Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Działania miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii - raport 9

7 kwietnia 2020, 14:07

fot. DronView

fot. DronView

Prezydent Jaworzna informuje o działaniach miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii oraz realizacji zadań wynikających z bieżącej pracy miasta /RAPORT NR 9/.

Wykaz najważniejszych telefonów dla mieszkańców - informacje w spawie koronawirusa:

 • Narodowy Fundusz Zdrowia - 800 190 590, (infolinia krajowa ws. koronawirusa)
 • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jaworznie - 512 306 935, 690 538 610.
 • Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego - 32 618 18 90
 • Straż Miejska - 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 32 61 81 840 (obsługa m.in. zgłoszeń osób potrzebujących pomocy; nabór wolontariuszy w ramach projektu: Ja.Wolontariusz. Drużyna Jaworznickiego Wolontariatu)

Aktualności

 • Jaworznicki Pakiet Wsparcia dla Biznesu wszedł w życie! Nadzwyczajne czasy wymagają nadzwyczajnych decyzji. Lokalni przedsiębiorcy z Jaworzna, oprócz ogólnopolskiej "Tarczy Antykryzysowej", uzyskają dodatkowe wsparcie ze strony Gminy. W życie wszedł Jaworznicki Pakiet Wsparcia dla Biznesu, którego celem jest pomoc przedsiębiorcom dotkniętym negatywnymi skutkami epidemii COVID-19. Ze wsparcia może skorzystać każdy przedsiębiorca, który poniósł negatywne skutki ekonomiczne w związku ze stanem epidemii COVID-19 i jest je w stanie wykazać na podstawie sprawozdań finansowych z prowadzenia działalności gospodarczej. Wnioski w każdym przypadku będą rozpatrywane indywidualnie. Więcej informacji na http://www.um.jaworzno.pl/pl/biznes/aktualnosci/5776/jaworznicki_pakiet_wsparcia_dla_biznesu_wchodzi_w_zycie.html
 • Realizatorami Jaworznickiego Pakietu Wsparcia dla Biznesu są Wydziały Urzędu Miejskiego: Budżetowo-Finansowy, Obrotu Nieruchomościami oraz Skarbu, a także miejskie jednostki i spółki: Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych, Wodociągi Jaworzno, Jaworznickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego oraz Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej.
 • Skorzystaj z Jaworznickiej Podatkowej Infolinii Przedsiębiorcy - Jawo.InfoBiznes - tel. 32 618 16 01 oraz 32 618 16 09. Wszystkie informacje na temat wsparcia dostępnego dla lokalnych przedsiębiorców w jednym miejscu. Jeżeli masz wątpliwości dotyczące spełniania warunków do uzyskania pomocy, chcesz doprecyzować jak wypełnić wniosek lub dowiedzieć się, gdzie zwrócić się o wsparcie w ramach państwowej "Tarczy Antykryzysowej" - zadzwoń na Jawo.InfoBiznes!
 • Prezydent Miasta Paweł Silbert powołał wczoraj Sztab Kryzysowy COVID-19 Jaworzno w celu opracowania schematów działań na wypadek zagrożenia ciągłości funkcjonowania miasta w wybranych obszarach. Jeśli zajdzie taka potrzeba, to sztab będzie koordynował kontakt ze strategicznymi przedsiębiorstwami i instytucjami w mieście zapewniającymi funkcjonowanie gminy. W skład Sztabu wchodzą:
  • Prezydent Miasta - Paweł Silbert,
  • Zastępca Prezydenta Miasta - Monika Bryl,
  • Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie - Dariusz Kleszcz,
  • Komendant Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie - Krzysztof Gałuszka,
  • Pełnomocnik ds. przedsiębiorczości i współpracy społecznej - Łukasz Kolarczyk,
  • Doradca Prezydenta Miasta ds. Bezpieczeństwa - gen. Janusz Skulich,
  • Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności - Zbigniew Piątek,
  • Komendant Straży Miejskiej - Artur Zięba,
  • Dyrektor Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie - Gabriela Buczkowska,
  • Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jaworznie - Bożena Wójcik,
  • Naczelnik Wydziału Zdrowia UM - Małgorzata Helbin-Więcek,
  • Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie - Czesław Smalcerz.
 • W związku ze wzrostem ryzyka zakażenia koronawirusem wywołującym chorobę COVID-19 oraz mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców oraz zapewnienie ciągłości funkcjonowania miasta, Prezydent Miasta Jaworzna ponownie uruchomił środki finansowe z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 500 000 zł. Środki te zostaną przekazane do budżetu Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności na pokrycie kosztów związanych z doposażeniem szpitala, służb oraz miejskich jednostek organizacyjnych w sprzęt i środki ochronne tj. rękawiczki, maseczki, kombinezony, płyny dezynfekcyjne itp. oraz przygotowaniem obiektów kwarantannowych.
 • Dzisiaj Dzień Pracownika Służby Zdrowia. Z tej okazji prezydent Paweł Silbert wraz z zastępcą Moniką Bryl i przewodniczącym Rady Miejskiej Tadeuszem Kaczmarkiem złożyli pracownikom serdeczne życzenia i podziękowania za wysiłek, poświęcenie i ofiarność w wykonywaniu szczególnie ważnej i odpowiedzialnej służby na rzecz drugiego człowieka.

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Wydział Budżetowo-Finansowy

Wydział Budżetowo-Finansowy na wniosek 11 podatników, przedsiębiorców prowadzi postępowanie w trybie art 67a Ordynacji podatkowej sprawie przyznania ulgi w płatności podatków lokalnych w związku z ograniczeniem działalności będącej skutkiem pandemii.

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 28
 • placów zabaw - 18
 • parków miejskich - 17
 • w powyższym zakresie podjęto interwencji wobec osób - 2

Zrealizowano 23 zgłoszenia mieszkańców.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

adres strony internetowej: www.mznk.jaworzno.pl
telefon: 32 615 50 30
Facebook: MZNKwJaworznie
mail: sekretariat@mznk.jaworzno.pl

 • Pomoc dla przedsiębiorców wynajmujących lokale użytkowe: Miasto Jaworzno wesprze przedsiębiorców wynajmujących lokale użytkowe, których dotknęły skutki epidemii koronawirusa. Najemcy komunalnych lokali użytkowych będą mieli możliwość odroczenia terminu płatności czynszu za lokal.  Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych również przyłącza się do Antykryzysowej Tarczy Ochrony Mieszkańców, zaproponowanej przez Prezydenta Miasta Jaworzna. W ramach Jaworznickiego Pakietu Wsparcia dla Biznesu najemcy wynajmujący lokale użytkowe od Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie, którzy wstrzymali lub znacząco ograniczyli prowadzenie w lokalu działalności gospodarczej, a co za tym idzie ich płynność finansowa uległa pogorszeniu mają możliwość zmiany terminu płatności czynszu. Z tej formy pomocy może skorzystać 102 przedsiębiorców. Najemcy komunalnego lokalu użytkowego odraczany będzie termin płatności czynszu za lokal, w którym prowadzi działalność gospodarczą począwszy od 1 dnia miesiąca, w którym złoży wniosek, do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym odwołano stan epidemii. Odroczenia płatności należności za czynsz będą dokonywane na podstawie indywidualnych, pisemnych wniosków najemców i nie będą obejmować wskazanych w umowie najmu opłat związanych z eksploatacją lokalu (media). Więcej informacji na www.mznk.jaworzno.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

 • Bieżące działania pomocowe wynikające z nałożonych obowiązków oraz nowe inicjatywy związane ze wsparciem osób starszych, chorych, niepełnosprawnych w ramach miejskiej akcji "Zaangażuj się i Ty"!
 • Pełne informacje na temat działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie zagrożenia koronawirusem są dostępne na: www.mops.jaworzno.pl

Wodociągi Jaworzno:

adres strony internetowej: www.wodociagi.jaworzno.pl
telefon: 32  318 60 00, dyspozytor 994
Facebook: Wodociągi Jaworzno sp z o o
mail: sekretariat@wodociagi.jaworzno.pl

 • Bieżące prace związane z produkcją i dystrybucją wody pitnej oraz prace związane z odbiorem i oczyszczaniem ścieków z terenu miasta. Prace realizowane są z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa i higieny oraz zgodnie z wprowadzonymi i obowiązującymi w Wodociągach Jaworzno procedurami.
 • Przekazanie informacji prasowej, iż dbając o zdrowie mieszkańców oraz naszych Pracowników, istnieje możliwość bezpiecznego, bezkontaktowego opłacenia faktur za wodę i ścieki przez internet oraz istnieje możliwość otrzymywanie faktur drogą mailowa. Wystarczy założyć profil na platformie Internetowego Biura Obsługi Klienta e-BOK!

