Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Dodatek mieszkaniowy – 292 wnioski od początku roku

11 maja 2020, 13:21

Dodatek mieszkaniowy – 292 wnioski od początku roku

Dodatek mieszkaniowy – 292 wnioski od początku roku

Po spełnieniu kilku warunków mieszkańcy Jaworzna mogą starać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Jest on jedną z form pomocy gminy dla tych, którzy nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania. Od początku roku do końca kwietnia do MZNK wpłynęły 292 wnioski o dodatek mieszkaniowy oraz 121 o dodatek energetyczny. Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych to blisko 400 tys. zł, a energetycznych blisko 9 tys. zł.

Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy:

  • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
  • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo,
  • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
  • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
  • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.


Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy należy złożyć w Miejskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego wraz z dokumentem potwierdzającym wysokość dochodów osiągniętych w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku. Właściciel domu jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające wielkość powierzchni użytkowej i stan wyposażenia technicznego budynku. Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami można przesyłać za pośrednictwem poczty lub zostawić w siedzibie MZNK przy ul. Północnej 9b.

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem okresowym, przyznaje się go w drodze decyzji na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. Po tym okresie, jeżeli osoba nadal spełnia warunki uprawniające do otrzymania dodatku, może ponownie ubiegać się o jego przyznanie.

Informacje o zasadach przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego i energetycznego są dostępne w zakładce Nieruchomości – Dodatek mieszkaniowy i energetyczny.

Masz pytania? Zadzwoń (32) 745 10 77, (32) 745 10 78.