Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Rusza nabór do filii Żłobka Miejskiego w Jaworznie!

5 listopada 2020, 08:10

Rusza nabór do filii Żłobka Miejskiego w Jaworznie!

Rusza nabór do filii Żłobka Miejskiego w Jaworznie!

Kolejne siedemdziesięcioro dzieci zostanie przyjętych do filii Żłobka Miejskiego, która powstaje w ramach projektu: "Dobry start - utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w jaworznickim żłobku" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Filia Żłobka Miejskiego zlokalizowana jest na Podłężu przy ul. Towarowej 61.

Dzieci zostaną objęte kompleksowym wsparciem wykwalifikowanych opiekunek i będą miały zapewnioną nie tylko opiekę o charakterze elementarnym, w tym np. wyżywienie, ale również opiekę przyczyniającą się do ich ogólnego rozwoju psychofizycznego dzięki  zajęciom edukacyjnym, muzyczno - rytmicznym oraz grupowym zajęciom z logopedą. Spośród siedemdziesięciorga dzieci przyjmiemy jedno dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności, któremu dedykujemy dodatkowe zajęcia edukacyjne m.in. w postaci integracji sensorycznej, indywidualnego wsparcia logopedycznego oraz spotkania z pedagogiem, psychologiem.

Zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, opieka w żłobku sprawowana jest nad dziećmi od ukończenia 20 tygodnia życia do zakończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 lata.

Kandydatami do projektu są Rodzice/Opiekunowie prawni mieszkający w Jaworznie, wychowujący  dziecko lub dzieci do lat 3, którzy złożą komplet wymaganych przy rekrutacji dokumentów.

Regulamin naboru wraz z dokumentami rekrutacyjnymi będą dostępne już od 9 listopada 2020 r. na stronach internetowych: www.um.jaworzno.pl (zakładka Nasze Miasto/Żłobek Miejski) oraz www.zlobekmiejski.jaworzno.edu.pl  (zakładka Rekrutacja projekt: Dobry start) oraz w głównej siedzibie Żłobka Miejskiego w Jaworznie, ul. 3 Maja 16.

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną w mieście dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane tylko i wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: projektzlobek@um.jaworzno.pl w terminie od dnia 23 listopada 2020 r. godz. 00.00 do dnia 27 listopada 2020 r. godz. 23.59.

Zeskanowane i podpisane dokumenty należy przesłać na podany adres poczty elektronicznej. W przypadku braku kompletnych dokumentów Rodzic/ Opiekun prawny będzie wzywany do uzupełnienia dokumentów w trybie stacjonarnym w wyznaczonym terminie.  Dzieci, które z przyczyn niezależnych od Wnioskodawcy nie będą mogły skorzystać ze wsparcia w ramach projektu z racji większej niż zakładana liczba zgłoszeń, zostaną wpisani na listę rezerwową. Dokumenty rekrutacyjne będą rejestrowane, każdemu kandydatowi przyporządkowany zostanie numer, o którym decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji są dostępne pod numerem telefonu 32 751 18 81 oraz +48 735 936 449.

Udział w projekcie jest bezpłatny, a liczba miejsc ograniczona.

Projekt będzie realizowany dzięki wsparciu finansowemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego dla poddziałania: 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat.

Obrazek