Szpital Wielospecjalistyczny

adres strony internetowej: www.szpital.jaw.pl
telefon: 32 317 45 11
Facebook: Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
mail: sekretariat@szpital.jaworzno.pl

 • Przeorganizowanie Rejestracji Izby Przyjęć Szpitala z uwagi na zwiększenie bezpieczeństwa SOR.
 • Realizacja nowych zasad i obostrzeń dotyczących dodatkowego zabezpieczenia dla pracowników, tj. dodatkowe środki bezpieczeństwa pracowników: stanowiska pracy poszczególnych osób oddalone od siebie co najmniej 1,5 m; pracownicy mają dostęp do płynów dezynfekujących i rękawiczek.

Uwaga!

 • Od 16.03.2020 SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, w związku z zagrożeniem koronawirusem, wstrzymał zaplanowane hospitalizacje i porady.
 • Do szpitala przyjmowani są tylko pacjenci w tzw. Trybie ostrodyżurowym, pacjenci z zagrożeniem życia i zdrowia (czyli bezwzględnie wymagający hospitalizacji i porad) oraz pacjentki do porodu. Wstrzymano porody rodzinne.
 • Przypominamy, że w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie od dnia 12 marca 2020 r. wprowadzono CAŁKOWITY ZAKAZ ODWIEDZIN. W przypadku Oddziału Pediatrii i Oddziału Chirurgii Dziecięcej razem z dzieckiem może przebywać 1 osoba dorosła (rodzic/opiekun). /Na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego w związku z zagrożeniem koronawirusem 2019 - nCoV./

Zespół Lecznictwa Otwartego:

adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

 • weryfikacja kont do rejestracji elektronicznej w toku,
 • nawiązanie współpracy z MCKiS w Jaworznie, które rozpoczęło szycie maseczek wielokrotnego użycia dla potrzeb ZLO, pierwsza dostawa planowana na 8 kwietnia 2020 r.,
 • kontakt z NFZ w sprawie opublikowanego przez NFZ błędnego komunikatu o nie świadczeniu przez ZLO usług medycznych w zakresie stomatologii, wyjaśnienie tej kwestii z NFZ - pacjenci mają dostęp do świadczeń stomatologicznych w ZLO.

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

 • Umożliwienie bieżącej elektronicznej rejestracji przy indywidualnym wsparciu pracownika urzędu pracy; ilość rejestracji elektronicznych - 112  ogółem.
 • W ramach uruchomionego naboru wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy w ramach tzw. "tarczy antykryzysowej" - wpłynęło 76 wniosków ogółem, które są niezwłocznie opiniowane; dotychczas dokonano 12 wypłat. Kolejne wypłaty będą dokonywane po uzupełnieniu dokumentów przez wnioskujących. Zasady ubiegania się o pożyczkę, wzór wniosku oraz umowy pożyczkowej dostępne na stronie: www.jaworzno.praca.gov.pl. Szczegółowe informacje: programy@jaworzno.praca.gov.pl, tel.: 32 61-81-915, 61-81-914.
 • PUP Jaworzno wystąpił z wnioskiem o przyznanie środków w wysokości 9 mln zł na realizację nowych zadań. Z puli, którą dysponował Urząd Pracy na realizację standardowych zadań wyasygnowano środki na sfinansowanie aktualnie wpływających wniosków o pożyczkę. 
 • W związku z przyjęciem przez urząd nowych instrumentów i rozwiązań na rzecz przedsiębiorców wynikających z tzw. "tarczy antykryzysowej" uruchomiono numery telefonów, pod którymi można uzyskać informację w wybranej sprawie:
  • pożyczka dla mikroprzedsiębiorców - tel. 32/ 61-81- 915, 61-81- 914;
  • dofinansowanie na prowadzenie swojej działalności - tel. 32/ 61-81-903, 61- 81-904;
  • dofinansowanie do wynagrodzeń (dla Przedsiębiorców) - tel. 32/ 61-81-903,  61-81-904;
  • dofinansowanie do wynagrodzeń (dla Organizacji pozarządowych) - tel. 32/ 61-81-903, 61- 81-904.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 • Dezynfekcja przystanków autobusowych wodą wysokoozonowaną.
 • Objazd czystości - przystanki, przejścia podziemne - zamiatanie, zbieranie śmieci, opróżnianie koszy.
 • Pielęgnacja zieleni na rondach - Ronda przy ul. Rzemieślniczej.
 • Usuwanie zapadliska w jezdni ul. Skałka (Długoszyn).
 • Kontynuacja prac związanych z modernizacjami na Rynku.
 • Sprzątanie rowerowych punktów postojowych: Byczyna, Jeleń, Batorego

Ponadto:

 • Dezynfekcja toalet znajdujących się na MCITcie (przy lodowisku/parkingu),
 • Rozklejanie plakatów informujących Mieszkańców o ważnych numerach telefonów. Informacja o koronawirusie.
 • Kontynuacja prac związanych z porządkowaniem terenów przy zbiornikach retencyjnych - zbiornik na ul. Jana Pawła II przy kładce na ul. Chopina.
 • Objazd czystości (Rynek, Park Kieszonka, ul. Mickiewicza, łącznik ul. Sienkiewicza - Rynek, Velostrada, Rynek Byczyna, Jeleń, Dąbrowa Narodowa, Park Chrząstówka).
 • Kontynuacja prac związanych z pielęgnacją zieleni na Wodnym Placu Zabaw.
 • Porządkowanie parkingu na "Pietrusowej" i zatoki ITD przy ul. Krakowskiej.
 • Usuwanie śmieci wzdłuż ul. Inwalidów Wojennych (Osiedle Stałe).
 • Podlewanie roślin w donicach - Rynek i ul Mickiewicza.
 • Kontynuacja prac związanych z pielęgnacją zieleni przy ul. Sulińskiego.
 • Frezowanie pni ul. Hetmańska.

***

RAPORT NR 8 z dnia 6 kwietnia 2020 r.

Organizacja miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii

 

 • Sesja Rady Miejskiej w trybie zdalnym: Na nadzwyczajnej sesji prowadzonej w trybie zdalnym, w poniedziałek 6 kwietnia, radni zadecydowali m.in. o przesunięciu środków z nadwyżki budżetowej. Zabezpieczone fundusze w rezerwie z nadwyżki umożliwią szybką reakcję i kierowanie niezbędnych środków na najbardziej pilne zadania związane ze zwalczaniem skutków epidemii COVID-19. Dodatkowy 1 mln zł dotacji trafi do Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie na zakup sprzętu ratującego życie (np. respiratorów). Rada Miejska przyjęła zaproponowane propozycje zmian w budżecie miasta.
 • Jaworznicki ATOM - Antykryzysowa Tarcza Ochrony Mieszkańców to pakiet kompleksowych działań, inicjatyw i środków finansowych, które zasilą jaworznicką służbę zdrowia, wpłyną na bezpieczeństwo i edukację oraz wspomogą gospodarcze fundamenty miasta podczas walki z epidemią koronawirusa SARS-COV-2. W ramach kompleksowych działań podjętych przez Prezydenta Miasta Jaworzna Pawła Silberta, instytucje i służby funkcjonujące w mieście, ujęto sześć obszarów, które składają się na Jaworznicką Antykryzysową Tarczę Ochrony Mieszkańców. Więcej na stronie: https://bit.ly/3dV0KBI
 • Jeden z pracowników personelu medycznego Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie (pielęgniarka dyżurująca, niezamieszkała w naszym mieście) miał potwierdzony kontakt z osobą zarażoną koronawirusem w szpitalu w Sosnowcu. Testy wykazały obecność SARS-COV-2 a u pielęgniarki. Szpital pobrał łącznie próbki od 86 osób - pacjentów i personelu medycznego, które miały kontakt z zarażoną. Dotychczasowe wyniki testów (od 32 osób) nie potwierdziły kolejnych zachorowań.

