Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Radni podjęli uchwałę intencyjną ws. SP9 i SP10

24 września 2020, 14:59

Radni podjęli uchwałę intencyjną ws. SP9 i SP10

Radni podjęli uchwałę intencyjną ws. SP9 i SP10

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej (24 września 2020 r.), radni podjęli uchwałę intencyjną w sprawie połączenia  Szkoły Podstawowej nr 9 i nr 10. Ta decyzja otwiera możliwość uruchomienia procesu negocjacyjnego i prowadzenia obligatoryjnych konsultacji. W ostatnich dwóch tygodniach odbył się cykl spotkań informacyjnych z dyrektorami szkół, oświatowymi związkami zawodowymi, nauczycielami i rodzicami.

Czas od podjęcia uchwały intencyjnej zostanie wykorzystany, by z merytorycznymi argumentami dotrzeć, do jak najszerszego grona rodziców, nauczycieli i osób zainteresowanych sprawami oświaty. Zakończeniem rozpoczętego procesu, będzie zapewnienie uczniom SP9 od 1 września 2021 r. możliwości kontynuacji nauki w Szkole Podstawowej nr 10 wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Jaworznie.

Racjonalizacja funkcjonowania szkół SP 9 i SP 10, zgodna z niżem demograficznym, większa liczba miejsc dla dzieci przedszkolnych oraz lepsze warunki do nauki to cel zaproponowanych i przyjętych na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej zmian w oświacie. Niekorzystna sytuacja demograficzna przejawiająca się spadkiem liczby urodzeń w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 9 (Góra Piasku), powoduje tworzenie klas z bardzo małą liczbą dzieci. Ma to ogromny wpływ na wysokie koszty utrzymania szkoły. Przy tym fakt, iż SP nr 9 nie dysponuje pełną infrastrukturą wymaganą przez prawo oświatowe, wymusza podjęcie działań racjonalizujących wydatki.

- Celem likwidacji Szkoły Podstawowej nr 9 jest dostosowanie całej sieci szkolnej w Gminie Miasta Jaworzna do potrzeb wynikających z zachodzących ogólnopolskich niekorzystnych zmian demograficznych oraz konieczność całościowej racjonalizacji zadań związanych z realizacją obowiązków oświatowych, w tym - co bardzo istotne! - zapewnienie miejsc w przedszkolach publicznych dzieciom od 3. roku życia - mówi Irena Wojtanowicz-Stadler, naczelnik Wydziału Edukacji UM. - W wyniku zmieniających się potrzeb rodziców, powstała nagląca potrzeba zapewnienia dodatkowych miejsc w przedszkolach. Ponadto, prawo oświatowe nakłada na gminę obowiązek dostosowania do 31 sierpnia 2021 r. oddziałów przedszkolnych do wymogów przepisów BHP i przeciwpożarowych, co m.in. oznacza, że w obecnie funkcjonujących oddziałach przedszkolnych, zmniejszy się liczba miejsc dla dzieci. Aktualne analizy wskazują, że braki w liczbie miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych będą wynosić nawet 180 miejsc, i to już w roku 2021/2022 - dodaje  Irena Wojtanowicz-Stadler, naczelnik Wydziału Edukacji UM.

Co najważniejsze, właściwe warunki do nauki zapewni dzieciom sąsiednia szkoła w Szczakowej. Korzystnym aspektem przeniesienia SP nr 9 do SP nr 10 będą także nowe miejsca dla dzieci przedszkolnych. Budynek SP 9 nadal pozostanie budynkiem oświatowym. Zgodnie z przedstawionym publicznie harmonogramem odbyły się spotkania konsultacyjne dot. zmian w funkcjonowaniu szkół SP 9 i SP 10. Po rozmowach z oświatowymi związkami zawodowymi, odbyły się kolejno spotkania z nauczycielami SP9 i SP10 oraz radami rodziców tych szkół. Rozmowy przebiegały w atmosferze zrozumienia i współpracy.

- Dziękujemy za cykl spotkań konsultacyjnych przed podjęciem stosownej uchwały intencyjnej. Podkreślam, że w bliskim sąsiedztwie SP nr 9 znajduje się Szkoła Podstawowa nr 10, funkcjonująca w Zespole Szkoln-Przedszkolnym nr 3, która również w prognozie demograficznej na najbliższe 6 lat ulegnie niekorzystnym zmianom związanym z niżem demograficznym - mówi Tomasz Jewuła, Pełnomocnik Prezydenta ds. Oświaty. - Ta sytuacja zmusza nas do zadania pytania o celowość i gospodarność dysponowania środkami publicznymi w zakresie równoczesnego utrzymywania 2 szkół o bardzo małej liczbie uczniów, tym bardziej, że w Szkole Podstawowej nr 9 na 35 zatrudnionych nauczycieli 16 zatrudnionych jest w pełnym wymiarze, a aż 19 w niepełnym, z których część to nauczyciele zatrudnieni w innych placówkach na terenie całego miasta - stwierdza Tomasz Jewuła. - Nauczyciele z przedmiotów o małej liczbie godzin ciągle się zmieniają, co może niekorzystnie wpływać na procesy edukacyjno-wychowawcze - uzupełnia Tomasz Jewuła.

Gmina Miasta Jaworzna, na podstawie przyjętej uchwały Rady Miejskiej - rozpoczyna procedurę likwidacji Szkoły Podstawowej nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Jaworznie, i prowadzić będzie, zgodnie z m.in. art. 89 ust. 1 prawa oświatowego, obowiązkowe konsultacje.

  1. Zawiadomi (co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji) rodziców/opiekunów uczniów o zamiarze likwidacji placówki, niezwłocznie po podjęciu właściwej uchwały Rady Miejskiej.
  2. Zawiadomi Śląskiego Kuratora Oświaty o zamiarze likwidacji szkoły oraz wystąpi o wydanie stosownej opinii.
  3. Zawiadomi organ wykonawczy.
  4. Zapewni uczniom możliwość kontynuowania nauki w szkole publicznej tego samego typu tj. w Szkole Podstawowej nr 10 im. Wojska Polskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Jaworznie, ul. Koszarowa 20.
  5. Zapewni dzieciom z oddziałów przedszkolnych - na czas dostosowania budynku SP nr 9 na potrzeby przedszkola - kontynuację wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 3 oraz w Przedszkolu Miejskim nr 17, a następnie, po dostosowaniu budynku na potrzeby przedszkola, zapewni możliwość kontynuowania wychowania przedszkolnego w nowo otwartym, nowoczesnym 8-oddziałowym Przedszkolu Miejskim nr 8, utworzonym w budynku po SP nr 9.
  6. Zapewni wszystkie niezbędne warunki do kontynuowania nauki po likwidacji szkoły, szczególnie bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki.

Zakres proponowanej zmiany w sieci szkół podstawowych nr 9 i 10, dane demograficzne oraz kalendarz działań jest dostępny w artykule: http://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6157/nowe_przedszkole_w_budynku_sp_9_i_wieksza_szkola_nr_10_w_szczakowej.html