Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Stypendia Prezydenta Miasta

23 października 2020, 07:16

Stypendia Prezydenta Miasta

Stypendia Prezydenta Miasta

W tym roku po raz dziewiętnasty przyznano stypendia Prezydenta Miasta Jaworzna. Z powodu epidemii akty nadania stypendium, z gratulacjami Prezydenta Miasta Jaworzna Pawła Silberta - dwudziestu laureatom - zostaną dostarczone drogą pocztową.

Przy wyborze stypendystów preferowani byli laureaci międzynarodowych olimpiad lub laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim.

Ponadto szanse na stypendium mieli laureaci konkursów interdycyplinarnych lub przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, laureaci konkursów na pracę naukową, organizowanych przez instytucje naukowe lub stowarzyszenia naukowe oraz uczniowie uzyskujący wysokie wyniki w indywidualnym współzawodnictwie sportowym lub wyróżniający się w grach zespołowych na szczeblu wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym. Docenieni zostali również uczniowie posiadający wysokie osiągnięcia artystyczne na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim lub wojewódzkim w konkursach, festiwalach, wystawach i przeglądach itp.

Stypendia przyznawane są na rok szkolny 2020/2021. Wszystkie osoby, które złożyły wniosek o przyznanie stypendium zostały poinformowane o fakcie przyznania lub nieprzyznania świadczenia.