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Wydział Budżetowo-Finansowy

Wpłynęły 3 kolejne wnioski podatników, przedsiębiorców, do przeprowadzenia postępowania w trybie art 67a Ordynacji podatkowej w sprawie przyznania ulgi w płatności podatków lokalnych w związku z ograniczeniem działalności będącej skutkiem pandemii. Łącznie rozpatrywanych jest 11 wniosków.

Urząd Stanu Cywilnego

 • USC bezpośrednio obsługuje petentów dokonując rejestracji urodzeń i zgonów oraz udzielając już zaplanowanych ślubów.
 • Strony, którym potrzebne są akty stanu cywilnego obsługiwane są za pomocą platformy ePUAP, skrzynki mailowej i tradycyjnej poczty. Wszelkie informację dot. załatwiania spraw udzielane są telefonicznie.
 • W terminie od 30 marca do 4 kwietnia dokonano:
  • 4 rejestracje urodzeń
  • 63 rejestracje zgonów
  • 4 udzielone śluby
  • 77 przyjęte wnioski za pomocą platformy ePUAP, skrzynki mailowej i tradycyjnej poczty
  • 184 informacje udzielone petentom telefonicznie

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym w dniach od 2 do 5 kwietnia skontrolowano:

 • placów publicznych - 90p
 • laców zabaw - 77
 • parków miejskich - 80
 • w powyższym zakresie podjęto interwencji wobec osób – 13
 • Prowadzono akcję informacyjną dotyczącą stanu epidemii i obowiązku pozostania w miejscu zamieszkania.
 • Zrealizowano 28 zgłoszeń mieszkańców.
 • Przypominamy, że w związku z poleceniem Wojewody Śląskiego Jarosława Wieczorka o skierowaniu sił i środków Straży Miejskiej w Jaworznie do dyspozycji Policji informujemy, że od 2 kwietnia 2020 roku Straż Miejska w Jaworznie realizuje tylko te zgłoszenia, które dotyczą egzekwowania ograniczeń, nakazów i zakazów wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31.03.2020 r.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny - 156 (u osób powracających z zagranicy)

Sprawdzenie środków komunikacji zbiorowej - 43 - bez uwag.

Wykaz dzielnic, w których nadawane były komunikaty o zagrożeniu epidemicznym: Centrum, Podwale, Pechnik, Pszczelnik, OTK, Os. Górnicze, Os. Podłęże, Os. Stałe, Szczakowa, Gigant, Góra Piasku, Gagarina, Pieczyska, OWR Sosina.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej:

strona internetowa: www.psp.jaw.pl
tel. 32 751-87-10
mail: pspjaworzno@katowice.kwpsp.gov.pl lub msk@psp.jaw.pl

W dn. 05.04.2020 r. jednostki ochotniczych straży pożarnych  jeździły po swoich dzielnicach i ogłaszały komunikaty o zagrożeniu epidemicznym:

 • OSP Osiedle Stałe - wyjazd do południa i po południu;
 • OSP Dąbrowa Narodowa - wyjazd do południa i po południu;
 • OSP Długoszyn - wyjazd do południa i po południu;OSP Byczyna - wyjazd do południa i po południu.
 • W sumie 6 samochodów i 12 ochotników.
 • OSP Długoszyn dostarczyło paczkę żywnościową do osoby przebywającej na kwarantannie domowej na ul. Matejki.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

 • Bieżące działania pomocowe wynikające z nałożonych obowiązków oraz nowe inicjatywy związane ze wsparciem osób starszych, chorych, niepełnosprawnych w ramach miejskiej akcji "Zaangażuj się i Ty"!  W ciągu paru dni od ogłoszenia akcji zgłosiło się 12 wolontariuszy chętnych pomagać.
 • Od 1 do 3 kwietnia br. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przeprowadził akcję wydawania żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Łącznie rozdysponowano ok. 6 ton żywności.
 • Pełne informacje na temat działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie zagrożenia koronawirusem są dostępne na  https://mops.jaworzno.pl/aktualnosci/instrukcje-o-dzialanosci-mops-i-innych-jednostek.html

Wodociągi Jaworzno:

adres strony internetowej: www.wodociagi.jaworzno.pl
telefon: 32  318 60 00, dyspozytor 994
Facebook: Wodociągi Jaworzno sp z o o
mail: sekretariat@wodociagi.jaworzno.pl

 • Bieżące prace związane z produkcją i dystrybucją wody pitnej oraz prace związane z odbiorem i oczyszczaniem ścieków z terenu miasta. Prace realizowane są z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa i higieny oraz zgodnie z wprowadzonymi i obowiązującymi w Wodociągach Jaworzno procedurami.
 • Ponadto oprócz stałej kontroli i badań jakościowych wody, w obecnej sytuacji, ze względu na charakter i specyfikę  przedsiębiorstwa, a przede wszystkim w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i swoich pracowników, a także w celu zapewnienia nieprzerwanych dostaw wody pitnej dla miasta Jaworzna, od 12 marca spółka Wodociągi Jaworzno podjęła dodatkowe środki zachowawcze:
  • powołano w firmie Zespół Zarządzania Kryzysowego, który spotyka się codziennie analizując bieżącą sytuację Spółki i przekazując rekomendację dalszych działań;
  • zamknięto do odwołania Biuro Obsługi Klienta zachęcając mieszkańców do kontaktu telefonicznego i mailowego.
  • spółka zachęca do bezpiecznego, bezkontaktowego opłacenia faktur za wodę i ścieki przez Internet oraz do rejestracji i zakładania profili na platformie Internetowego Biura Obsługi Klienta e-BOK!
  • na stanowiskach umysłowych, tam gdzie jest to możliwe, pracownicy wykonują pracę zdalną w domu.
  • dostosowywano potencjał kadrowy do występujących warunków (praca zmianowa, przesuwanie pracowników na inne stanowiska pracy, tak aby utrzymać rezerwę kadrową).
  • ograniczono wstęp na teren Wodociągi Jaworzno sp. z o.o. dla osób trzecich - wpuszczane są tylko transporty ze sprzętem potrzebnym do utrzymania ciągłości działania infrastruktury technicznej.
  • pracownicy techniczni przed wejściem na teren zakładu i przystąpieniem do pracy, zobowiązani są do wypełnienia stosownego oświadczenia co do stanu swojego zdrowia.
  • wstrzymano wyjścia pracowników odczytujących wodomierze w terenie. Tam gdzie jest to możliwe, odczyty radiowe wodomierzy dokonywane są zdalnie.
  • wstrzymano czasowo świadczenie usług zewnętrznych, w tym badań wody i ścieków dla klientów zewnętrznych (z wyjątkiem stałej kontroli jakości wody na terenie miasta i usług badań jakości wody świadczonych dla innych przedsiębiorstw wod - kan).
  • wprowadzono system spotkań kierownictwa w formie wideokonferencji oraz drogą elektroniczną.
  • wyposażono pracowników w środki do dezynfekcji. Wprowadzono i umieszczono również środki do dezynfekcji na wszystkich obiektach należących do spółki.
  • zobowiązano personel sprzątający do częstszej dezynfekcji oraz sprzątania powierzchni, które mogą być używane lub dotykane przez dużą liczbę osób.
  • zabezpieczono niezbędny zapas maseczek ochronnych (w szczególności tzw. "całotwarzowych"), rękawiczek lateksowych, oraz innych wymaganych środków ochrony osobistej.
  • zabezpieczono dodatkowe ilości dezyfekantów na wszystkich obiektach i ujęciach wody pitnej.
  • wprowadzono i wytypowano miejsce prowadzenia dekontaminacji pojazdów technicznych Spółki przy pomocy wody wysokoozowanej.
  • sporządzono i rozwieszono na terenie zakładu komunikaty dotyczące wirusa COVID-19, informacje o przeciwdziałaniu jego rozprzestrzenianiu się, informacje jak prawidło dbać o higienę w czasie epidemii oraz instrukcję postępowania w przypadku wykrycia u pracownika objawów  pozwalających na podejrzenie zarażenia wirusem SARS-CoV-2 na terenie obiektu oraz poza terenem obiektu. Wydrukowano na zasadzie plakatów numery kontaktowe do właściwej miejscowo powiatowej : tel. 690-538-610, 512-306-935 lub wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej: tel. 32-531-23-00,
  • oraz specjalnej całodobowej infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dot. koronawirusa - 0 800 190 590.
  • ograniczono kontakt wśród pracowników przebywających na terenie przedsiębiorstwa do minimum (mail, telefon, komunikator). Wyznaczono strefy bezpieczeństwa.
  • udostępniono dla pracowników termometry bezdotykowe.
  • za pośrednictwem strony www.wodociagi.jaworzno.pl oraz mediów społecznościowych prowadzona jest bieżąca aktualizacja informacji o podejmowanych przez wodociągi działaniach w czasie epidemii koronawirusa COVID-19.

