Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Wybory Prezydenta RP 2020

16 czerwca 2020, 13:00

Wybory Prezydenta RP 2020

Wybory Prezydenta RP 2020

W niedzielę - 28 czerwca 2020 r. - odbędą się wybory na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W Jaworznie głosowanie zostanie przeprowadzone w 48 lokalach wyborczych, które będą otwarte od 7.00 do 21.00. Każdy wyborca może głosować w lokalu wyborczym lub korespondencyjne. Dodatkowo dla określonej grup wyborców przewidziana jest możliwość skorzystania z głosowania przez pełnomocnika.

W wyborach na Prezydenta RP należy postawić jeden znak "x" w kratce przy nazwisku tylko jednego kandydata. Należy pamiętać, że znak "x" to co najmniej dwie linie, które przecinają się w obrębie kratki.

W Jaworznie pracować będzie łącznie 48 komisji wyborczych (45 w obwodach stałych i 3 w obwodach odrębnych). Na terenie naszego miasta 25 lokali wyborczych jest dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Głosowanie korespondencyjne

Każdy wyborca mógł skorzystać z możliwości głosowania korespondencyjnego. Zamiar wyboru takiej opcji powinien być zgłoszony przez wyborcę w urzędzie gminy, w której wpisany jest do rejestru wyborców, najpóźniej w 13. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 16 czerwca 2020 r. (wtorek).

- Zgłoszenia należało dokonać ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej - za pośrednictwem platformy e-PUAP. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ewentualnej II tury wyborów. Jeżeli zostanie ona zarządzona, wyborca otrzyma drugi pakiet wyborczy na adres wskazany w zgłoszeniu dokonanym przed pierwszym głosowaniem - tłumaczy Barbara Proksa z Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Wyborcy, którzy w dniu wyborów będą podlegali obowiązkowej kwarantannie, izolacji bądź izolacji w warunkach domowych muszą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do 23 czerwca 2020 r. Natomiast obywatele, którzy zostaną objęci obowiązkiem kwarantanny, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po 23 czerwca mogą zawiadomić komisarza wyborczego do 26 czerwca 2020 r.

Głosowanie przez pełnomocnika

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

  1. całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
  2. całkowitej niezdolności do pracy;
  3. niezdolności do samodzielnej egzystencji;
  4. o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
  5. o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Prezydenta Miasta Jaworzna najpóźniej do dnia 19 czerwca 2020 r. (piątek).

Wnioski w powyższych sprawach przyjmuje Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33.

Transport do lokali wyborczych dla osób niepełnosprawnych

Urząd Miejski w Jaworznie zapewnia transport do lokali wyborczych dla osób niepełnosprawnych w dniu wyborów 28 czerwca 2020 r., w godzinach 10:00 - 15:00. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Wydziałem Administracji pod numerami telefonów: 32 61-81-679 oraz 32 61-81-577 do środy, 24 czerwca 2020 r. do godz. 15.00.

Bezpieczeństwo podczas wyborów

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia ws. szczegółowych zasad bezpieczeństwa podczas wyborów prezydenckich 2020, w lokalu wyborczym przebywać będzie mogło jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 4 metry kwadratowe. Ponadto członkowie komisji muszą być wyposażeni w specjalne środki ochrony osobistej, m.in. jednorazowe rękawiczki, przyłbice lub półmaski, a pomiędzy ich stanowiskami powinno być zachowane 1,5 m odstępu. W czasie głosowania kilkukrotnie przeprowadzana będzie dezynfekcja klamek, urn wyborczych, stołów, urządzeń higieniczno-sanitarnych, uchwytów, włączników światła oraz pozostałych powierzchni, na kontakt z którymi narażeni są wyborcy.

Wszelkie informacje na temat nadchodzących wyborów można znaleźć na stronie Państwowej Komisji Wyborczej, pod adresem https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/