dzieci z Pieczy Zastępczej w Jaworznie

121 komputerów trafiło do dzieci z Pieczy Zastępczej w Jaworznie

W okresie od lipca do grudnia 2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19". Na ten cel dla Jaworzna pozyskano ponad 400 tys. złotych ze środków unijnych. Głównym celem projektu było zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. W ramach pomocy w organizacji zdalnego nauczania dzieci umieszczone w pieczy zastępczej otrzymały sprzęt komputerowy, oprogramowanie i sprzęt audiowizualny.

Na terenie Jaworzna odbiorcami projektu były rodziny zastępcze oraz dwie placówki opiekuńczo - wychowawcze: Powiatowa Placówka Opiekuńczo Wychowawcza z siedzibą przy ul. Hetmańskiej 17 oraz Placówka Powiatowo - Wychowawcza "Dobry Dom" z siedzibą przy ul. Gustawa Morcinka 7.

Całe wsparcie przedstawia się następująco:

  1. Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19: 97 w tym 67 rodzin zastępczych spokrewnionych, 27 rodzin zastępczych niezawodowych, 1 rodzina zastępcza zawodowa, 2 placówki opiekuńczo-wychowawcze.
  2. Liczba zakupionego i przekazanego oprogramowania komputerowego dla dzieci z niepełnosprawnością: 3.
  3. Liczba zakupionego i przekazanego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem: 121.
  4. Liczba zakupionych i przekazanych drukarek: 73.
  5. Liczba osób, którym przekazano maseczki, rękawiczki i płyny dezynfekujące: 342.
  6. Liczba zakupionych maseczek: 10 100.
  7. Liczba zakupionych rękawiczek: 20 000.
  8. Liczba zakupionych środków dezynfekujących: 900 litrów.
  9. Liczba wyposażonych miejsc kwarantanny/izolacji w Placówkach opiekuńczo - Wychowawczych (zakup łóżek, mebli oraz środków pozwalających na zabezpieczenie miejsca izolacji m.in. zakup przenośnej stacji dezynfekującej): 4.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Obrazek