Szpital Wielospecjalistyczny

adres strony internetowej: www.szpital.jaw.pl
telefon: 32 317 45 11
Facebook: Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
mail: sekretariat@szpital.jaworzno.pl

 • Jeden z pracowników personelu medycznego Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie (pielęgniarka dyżurująca, niezamieszkała w naszym mieście) miał potwierdzony kontakt z osobą zarażoną koronawirusem w szpitalu w Sosnowcu. Testy wykazały obecność SARS-COV-2 a u pięlegniarki. Szpital próbki od łącznie 86 osób - pacjentów i personelu medycznego, które miały kontakt z zarażoną. Dotychczasowe wyniki testów (od 32 osób) nie potwierdziły kolejnych zachorowań.
 • Przeorganizowanie Rejestracji Izby Przyjęć Szpitala z uwagi na zwiększenie bezpieczeństwa SOR.
 • Realizacja nowych zasad i obostrzeń dotyczących dodatkowego zabezpieczenia dla pracowników, tj. dodatkowe środki bezpieczeństwa pracowników: stanowiska pracy poszczególnych osób oddalone od siebie co najmniej 1,5 m; pracownicy mają dostęp do płynów dezynfekujących i rękawiczek.

Uwaga!

 • Od 16.03.2020 SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, w związku z zagrożeniem koronawirusem, wstrzymał zaplanowane hospitalizacje i porady.
 • Do szpitala przyjmowani są tylko pacjenci w tzw. Trybie ostrodyżurowym, pacjenci z zagrożeniem życia i zdrowia (czyli bezwzględnie wymagający hospitalizacji i porad) oraz pacjentki do porodu. Wstrzymano porody rodzinne.
 • Przypominamy, że w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie od dnia 12 marca 2020 r. wprowadzono CAŁKOWITY ZAKAZ ODWIEDZIN. W przypadku Oddziału Pediatrii i Oddziału Chirurgii Dziecięcej razem z dzieckiem może przebywać 1 osoba dorosła (rodzic/opiekun). /Na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego w związku z zagrożeniem koronawirusem 2019 - nCoV.

Zespół Lecznictwa Otwartego:

adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

 • weryfikacja kont do rejestracji elektronicznej w toku,
 • zamówienie na środki ochrony indywidualnej u jaworznickiego przedsiębiorcy,
 • przyjmowanie i podział na przychodnie zamówionych wcześniej środków ochrony indywidualnej oraz środków do mycia i dezynfekcji.

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

 • umożliwienie bieżącej elektronicznej rejestracji przy indywidualnym wsparciu pracownika urzędu pracy;
 • Ilość rejestracji elektronicznych – 98  ogółem
 • w ramach uruchomionego naboru wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej" – wpłynęło 31 wniosków ogółem, które są niezwłocznie opiniowane; dokonano już 7 wypłat.
 • Zasady ubiegania się o pożyczkę, wzór wniosku oraz umowy pożyczkowej dostępne na stronie: http://bit.ly/tarczapozyczki
 • Szczegółowe informacje: programy@jaworzno.praca.gov.pl, tel.: 32 61-81-915, 61-81-914  

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 • Dezynfekcja przystanków autobusowych wodą wysokoozonowaną - odcinek od Łubowca do Osiedla Stałego, Podłęże
 • Dezynfekcja toalet znajdujących się na MCITcie (przy lodowisku/parkingu rowerowym oraz na przystanku autobusowym)
 • Rozklejanie na przystankach autobusowych plakatów z wykazem najważniejszych telefonów dla mieszkańców - informacje w sprawie koronawirusa
 • Usuwanie dzikiego wysypiska przy ul. Katowickiej
 • Montaż ozdób świątecznych na Rynku
 • Porządkowanie terenów wzdłuż pasa drogowego: zbieranie śmieci na Rogatce
 • Pielęgnacja zieleni przy ul. Sulińskiego - koszenie, przycinanie gałęzi
 • Oklejanie słupków znaków przy przejściach dla pieszych folią odblaskową, wymiana starego oznakowania na nowe na ul. Chopina
 • Codzienny objazd kontrolny związany z usuwaniem ubytków w jezdniach, m. in. Ulice: Kolejarzy, Bukowska, Piastowska, Roździeńskiego
 • Uporządkowanie rowerowych punktów wypoczynkowych m. in: Grodzisko, Geosfera, Łęg, Jeziorki, we współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska UM
 • Ponadto:  Kontynuacja prac związanych z porządkowaniem terenów przy zbiornikach retencyjnych: zbiornik przy ul. Jana Pawła II, przedweekendowy objazd związany z utrzymaniem czystości w przestrzeniach publicznych zarządzanych przez MZDiM (Rynek, Rynki dzielnicowe, Park Chrząstówka, MCIT).

***

RAPORT NR 7 z dnia 3 kwietnia 2020 r.

