Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Sesja Rady Miejskiej w trybie zdalnym

18 grudnia 2020, 07:54

Sesja Rady Miejskiej w trybie zdalnym

Sesja Rady Miejskiej w trybie zdalnym

W związku z obostrzeniami wynikającymi z wprowadzenia stanu epidemii oraz mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne uczestników sesji, najbliższe obrady Rady Miejskiej odbędą się ponownie w trybie zdalnym we wtorek, 22 grudnia br. o godz. 9.00. W planowanym porządku obrad znalazło się 18 punktów. Sesję będzie można oglądać "na żywo" na miejskiej stronie internetowej.

Pełna lista spraw, którymi na najbliższej sesji zajmą się Radni, przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Jaworznie.
 3. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 r. miasta Jaworzna.
 4. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2020-2034.
 5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2021-2034.
 6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok miasta Jaworzna.
 7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie ustalenia wykazu wydatków w budżecie miasta Jaworzna na 2020 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz planu finansowego tych wydatków.
 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Jaworznie na 2021 rok.
 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Jaworznie na 2021 rok.
 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających dla miasta Jaworzna na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Jaworznie w 2020 r.
 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Chorzów na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom w Chorzowie.
 12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie Programu współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.
 13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu, samodzielnego lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miasta Jaworzna.
 14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej przysługującego Gminie Miasta Jaworzna prawa własności lokalu mieszkalnego, położonego przy ul. Matejki 30/4 w Jaworznie wraz z udziałem w gruncie, na rzecz najemcy.
 15. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej przysługującego Gminie Miasta Jaworzna prawa własności lokalu mieszkalnego, położonego przy ul. Wyczółkowskiego 4/6 w Jaworznie wraz z udziałem w gruncie, na rzecz najemcy.
 16. Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.
 17. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych.
 18. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o wnioskach mieszkańców.

Archiwalne zapisy sesji oraz transmisje z bieżącej można obejrzeć w zakładce Sesje Rady Miejskiej Live.