Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Dodatek mieszkaniowy z dopłatą Covid-19

15 stycznia 2021, 07:45

Dodatek mieszkaniowy z dopłatą Covid-19

Dodatek mieszkaniowy z dopłatą Covid-19

W styczniu została opublikowana ustawa dająca możliwość ubiegania się o dodatek mieszkaniowy z dopłatą finansowaną z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Wnioski można składać w Miejskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie.

W myśl nowych uregulowań prawnych osoby, które w wyniku pandemii koronawirusa w 2020 roku utraciły 25 procent dochodów w stosunku do roku 2019 mogą ubiegać się o dopłatę do czynszu. Dopłata może wynieść maksymalnie 75 procent miesięcznego czynszu. Mogą się o nią ubiegać wyłącznie najemcy i podnajemcy zarówno mieszkań komunalnych jak i pozostałych. Wnioski przyjmuje Zespół ds. Dodatków Mieszkaniowych MZNK w Jaworznie do końca marca 2021 roku.

Szczegółowe wymagania

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu może być przyznany wyłącznie najemcy lub podnajemcy spełniającemu warunki przyznania dodatku mieszkaniowego wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, gdy (wszystkie wymagania muszą być spełnione łącznie):

  • średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, zwanego dalej „wnioskiem o dodatek”, jest co najmniej o 25 proc. niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy osiągnięty w 2019 r. oraz
  • ubiegający się o dodatek mieszkaniowy najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r., oraz
  • ubiegającemu się o dodatek mieszkaniowy nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

Do wniosku o dodatek mieszkaniowy należy dołączyć ADNOTACJĘ - "wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu" - druk do pobrania tu.

Ponadto:

  • wysokość dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu stanowi 75 proc. miesięcznego czynszu jednak nie więcej niż 1500 zł,
  • wysokość dopłaty do czynszu stanowi różnicę między wysokością dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę a wysokością dodatku mieszkaniowego ustaloną zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
  • dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się na wniosek z adnotacją złożony nie później niż w dniu 31 marca 2021 r.


Szczegółowe informacje udziela Zespół ds Dodatków Mieszkaniowych pod nr tel.: 32 745 10 77 lub 32 745 10 78.