Organizacja miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii

Wykaz najważniejszych telefonów dla mieszkańców - informacje w spawie koronawirusa:

 • Narodowy Fundusz Zdrowia - 800 190 590, (infolinia krajowa ws. koronawirusa)
 • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jaworznie - 512 306 935, 690 538 610.
 • Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego - 32 618 18 90
 • Straż Miejska - 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 32 61 81 840 (obsługa m.in. zgłoszeń osób potrzebujących pomocy; nabór wolontariuszy w ramach projektu: Ja.Wolontariusz. Drużyna Jaworznickiego Wolontariatu)

Aktualności

 • Poniedziałkowa sesja Rady Miejskiej w trybie zdalnym: w związku z obostrzeniami wynikającymi z wprowadzenia stanu epidemii oraz mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne uczestników sesji, najbliższe obrady odbędą się w trybie zdalnym w poniedziałek, 6 kwietnia br. o godz. 9.00. W planowanym porządku obrad znalazło się 18 punktów. Sesję będzie można oglądać "na żywo" na miejskiej stronie internetowej. Planowany porządek obrad jest dostępny na www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/5766/sesja_rady_miejskiej_w_trybie_zdalnym.html
 • 600 osób otrzymało paczki żywnościowe: od 1 do 3 kwietnia br. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przeprowadził akcję wydawania żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Łącznie rozdysponowano ok. 6 ton żywności. 
 • Trwają finalne prace nad "Jaworznickim Pakietem Wsparcia dla Biznesu". Zespół powołany przez Prezydenta Miasta wraz z radcami prawnymi analizuje wypracowaną dokumentację i projekty stosownych zarządzeń, dzięki którym jaworzniccy przedsiębiorcy zyskają realne wsparcie w sprawach m.in. podatków lokalnych, użytkowania wieczystego, czynszów oraz obsługi w mieście programu rządowego "Tarcza Antykryzysowa".
 • Dzisiaj do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na drzwiach wejściowych do szkoły oraz publikację na stronach internetowych poszczególnych placówek zostały podane listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do pierwszych klas szkół podstawowych. Od 3 kwietnia br. od godz. 9.00 do 8 kwietnia br. do godz. 15.00 rodzice dzieci, które 1 września 2020 r. rozpoczną naukę w szkole podstawowej, muszą potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do klasy pierwszej. W związku z kolejnymi obostrzeniami wynikającymi z wprowadzenia stanu epidemii oraz mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców, potwierdzenia należy dokonać mailowo lub telefonicznie w wybranej placówce z podaniem imienia i nazwiska dziecka oraz daty jego urodzenia. Więcej informacji na www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/5739/dotyczy_rekrutacji_do_klas_i_szkol_podstawowych.html
 • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przedszkoli zostały opublikowane 31 marca br. Natomiast do 8 kwietnia br. rodzice dzieci, które 1 września 2020 r. rozpoczną wychowanie przedszkolne, muszą potwierdzić wolę przyjęcia do przedszkola. Więcej informacji na www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/5740/rekrutacja_do_przedszkoli.html

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Wydział Budżetowo-Finansowy

Wydział Budżetowo-Finansowy na wniosek 8 podatników, przedsiębiorców prowadzi postępowanie w trybie art 67a Ordynacji podatkowej sprawie przyznania ulgi w płatności podatków lokalnych w związku z ograniczeniem działalności będącej skutkiem pandemii.

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

 • Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:
  • placów publicznych - 22,
  • placów zabaw - 11,
  • parków miejskich - 11,
  • w powyższym zakresie podjęto interwencji wobec osób - 2.
 • Prowadzono akcję informacyjną dotyczącą stanu epidemii i obowiązku pozostania w miejscu zamieszkania.
 • Zrealizowano 19 zgłoszeń mieszkańców.
 • Przypominamy, że w związku z poleceniem Wojewody Śląskiego Jarosława Wieczorka o skierowaniu sił i środków Straży Miejskiej w Jaworznie do dyspozycji Policji informujemy, że z dniem 2 kwietnia 2020 roku Straż Miejska w Jaworznie realizuje tylko te zgłoszenia, które dotyczą egzekwowania ograniczeń, nakazów i zakazów wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31.03.2020 r.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny - 210,
 • ilość sprawdzeń środków komunikacji publicznej - 135 (bez uwag),
 • wykaz dzielnic, w których nadawane były komunikaty o zagrożeniu epidemicznym: (13 komunikatów) dzielnice: Centrum, Podwale, Pechnik, Podłęże, Gigant, Szczakowa, Góra Piasku, Pieczyska, Jeleń, Bory, Byczyna, Osiedle Stałe, Dąbrowa Narodowa.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej:

strona internetowa: www.psp.jaw.pl
tel. 32 751-87-10
mail: pspjaworzno@katowice.kwpsp.gov.pl lub msk@psp.jaw.pl

 • 2 kwietnia 2020 r. jednostki OSP z terenu miasta jeździły po swoich dzielnicach i ogłaszały komunikaty:
  • w godzinach porannych: OSP - Ciężkowice, Osiedle Stałe, Dąbrowa Narodowa, Byczyna - w sumie 6 samochodów i 12 ochotników,
  • w godzinach popołudniowych: OSP - Byczyna, Osiedle Stałe, Dąbrowa Narodowa, Jeleń, Długoszyn, Ciężkowice - w sumie 8  samochodów i 16 ochotników.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

Wodociągi Jaworzno:

adres strony internetowej: www.wodociagi.jaworzno.pl
telefon: 32  318 60 00, dyspozytor 994
Facebook: Wodociągi Jaworzno sp z o o
mail: sekretariat@wodociagi.jaworzno.pl

 • Bieżące prace związane z produkcją i dystrybucją wody pitnej oraz prace związane z odbiorem i oczyszczaniem ścieków z terenu miasta. Prace realizowane są z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa i higieny oraz zgodnie z wprowadzonymi i obowiązującymi w Wodociągach Jaworzno procedurami.
 • Ponadto oprócz stałej kontroli i badań jakościowych wody, w obecnej sytuacji, ze względu na charakter i specyfikę  przedsiębiorstwa, a przede wszystkim w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i swoich pracowników, a także w celu zapewnienia nieprzerwanych dostaw wody pitnej dla miasta Jaworzna, od 12 marca spółka Wodociągi Jaworzno podjęła dodatkowe środki zachowawcze:
  • powołano w firmie Zespół Zarządzania Kryzysowego, który spotyka się codziennie analizując bieżącą sytuację Spółki i przekazując rekomendację dalszych działań;
  • zamknięto do odwołania Biuro Obsługi Klienta zachęcając mieszkańców do kontaktu telefonicznego i mailowego.
  • spółka zachęca do bezpiecznego, bezkontaktowego opłacenia faktur za wodę i ścieki przez Internet oraz do rejestracji i zakładania profili na platformie Internetowego Biura Obsługi Klienta e-BOK!
  • na stanowiskach umysłowych, tam gdzie jest to możliwe, pracownicy wykonują pracę zdalną w domu.
  • dostosowywano potencjał kadrowy do występujących warunków (praca zmianowa, przesuwanie pracowników na inne stanowiska pracy, tak aby utrzymać rezerwę kadrową).
  • ograniczono wstęp na teren Wodociągi Jaworzno sp. z o.o. dla osób trzecich - wpuszczane są tylko transporty ze sprzętem potrzebnym do utrzymania ciągłości działania infrastruktury technicznej.
  • pracownicy techniczni przed wejściem na teren zakładu i przystąpieniem do pracy, zobowiązani są do wypełnienia stosownego oświadczenia co do stanu swojego zdrowia.
  • wstrzymano wyjścia pracowników odczytujących wodomierze w terenie. Tam gdzie jest to możliwe, odczyty radiowe wodomierzy dokonywane są zdalnie.
  • wstrzymano czasowo świadczenie usług zewnętrznych, w tym badań wody i ścieków dla klientów zewnętrznych (z wyjątkiem stałej kontroli jakości wody na terenie miasta i usług badań jakości wody świadczonych dla innych przedsiębiorstw wod - kan).
  • wprowadzono system spotkań kierownictwa w formie wideokonferencji oraz drogą elektroniczną.
  • wyposażono pracowników w środki do dezynfekcji. Wprowadzono i umieszczono również środki do dezynfekcji na wszystkich obiektach należących do spółki.
  • zobowiązano personel sprzątający do częstszej dezynfekcji oraz sprzątania powierzchni, które mogą być używane lub dotykane przez dużą liczbę osób.
  • zabezpieczono niezbędny zapas maseczek ochronnych (w szczególności tzw. "całotwarzowych"), rękawiczek lateksowych, oraz innych wymaganych środków ochrony osobistej.
  • zabezpieczono dodatkowe ilości dezyfekantów na wszystkich obiektach i ujęciach wody pitnej.
  • wprowadzono i wytypowano miejsce prowadzenia dekontaminacji pojazdów technicznych Spółki przy pomocy wody wysokoozowanej.
  • sporządzono i rozwieszono na terenie zakładu komunikaty dotyczące wirusa COVID-19, informacje o przeciwdziałaniu jego rozprzestrzenianiu się, informacje jak prawidło dbać o higienę w czasie epidemii oraz instrukcję postępowania w przypadku wykrycia u pracownika objawów  pozwalających na podejrzenie zarażenia wirusem SARS-CoV-2 na terenie obiektu oraz poza terenem obiektu. Wydrukowano na zasadzie plakatów numery kontaktowe do właściwej miejscowo powiatowej : tel. 690-538-610, 512-306-935 lub wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej: tel. 32-531-23-00,
  • oraz specjalnej całodobowej infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dot. koronawirusa - 0 800 190 590.
  • ograniczono kontakt wśród pracowników przebywających na terenie przedsiębiorstwa do minimum (mail, telefon, komunikator). Wyznaczono strefy bezpieczeństwa.
  • udostępniono dla pracowników termometry bezdotykowe.
  • za pośrednictwem strony www.wodociagi.jaworzno.pl oraz mediów społecznościowych prowadzona jest bieżąca aktualizacja informacji o podejmowanych przez wodociągi działaniach w czasie epidemii koronawirusa COVID-19.

