Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Zasady pracy urzędu i jednostek miejskich

7 lipca 2020, 13:01

Zasady pracy urzędu i jednostek miejskich

Zasady pracy urzędu i jednostek miejskich

Urząd Miejski w Jaworznie - podczas trwania epidemii - bez przerw i z zachowaniem reżimu sanitarnego obsługuje mieszkańców i wydaje wymagane prawem dokumenty. Całość pracy UM jest realizowana w bezpiecznych dla klientów warunkach i z zachowaniem rządowych wymogów dot. bezpieczeństwa. Jednocześnie przypominamy o obowiązku zasłaniania ust i nosa oraz zachowywaniu właściwego dystansu podczas wizyty w placówkach UM.

W głównym budynku Urzędu przy ul. Grunwaldzkiej 33 oraz na placu Górników 5 działają osobne stanowiska do bezpośredniej obsługi stron. Wszystkie strefy dostępne dla mieszkańców są 2 razy w ciągu dnia dezynfekowane. Przy wejściach do pozostałych budynków urzędu zostały zamontowane dzwonki do poszczególnych wydziałów znajdujących się w budynku. Pracownicy obsługują mieszkańców na przygotowanych bezpiecznych stanowiskach lub w specjalnie przeznaczonych do tego celu pokojach.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju dot. funkcjonowania urzędów i instytucji państwowych w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce, osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę, obowiązkowo mają nosić tylko urzędnicy mających bezpośredni kontakt z mieszkańcami. Zasada ta dotyczy również pracowników miejskich jednostek organizacyjnych. Natomiast w codziennej pracy i przy swoim stanowisku, pracowników obowiązują zasady dystansu społecznego, dezynfekcji rąk, nie jest natomiast wymagane stosowanie osłon na usta i nos.

Z kolei mieszkańcy podczas wizyty w urzędzie mają obowiązek:

  • nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę;
  • zachować bezpieczną odległość od innych osób przebywających w budynku (minimum 2 metry);
  • ograniczyć do niezbędnego minimum czas pobytu w budynku;
  • ograniczyć rozmowy (w tym także używanie telefonów komórkowych) w trakcie przebywania w budynku;
  • stosować się do zaleceń obowiązujących w danej placówce.

Co istotne, ograniczenia dostępu nie mają wpływu na liczbę spraw załatwianych w UM, gdyż, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, liczba ta wzrosła. Jest to spowodowane m.in. uruchomieniem nowych portali umożliwiających składanie wniosków bez konieczności stawiennictwa w urzędzie:

Platforma ePUAP umożliwiająca załatwienie wielu spraw w urzędzie zaczęła być wykorzystywana przez mieszkańców. Dla przykładu: prawie wszystkie wnioski o wydanie dowodu osobistego są przekazywane tą drogą.

W tym miejscu należy zauważyć, iż kolejka osób - oczekujących przed budynkiem głównym - tworzona przede wszystkim w zw. z rejestracją pojazdów. Jednego dnia obsługiwanych jest w tej sprawie kilkadziesiąt osób. Tylko w maju 2020 r. Referat Komunikacji obsłużył ponad 1400 osób w kwestiach dotyczących właśnie rejestracji pojazdów. W celu zapewnienia efektywnej obsługi dot. rejestracji od 15 czerwca 2020 r. zostały uruchomione kolejne 2 stanowiska rejestrujące pojazdy.

Bardzo dziękujemy Mieszkańcom za wyrozumiałość i przestrzeganie zasad sanitarnych obowiązujących w trakcie załatwiania spraw w Urzędzie Miejskim.