Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

JBO 2021: Nowy harmonogram prac

23 czerwca 2020, 07:31

Nowy harmonogram prac JBO 2021

Nowy harmonogram prac JBO 2021

Czas wznowić prace związane z Jaworznickim Budżetem Obywatelskim na 2021 rok. Wczoraj do podpisu Prezydenta Miasta Jaworzna złożone zostało zarządzenie w sprawie określenia wysokości środków budżetu obywatelskiego na 2021 rok, harmonogramu konsultacji społecznych w sprawie jaworznickiego budżetu obywatelskiego na 2021 rok oraz wzoru wniosku i wzoru karty do głosowania na potrzeby przeprowadzenia konsultacji.

Jakie nastąpiły zmiany? Proponujemy Państwu nowy harmonogram konsultacji społecznych.

Propozycje zadań przyjmowane będą od 6 do 20 lipca, weryfikacja będzie trwała do końca sierpnia. Początkiem września ogłoszona zostanie ostateczna lista propozycji zadań i wtedy promocję swoich projektów rozpoczną pomysłodawcy. Głosowanie potrwa od 14 do 30 września, a wyniki ogłoszone zostaną w październiku.

Na wszystkie Państwa pytania dotyczące procedury JBO odpowiemy telefonicznie, mailowo lub zaprosimy na spotkanie. Przydatne informacje zostaną zamieszczone na plakatach, ulotkach i na stronie www.jbo.jaworzno.pl.

Główne założenia budżetu pozostają bez zmian.

Na Jaworznicki Budżet Obywatelski 2021 zostanie zabezpieczona kwota 2,8 mln zł. Wybór zadań będzie odbywał się w przedziałach kwotowych:

  1. do 200 000 zł
  2. od 200 000,01 zł do 2 600 000 zł,

w których będzie można wnioskować o realizację zadań publicznych inwestycyjnych i nieinwestycyjnych, przy czym maksymalna wartość zadań nieinwestycyjnych nie może przekroczyć 200 000 zł.

Możliwość udziału w konsultacjach będą mieli wszyscy mieszkańcy Jaworzna bez względu na miejsce zamieszkania. Wszystkie zgłaszane inicjatywy będą miały charakter ogólnomiejski oraz będą przedstawiać istotną wartość i użyteczność społeczną. Inwestycje mogą być lokowane wyłącznie na terenach gminnych-pod warunkiem zapewnienia nieograniczonego dostępu do terenu. Każdy mieszkaniec będzie miał jeden głos. Wnioski będzie można składać osobiście, mailowo i drogą pocztową. Jedna osoba będzie mogła zgłosić wyłącznie 1 zadanie. W obrębie wniosku będzie można wskazać jednego partnera projektu, przy czym partnerem można być tylko jeden raz.

W celu weryfikacji formalnej zgłoszonych propozycji Prezydent powoła w drodze zarządzenia jeden zespół ds. budżetu obywatelskiego, w skład którego wejdą: pracownicy urzędu - 4 osoby wskazane przez Prezydenta, reprezentanci społeczni - 4 osoby wyłonione w drodze publicznego losowania spośród mieszkańców, którzy wyrażą chęć pracy w zespole (bez głosów wnioskodawców i partnerów projektu). Na etapie oceny formalnej i merytorycznej każdemu wnioskodawcy będzie przysługiwał tryb odwołania od oceny negatywnej. Wniosek musi poprzeć minimum 30 mieszkańców.

Głosowanie zaplanowane na wrzesień będzie odbywać się za pośrednictwem kart lub elektronicznie na www.jbo.jaworzno.pl.

Harmonogram JBO 2021

 

Obrazek