Szpital Wielospecjalistyczny

adres strony internetowej: www.szpital.jaw.pl
telefon: 32 317 45 11
Facebook: Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
mail: sekretariat@szpital.jaworzno.pl

 • Przeorganizowanie Rejestracji Izby Przyjęć Szpitala z uwagi na zwiększenie bezpieczeństwa SOR.
 • Realizacja nowych zasad i obostrzeń dotyczących dodatkowego zabezpieczenia dla pracowników, tj. dodatkowe środki bezpieczeństwa pracowników: stanowiska pracy poszczególnych osób oddalone od siebie co najmniej 1,5 m; pracownicy mają dostęp do płynów dezynfekujących i rękawiczek.

Uwaga!

 • Od 16.03.2020 SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, w związku z zagrożeniem koronawirusem, wstrzymał zaplanowane hospitalizacje i porady.
 • Do szpitala przyjmowani są tylko pacjenci w tzw. Trybie ostrodyżurowym, pacjenci z zagrożeniem życia i zdrowia (czyli bezwzględnie wymagający hospitalizacji i porad) oraz pacjentki do porodu. Wstrzymano porody rodzinne.
 • Przypominamy, że w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie od dnia 12 marca 2020 r. wprowadzono CAŁKOWITY ZAKAZ ODWIEDZIN. W przypadku Oddziału Pediatrii i Oddziału Chirurgii Dziecięcej razem z dzieckiem może przebywać 1 osoba dorosła (rodzic/opiekun). /Na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego w związku z zagrożeniem koronawirusem 2019 - nCoV./

Zespół Lecznictwa Otwartego:

adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

 • zakładanie kont do rejestracji elektronicznej w toku,
 • zgodnie z zaleceniami Konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny rodzinnej dr n med Ireneusza Szymczyka, Zespół Lecznictwa Otwartego w Jaworznie poinformował PPIS w Jaworznie o swojej gotowości do udzielania teleporad dla osób przebywających na kwarantannie, a także dla osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym, jednocześnie rekomendując teleporady zwłaszcza w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, który mógłby wymagać interwencji farmakologicznej lub skierowania do leczenia szpitalnego,
 • kontakt z jaworznickim przedsiębiorcą w sprawie zamówienia na maseczki i fartuchy.

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

 • Umożliwienie bieżącej elektronicznej rejestracji przy indywidualnym wsparciu pracownika urzędu pracy; ilość rejestracji elektronicznych - 67 ogółem.
 • W ramach uruchomionego naboru wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy w ramach tzw. "tarczy antykryzysowej" - wpłynęło 12 wniosków. Zasady ubiegania się o pożyczkę, wzór wniosku oraz umowy pożyczkowej dostępne na stronie: bit.ly/tarczapozyczki. Szczegółowe informacje: programy@jaworzno.praca.gov.pl, tel.: 32 61-81-915, 61-81-914

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 • Dezynfekcja przystanków autobusowych wodą wysokoozonowaną.
 • Dezynfekcja elementów infrastruktury: Rynek w Byczynie.
 • Rozpoczęcie prac modernizacyjnych na Rynku.
 • Codzienny kontrolny objazd, związany z usuwaniem ubytków w jezdniach masą na zimno.
 • Pielęgnacja zieleni na Wodnym Placu Zabaw.
 • Wymiana uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej na ul. św. Barbary.
 • Poprawa i uzupełnianie oznakowania pionowego po kolizjach, uzupełnianie brakującego oznakowania.
 • Ponadto: utrzymanie czystości i porządku - chodniki w śródmieściu, przejścia dla pieszych, przystanki autobusowe, utrzymanie czystości na Rynku, kontynuacja prac związanych z porządkowaniem terenów wokół zbiorników retencyjnych.

***

RAPORT NR 6 z dnia 2 kwietnia 2020 r.

Organizacja miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii

Aktualności

 

 • W środę, 1 kwietnia w naszym mieście stwierdzono pierwsze zakażenie koronawirusem. Osoba zakażona nie wymaga hospitalizacji, czuje się na tyle dobrze, że może przebywać w izolacji domowej.  Znajduje się pod ścisłym nadzorem służb sanitarnych.
 • Na jaworznickie ulice zostało skierowanych dodatkowych sześć patroli mieszanych: jeden policjant dzielnicowy plus jeden żołnierz WOT. To efekt współpracy Komend Wojewódzkiej i Miejskiej Policji z Batalionem Lekkiej Piechoty Wojsk Ochrony Terytorialnej w Gliwicach. Zadaniem żołnierzy WOT jest przede wszystkim nadzór nad przestrzeganiem i egzekwowaniem zapisów nowego zaostrzonego prawa dotyczącego przeciwdziałania rozpowszechnianiu się koronawirusa oraz kontrola osób odbywających kwarantannę.
 • W związku z poleceniem Wojewody Śląskiego Jarosława Wieczorka o skierowaniu sił i środków Straży Miejskiej w Jaworznie do dyspozycji Policji informujemy, że z dniem 2 kwietnia 2020 roku Straż Miejska w Jaworznie realizuje tylko te zgłoszenia, które dotyczą egzekwowania ograniczeń, nakazów i zakazów wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31.03.2020r.
 • Z uwagi na stan epidemii i duże ryzyko zarażenia koronawirusem prezydent Paweł Silbert polecił odwołać tegoroczne Dni Jaworzna organizowane przez Miejskie Centrum Kultury i Sportu. Do końca czerwca nie odbędą się również inne planowane wcześniej plenerowe imprezy sportowe i kulturalne organizowane przez miejskie instytucje kultury.
 • Zespół Lecznictwa Otwartego wdrożył funkcję telemedycyny, zakończyła się akcja rozsyłania smsów dot. możliwości e-rejestracji, do pacjentów, którzy udostępnili numer telefonu komórkowego (w sumie wysłano ok 22000 smsów). Zakładanie kont do rejestracji elektronicznej w toku (ok 1100 kont zweryfikowanych).
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuuje realizację zadań związanych z pomocą dla osób w obowiązkowej kwarantannie domowej. Oprócz standardowych działań wykonywane są również telefony o potrzeby i samopoczucie osób przebywających na kwarantannie i ich rodzin.
 • Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie ogłosił nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej" Więcej na bit.ly/tarczapozyczki
 • Szczegółowe informacje można uzyskać u pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie:
 • mail: programy@jaworzno.praca.gov.pl
 • telefon: 032 61-81-915, 032 61-81-914
 • Wodociągi Jaworzno - spółka należąca do gminy, przygotowuje się do świadczenia usługi odbioru odpadów komunalnych z terenu Jaworzna. 27 marca firma podpisała umowę na zakup i dostarczenie 22 śmieciarek napędzanych sprężonym gazem ziemnym (CNG). Pojazdy te mogą wyruszyć na jaworznickie drogi końcem 2020 roku.

