Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Ponad 3 mln zł wsparcia dla organizacji pozarządowych w 2019 r.

19 czerwca 2020, 07:13

fot. fotolia.com

fot. fotolia.com

Miasto współpracuje z organizacjami pozarządowymi. W ubiegłym roku na realizację prowadzonych przez nie zadań, Gmina przeznaczyła blisko 3,25 mln zł. Dzięki temu zarówno młodsi jak i starsi mieszkańcy mogli m.in. wziąć udział w zajęciach sportowych i półkoloniach, uczestniczyć w działaniach z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, czy też skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej.

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej radni przyjęli sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019.

Organizacje pozarządowe, dzięki swej działalności, wspomagają Gminę w realizacji zadań własnych. W 2019 roku 55 organizacji otrzymało dofinansowanie na łączną kwotę 3 170 738,00 zł. Należy jednak pamiętać, że miasto wspiera te instytucje również poprzez pozafinansowe formy współpracy, m.in. organizację forum połączonego ze szkoleniem, pomoc w działaniach promocyjnych czy pracę Jaworznickiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

W 2019 roku Prezydent Miasta Jaworzna ogłosił 12 konkursów na realizację zadań publicznych, w tym: 10 na wsparcie, 2 na powierzenie realizacji zadań publicznych oraz 10 w trybie pozakonkursowym. Wpłynęło 100 ofert na realizację zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe działające na terenie Jaworzna, na łączną kwotę 3 722 277,50 zł. Dofinansowanie uzyskało 88 złożonych ofert na łączną kwotę 2 458 238,00 zł. Ponadto miasto zawarło umowę ze Stowarzyszeniem "Reda" na prowadzenie Centrum Integracji Społecznej w Jaworznie w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.

- W minionym roku miasto współpracowało z organizacjami pozarządowymi na wielu płaszczyznach związanych z rozwojem i wspieraniem działań na rzecz różnych grup społecznych. Wypracowane płaszczyzny wspólnych działań umożliwiły mieszkańcom bezpośrednie włączenie się w kreowanie polityki społeczno - gospodarczej miasta, a wspólna realizacja zadań publicznych pozwoliła na zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnych - wyjaśnia Łukasz Kolarczyk, Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Przedsiębiorczości i Współpracy Społecznej. - Poza zlecaniem realizacji zadań publicznych, podejmowaliśmy również działania na rzecz wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmacniania dialogu międzysektorowego w mieście.

Z pełną treścią raportu można zapoznać się poniżej.