Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Sesja Rady Miejskiej w trybie zdalnym

15 czerwca 2020, 09:08

Sesja Rady Miejskiej w trybie zdalnym

Sesja Rady Miejskiej w trybie zdalnym

W związku z obostrzeniami wynikającymi z wprowadzenia stanu epidemii oraz mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne uczestników sesji, najbliższe obrady Rady Miejskiej odbędą się ponownie w trybie zdalnym w czwartek, 18 czerwca br. o godz. 9.00. W planowanym porządku obrad znalazło się 32 punkty. Sesję będzie można oglądać "na żywo" na miejskiej stronie internetowej.

W punkcie 3, w debacie nad Raportem o stanie gminy Miasta Jaworzna za 2019 r. głos mogą zabrać mieszkańcy. W tym celu należy złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jaworznie pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 50 osób - zgodnie z art. 28 aa ust.6 i ust. 7 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym ( jedn. tekst Dz. U. 2020, poz.713).

Zgłoszenie należy złożyć na kancelarii Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 w kopercie opisanej "Debata - Raport o stanie Gminy Miasta Jaworzna za 2019 r." nie później niż w dniu poprzedzającym sesję Rady Miejskiej tj. do dnia 17.06.2020 r. Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Raport o stanie gminy.

Pełna lista spraw, którymi na najbliższej sesji zajmą się Radni, przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Jaworznie.
 3. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Miasta Jaworzna za 2019 rok - debata.
 4. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Jaworzna wotum zaufania.
 5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z tytułu wykonania budżetu miasta Jaworzna za 2019 rok.
 6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Jaworzna z tytułu wykonania budżetu miasta Jaworzna za 2019 rok.
 7. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Jaworzna w 2019 roku.
 8. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019.
 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 r. miasta Jaworzna.
 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2020-2030.
 12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym.
 13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjno - Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jaworznie za 2019 rok.
 14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Jaworznie za 2019 rok.
 15. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie pokrycia straty netto Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Jaworznie za 2019 rok.
 16. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXIV/496/2017 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Zakładowi Pielęgnacyjno - Opiekuńczemu w Jaworznie.
 17. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie złożenia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 8 maja 2020 r. znak: NPII.4131.1.454.2020.
 18. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających dla miasta Jaworzna na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Jaworznie w 2020 r.
 19. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład Aglomeracji Jaworzno przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji i ponownym wyznaczeniu obszaru i granic Aglomeracji Jaworzno.
 20. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zamiaru połączenia samorządowych artystycznych instytucji kultury: "Archetti" Orkiestry Kameralnej Miasta Jaworzna, "eM Band" Orkiestry Rozrywkowej Miasta Jaworzna, Centrum Kultury - Teatr Sztuk w Jaworznie.
 21. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 22. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 23. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 24. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna.
 25. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych nauczycieli.
 26. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasta Jaworzna na rok szkolny 2020/2021.
 27. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany statutu Żłobka Miejskiego w Jaworznie.
 28. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pieczyska" w Jaworznie.
 29. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w rejonie ulicy Insurekcji Kościuszkowskiej w Jaworznie.
 30. Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.
 31. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych.
 32. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o wnioskach mieszkańców.

Archiwalne zapisy sesji oraz transmisje z bieżącej można obejrzeć w zakładce Sesje Rady Miejskiej Live.