 

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności:

 • Z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego wpłynęło Polecenie nr 47 Wojewody Śląskiego dotyczące zapewnienia nieprzerwanej pracy powiatowym urzędom pracy – rozesłano do PUP i zakładów pracy. Polecenie przekazano PUP, który wdrożył polecenie w życie.

 
Wydział Zdrowia:

 • Wydział Zdrowia polecił opracowanie procedur postępowania w sytuacji zagrożenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-COV-2 w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Jaworznie oraz w Domu Pomocy Społecznej w Jaworznie. Przedmiotowe procedury zostały opracowane i przesłane do Wydziału Zdrowia.
 • Przekazane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaworznie, zalecenia Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób dotyczące odkażania różnego rodzaju pomieszczeń i przestrzeni publicznych - przesłano do wszystkich placówek opieki społecznej oraz publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Urząd Stanu Cywilnego:

 • Urząd Stanu Cywilnego bezpośrednio obsługuje petentów dokonując rejestracji urodzeń i zgonów oraz udzielając już zaplanowanych ślubów. Osoby, którym potrzebne są akty stanu cywilnego obsługiwane są za pomocą platformy ePUAP, skrzynki mailowej i tradycyjnej poczty. Wszelkie informację dot. załatwiania spraw udzielane są telefonicznie.

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

1 kwietnia 2020 r. prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 39
 • placów zabaw - 17
 • parków miejskich - 20
 • w powyższym zakresie podjęto interwencji wobec osób - 3
 • Prowadzono akcję informacyjną dotyczącą stanu epidemii i obowiązku pozostania w miejscu zamieszkania;
 • Zrealizowano 22 zgłoszenia mieszkańców.

Komenda Miejska Policji:

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny - 191 (u osób powracających z zagranicy)
 • Sprawdzenie środków komunikacji zbiorowej - 61 - bez uwag.
 • Wykaz dzielnic, w których nadawane były komunikaty o zagrożeniu epidemicznym: Os. Stałe, Podłęże, Dąbrowa Narodowa, Łubowiec, Szczakowa, Pieczyska, Centrum, OTK, Os. Górnicze, Skałka, Azot, Podwale, Gigant, Ciężkowice, Byczyna, Jeleń, Jeziorki.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej:

01.04.2020 r. jednostki ochotniczych straży pożarnych jeździły po swoich dzielnicach i ogłaszały komunikaty o zagrożeniu epidemicznym:

 • OSP Osiedle Stałe - wyjazd do południa i po południu;
 • OSP Dąbrowa Narodowa - wyjazd do południa i po południu;
 • OSP Ciężkowice - wyjazd do południa i po południu;
 • OSP Jeleń - wyjazd po południu.
 • W sumie 9 samochodów i 18 ochotników.

Szpital Wielospecjalistyczny

 • Szpital gromadzi zapasy podstawowych leków, zwłaszcza płynów infuzyjnych, antybiotyków i leków przeciwgorączkowych w ramach obowiązujących umów.
 • Szpital wspierany jest przez KM PSP oraz Wodociągi Jaworzno Sp. zo.o.
 • Współpraca z PSSE w Jaworznie.

Uwaga! Od 16.03.2020 SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, w związku z zagrożeniem koronawirusem, wstrzymał zaplanowane hospitalizacje i porady. Do szpitala przyjmowani są tylko pacjenci w tzw. Trybie ostrodyżurowym, pacjenci z zagrożeniem życia i zdrowia (czyli bezwzględnie wymagający hospitalizacji i porad) oraz pacjentki do porodu. Wstrzymano porody rodzinne.

Zespół Lecznictwa Otwartego:

adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

 • wysłanie smsów dot. możliwości e-rejestracji do pozostałych pacjentów ZLO, którzy udostępnili numer telefonu komórkowego (w sumie wysłano ok 22000 smsów),
 • zakładanie kont do rejestracji elektronicznej w toku (ok 1100 kont zweryfikowanych),
 • wprowadzenie dodatkowych procedur higieniczno-sanitarnych oraz dot. izolacji wewnętrznej pracowników oraz izolacji pracowników medycznych i pacjentów,
 • zamówienie dodatkowych ilości środków ochrony osobistej dla pracowników oraz dodatkowych środków do mycia i dezynfekcji rąk i powierzchni.

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

 • umożliwienie bieżącej elektronicznej rejestracji przy indywidualnym wsparciu pracownika urzędu pracy. Ilość rejestracji elektronicznych – 59 ogółem
 • ogłoszono nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej".  Zasady ubiegania się o pożyczkę, wzór wniosku oraz umowy pożyczkowej dostępne na stronie: bit.ly/tarczapozyczki  Szczegółowe informacje: programy@jaworzno.praca.gov.pl, tel.: 32 61-81-915, 61-81-914

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 • Dezynfekcja przystanków autobusowych wodą wysokoozonowaną:
 • Prace porządkowe na Rynku - zamiatanie, usuwanie śmieci:
 • Codzienny kontrolny objazd, związany z usuwaniem ubytków w jezdniach masą na zimno:
 • Pielęgnacja zieleni - ul. Filomatów, Ciężkowice:
 • Prace porządkowe na Osiedlu Tadeusza Kościuszki - ul. Matejki, ul, Zacisze, ul. Dwornickiego:
 • Interwencja w sprawie ciężarówek poruszających się w rejon Białego Brzegu od strony ul. Zwycięstwa, pomimo występującego tam ograniczenia tonażowego:
 • Zakończenie prac związanych z porządkowaniem terenu przy zbiornikach retencyjnych w Strefie Przemysłowej na Dąbrowie Narodowej:
 • Poprawa i uzupełnianie oznakowania pionowego po kolizjach, uzupełnianie brakującego oznakowania:
 • Ponadto: Utrzymanie czystości i porządku - chodniki w śródmieściu, przejścia dla pieszych, przystanki autobusowe, kontrola śliskości na parkingu MCiT, na Rynku, w Parku Kieszonka, zamiatanie MCIT.

Miejska Biblioteka Publiczna:

adres strony internetowej: www.biblioteka.jaw.pl
telefon: 32 751-91-92
Facebook: Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie
mail: poczta@biblioteka.jaw.pl

 • Repozytorium on-line. Finisz prac związanych z tworzeniem wirtualnego zasobu informacyjnego, w którym każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie, w zależności od zainteresowań. W katalogu znalazły się bazy pełnotekstowe, strony popularnonaukowe, dotyczące kultury i sztuki. Informacje usystematyzowane są rzeczowo, co ułatwi dostęp do piśmiennictwa zgromadzonego on-line.
 • Cyfrowa bibliografia regionalna -  zajmujemy się retrospektywne i bieżące uzupełnianie bibliografii regionalnej. Jest to opracowanie informacyjne zawierające opisy wydawnictw treściowo związanych z województwem małopolskim i śląskim, jako regionami geograficzno-historycznie powiązanych z Jaworznem.
 • Kartoteka cyfrowa. Jest to inicjatywa biblioteczna pozwalająca na szybki dostęp do tekstów rozproszonych w różnych publikacjach, jak wycinki prasowe, ulotki, kserokopie itp.

***

RAPORT NR 5 z 1 kwietnia 2020 r.

Organizacja miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii

Prezydent Jaworzna informuje o działaniach miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii oraz realizacji zadań wynikających z bieżącej pracy miasta /RAPORT NR 5/.

