Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Powszechny Spis Rolny 2020

15 czerwca 2020, 14:07

Powszechny Spis Rolny 2020

Powszechny Spis Rolny 2020

Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w Najbliższym Powszechnym Spisie Rolnym, który odbędzie się na terenie Polski od 1 września do 30 listopada 2020 r.  Kandydatury na to stanowisko można składać od 15 czerwca do 8 lipca br.

Osoby zgłaszające swoje kandydatury do pełnienia funkcji rachmistrza terenowego w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r., powinny spełniać niżej wymienione wymagania:

  • być osobą pełnoletnią;
  • zamieszkiwać na terenie gminy miasta Jaworzna;
  • posiadać, co najmniej średnie wykształcenie;
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie;
  • nie być skazanym, prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydaturę na rachmistrza terenowego należy zgłosić pisemnie, wypełniając dedykowany formularz osobowy dostępny do pobrania na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworznie (pod adresem: http://www.bip.jaworzno.pl/m,19783,powszechny-spis-rolny-2020.html), a następnie składając go łącznie z pozostałymi wymaganymi załącznikami, na biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Jaworznie, przy ulicy Grunwaldzkiej 33, w nieprzekraczalnym terminie do 8 lipca 2020 r.

Wszycy kandydaci na rachmistrzów terenowych zobligowani są do wzięcia udziału w szkoleniu. Szkolenia obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza terenowego po szkoleniu będzie realizowany za pomocą aplikacji e/m-learning.

Szczegółowe informacje dotyczącegio tegorocznego spisu rolnego dostępne są na stronach:

Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie następującej treści: "Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich".

***

Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. Służą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji strategicznych, opartych na analizie danych. Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. Poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w Polsce w 2010 r. Najbliższy Powszechny Spis Rolny będzie prowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez:

  • samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na tej stronie internetowej;
  • odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego,
  • odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.