Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Kasy urzędu nieczynne

11 maja 2020, 08:59

Kasy urzędu nieczynne

Kasy urzędu nieczynne

Przypominamy, że Urząd Miejski w Jaworznie nie został zamknięty na czas epidemii, wstrzymana została natomiast bezpośrednia obsługa stron. Nieczynne są urzędowe kasy. Mieszkańcy zachęceni zostali do kontaktu telefonicznego oraz wykorzystywania poczty elektronicznej.  Dla interesantów, którzy mają do załatwienia w Urzędzie pilne sprawy, wymagające osobistego stawiennictwa, został utrzymany w  budynku głównym przy ul. Grunwaldzkiej 33 punkt kancelaryjny.

W budynku głównym Urzędu Miejskiego działają osobne stanowiska do rejestracji pojazdów i pozostałych spraw obywatelskich obsługiwanych przez Wydział Spraw Obywatelskich oraz punkt Urzędu Stanu Cywilnego. Także na Placu Górników działa punkt kancelaryjny. Pozostałe budynki są zamknięte, ale obsługa stron jest możliwa po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Punkty kancelaryjne czynne są w standardowych godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek, wtorek, środa - od g. 7.00 do 15.00, czwartek - od g. 7.00 do 16.00, piątek - od g. 7.00 do 14.00.

Nieczynne są kasy znajdujące się w urzędzie. Płatności można dokonać internetowo oraz bezpłatnie w najbliższych placówkach pocztowych:

 • ul. Pocztowa 9A,
 • ul. Kolejarzy 20,
 • ul. Tysiąclecia 21,
 • ul. Gliniana 12,
 • ul. Tomasza Baranowskiego 3A,
 • ul. Zwycięstwa 9A,
 • Al. Piłsudskiego 27.

WYKAZ PODSTAWOWYCH RACHUNKÓW BANKOWYCH GMINY JAWORZNO:

Rachunek podatków i opłat lokalnych:

07 1030 1159 0000 0000 9206 6045

Na rachunek bieżący dochodów Urzędu uiszczać należy wpłaty dokonywane z tytułu podatków lokalnych, opłaty skarbowej, targowej oraz eksploatacyjnej.
Ponadto przypominamy, iż podatki lokalne tj. podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny i podatek od środków transportowych należy wpłacać na rachunek indywidualny dla każdego podatnika znajdujący się w decyzji podatkowej lub w indywidualnym zawiadomieniu.

Rachunek dochodów Skarbu Państwa:

82 1030 1159 0000 0000 9206 6053

Na rachunek dochodów Skarbu Państwa dla Urzędu Miejskiego odprowadzać należy wpłaty za dzierżawy, najmem i bezumowne korzystanie z terenu należącego do Skarbu Państwa, wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, wykup nieruchomości lub gruntów należących do Skarbu Państwa, przekształcenie terenów należących do Skarbu Państwa oraz opłaty za udostępnienie danych osobowych.

Rachunek dochodów dochodów niepodatkowych:

60 1030 1159 0000 0000 9206 6061

Opłaty z tytułu: dzierżawy, najmu i bezumownego korzystania z terenu należącego do Gminy, wieczystego użytkowania, trwałego zarządu i służebności gruntów Gminy, wykupu nieruchomości lub mieszkań komunalnych należących do Gminy, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Gminy, a także opłat geodezyjno-kartograficznych, opłat komunikacyjnych, opłat za wydanie prawa jazdy, legitymacji instruktora, opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską, wydawania dzienników budowy, opłat za koncesje i licencje, opłat za wydanie karty wędkarskiej, opłat i kar za korzystanie ze środowiska (m.in. opłaty za wycinkę drzew), opłat adiacenckich i renty planistycznej oraz kar umownych i grzywien pieniężnych.

Rachunek egzekucji administracyjnej:

10 1030 1159 0000 0000 9206 6088

Wpłaty dokonywane z tytułu administracyjnego postępowania egzekucyjnego, prowadzonego przez Organ Egzekucyjny.

***

Przypominamy ważniejsze numery kontaktowe do wydziałów urzędu realizujących sprawy mieszkańców.

Kontakt ogólny do Urzędu Miejskiego w Jaworznie:
telefon: 32 61 81 500
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Referat Komunikacji:

 • e-mail: so-km@um.jaworzno.pl
 • prawa jazdy - tel.: 32 61 81 516, (517, 518, 519)
 • rejestracja pojazdów - tel. 32 61 81 509, (511, 512, 513, 653)

Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych:

 • e-mail: so-el@um.jaworzno.pl
 • ewidencja ludności: tel. 32 61 81 523, (524, 525, 527, 542, 692)
 • sprawy wojskowe: tel. 32 61 81 721
 • dowody osobiste: tel. 32 61 81 503, (506, 507)

Referat Działalności Gospodarczej:

 • e-mail: so@um.jaworzno.pl
 • ewidencja działalności gospodarczej: 32 61 81 714, (715, 717)
 • transport: tel. 32 61 81 718, (719)
 • zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: tel. 32 61 81 716

Urząd Stanu Cywilnego:

 • e-mail: usc@um.jaworzno.pl
 • tel. 32 61 81 530, (531, 532, 533)

Wydział Geodezji i Kartografii:

 • udostępnianie materiałów z PZGiK - tel. 32 61 81 732, (742)
 • obsługa zgłoszeń geodezyjnych - tel. 32 61 81 741, (634)
 • przyjmowanie operatów geodezyjnych - tel. 32 61 81 736, (737, 735, 740)
 • ewidencja gruntów i budynków; nadawanie numerów adresowych i podziały nieruchomości - tel. 32 61 81 734, (733, 740)
 • narada koordynacyjna uzgadniania sieci uzbrojenia terenu - tel. 32 61 81 731

Wydział Urbanistyki i Architektury:

 • Referat Zagospodarowania Przestrzennego - tel. 32 61 81 641, (621, 622, 623, 624)
 • Referat Budownictwa - tel. 32 61 81 628, (626, 627, 628, 633, 642)
 • Wydział Ochrony Środowiska:
 • Referat Ochrony Środowiska - tel. 32 61 81 747, (773, 965, 784, 774, 725, 756, 769)
 • Referat Rolnictwa i Leśnictwa - tel. 32 61 81 768, (767)

Wydział Budżetowo-Finansowy:

 • e-mail: finanse@um.jaworzno.pl, tel. 32 61 81 598, (593, 595, 600, 606, 607 615)
 • Referat Podatków Osób Fizycznych - tel. 32 61 81 594, (508, 510, 599, 601, 609, 684, 686, 726)

Wydział Skarbu - użytkowanie wieczyste i przekształcenie:

 • użytkowanie i przekształcenie na gminie - tel. 32 61 81 568, (973, 943, 569, 605)
 • użytkowanie i przekształcenie na Skarbie Państwa - tel. 32 61 81 896, (654, 723)

Przypominamy, że Wydział Spraw Obywatelskich, Urząd Stanu Cywilnego oraz Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji i Kartografii obsługują interesantów:

 • od poniedziałku do środy w godz. 7:00 do 14:00,
 • w czwartki w godz. 7:00 do 16:00,
 • w piątki w godz. 7:00 do 13.00.

Dziękujemy mieszkańcom za wyrozumiałość i przestrzeganie dotychczas obowiązujących obostrzeń w kontakcie z Urzędem.

Więcej informacji www.bip.jaworzno.pl