Wykaz najważniejszych telefonów dla mieszkańców - informacje w spawie koronawirusa:

 • Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego - 32 618 18 90
 • Straż Miejska - 32 61 81 618, tel. alarmowy 986 (w tym obsługa zgłoszeń w ramach akcji pomocowej: "Zaangażuj się i Ty!") ,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 32 61 81 840 (obsługa m.in. zgłoszeń osób potrzebujących pomocy; nabór wolontariuszy w ramach projektu: Ja.Wolontariusz. Drużyna Jaworznickiego Wolontariatu)
 • Narodowy Fundusz Zdrowia - 800 190 590, (infolinia krajowa ws. koronawirusa)
 • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jaworznie - 512 306 935, 690 538 610.

Aktualności

 • Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki ogłosił kolejne ograniczenia i nowe zasady w związku z zagrożeniem epidemią, obowiązujące od 1 kwietnia br. Najważniejsze z nich to:
  • ograniczenia w liczbie klientów w sklepach, na targach, na poczcie,
  • ograniczenie funkcjonowania sklepów budowlanych i nowe obowiązki dla wszystkich sklepów,
  • zamknięte hotele i inne miejsca noclegowe,
  • automatyczna kwarantanna dla bliskich osób w kwarantannie,
  • zawieszenie rehabilitacji i zamknięcie salonów kosmetycznych i fryzjerskich,
  • zakaz wychodzenia z domu osób do 18. roku życia bez opieki dorosłego,
  • zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich,
  • 2 metry - minimalna odległość między pieszymi,
  • urzędy na pracy zdalnej,
  • limit pasażerów również w pojazdach 9+,
  • miejsca pracy - dodatkowe zabezpieczenia dla pracowników.
  • Wszystkie aktualne zasady dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/kolejne-kroki
 • Ochrona zatrudnienia, zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach, to główne cele pakietu ustaw, które składają się na tarczę antykryzysową, którą 31 marca br. uchwalił Sejm. Więcej informacji na https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa
 • "Zdalna nauka" - na 22 szkoły podstawowe już w 20 uruchomiono rozwiązania pakietowe do zdalnej nauki (Office dla Edukacji lub G-Suite dla Szkół). W szkołach ponadpodstawowych na 7 placówek pakiety wdrożono w 6. Powyższe placówki posiłkują się również dziennikiem elektronicznym oraz innymi rozwiązaniami do telekonferencji, np. Skype, Zoom.us, Cisco Webex. Przedszkola korzystają głównie z programu Skype. Pozostałe placówki - CKZ i SOSW - są w trakcie wdrażania Office 365 dla Edukacji.
 • Miejski Zarząd Dróg i Mostów przeprowadza akcję czyszczenia ławek i poręczy płynem dezynfekującym. Trwa również dezynfekcja przystanków autobusowych wodą wysokoozonowaną.

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Wydział Edukacji:

 • Na 22 szkoły podstawowe już w 20 uruchomiono rozwiązania pakietowe do zdalnej nauki (Office dla Edukacji lub G-Suite dla Szkół). W szkołach ponadpodstawowych na 7 placówek pakiety wdrożono w 6. Powyższe placówki posiłkują się również dziennikiem elektronicznym oraz innymi rozwiązaniami do telekonferencji, np. Skype, Zoom.us, Cisco Webex. Przedszkola korzystają głównie z programu Skype. Pozostałe placówki - CKZ i SOSW - są w trakcie wdrażania Office 365 dla Edukacji.

Ponadto:

 • obsługa dotacji niepublicznych szkół i placówek z uwzględnieniem zapisów Rozporządzenia w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 • przekazywanie szkołom ponadpodstawowym dostępu do elektronicznego naboru uczniów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021,
 • monitorowanie przebiegu rekrutacji do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2020/2021,
 • przeprowadzenie procesu symulacji uczniów do klas pierwszych szkół podstawowych w programie elektronicznego naboru na rok szkolny 2020/2021, złożenie dokumentacji do realizacji projektu "Zdalna szkoła" ogłoszonego przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Wydział Skarbu:
Wydział Skarbu na bieżąco:

 • wydaje zaświadczenia dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • aktualizuje opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gminnych i Skarbu Państwa,
 • wykonuje czynności związane ze sprzedażą gminnych lokali mieszkalnych na rzecz głównych najemców oraz obsługa wspólnot mieszkaniowych,
 • sprzedaż garaży,
 • komunalizacja mienia,
 • prowadzenie postępowania w zakresie bezumownego zajęcia nieruchomości gminnych,
 • prowadzenie i bieżąca aktualizacja zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy i Skarbu Państwa,
 • wydzierżawianie, najem, użyczanie nieruchomości Skarbu Państwa,
 • przygotowywanie dokumentacji i wydawanie opinii do spraw sądowych z wniosku Gminy i Skarbu Państwa lub których Gmina i Skarb Państwa są uczestnikami
 • sporządzanie okresowych sprawozdań do Wojewody Śląskiego z wykonania budżetu i realizacji zadań zleconych ustawami z zakresu administracji rządowej,
 • wydawanie zgód na czasowe zajęcie terenu,
 • prowadzenie rozliczeń za nieruchomości sprzedawane, oddawane w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, dzierżawę, najem.

Urząd Stanu Cywilnego:

Urząd Stanu Cywilnego bezpośrednio obsługuje petentów dokonując rejestracji urodzeń i zgonów oraz udzielając już zaplanowanych ślubów. Osoby, którym potrzebne są akty stanu cywilnego obsługiwane są za pomocą platformy ePUAP, skrzynki mailowej i tradycyjnej poczty. Wszelkie informację dot. załatwiania spraw udzielane są telefonicznie.

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

31 marca 2020 r. prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 13
 • placów zabaw - 2
 • parków miejskich - 6
 • Prowadzono akcję informacyjną dotyczącą stanu epidemii i obowiązku pozostania w miejscu zamieszkania.

Zrealizowano 11 zgłoszeń mieszkańców.

 • Komenda Miejska Policji: ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny - 210; ilość sprawdzeń środków komunikacji publicznej - 135 (bez uwag). Wykaz dzielnic, w których nadawane były komunikaty o zagrożeniu epidemicznym: (11 komunikatów) dzielnice: Centrum, Podwale, Gigant, Pechnik, Podłęże, Osiedle Stałe, Dąbrowa Narodowa, Łubowiec, Szczakowa, Pieczyska, Jeleń.
 • Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej: 31 marca 2020 r. jednostki OSP z terenu miasta jeździły po swoich dzielnicach i ogłaszały komunikaty: OSP Osiedle Stałe - wyjazd do południa,  wyjazd po południu, OSP Dąbrowa Narodowa - wyjazd do południa, wyjazd po południu,  OSP Jeleń – wyjazd po południu, OSP Długoszyn - wyjazd po południu, OSP Byczyna - wyjazd po południu. W sumie 5 samochodów i 10 ochotników.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

Bieżące działania pomocowe wynikające z nałożonych obowiązków oraz nowe inicjatywy związane ze wsparciem osób starszych, chorych, niepełnosprawnych w ramach miejskiej akcji "Zaangażuj się i Ty"!

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

adres strony internetowej: www.mznk.jaworzno.pl
telefon: 32 615 50 30
Facebook: MZNKwJaworznie
mail: sekretariat@mznk.jaworzno.pl

 • Program Mieszkanie za remont: Na dzień 31.03 2020 r. wpłynęło łącznie 108 wniosków. Termin składania wniosków został wydłużony do 15 kwietnia br. Wnioski można wysyłać za pośrednictwem poczty lub umieścić w specjalnie udostępnionej skrzynce, która znajduje się przy drzwiach budynku siedziby MZNK (wejście od strony ul. Podwale). Informacje pod nr telefonu: 32 745 10 45.
 • Dodatek mieszkaniowy i energetyczny: W marcu wpłynęły 82 wnioski o dodatek mieszkaniowy i 38 wniosków o dodatek energetyczny (stan na dzień 31.03.2020 r.). Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami można przesyłać za pośrednictwem poczty lub umieścić w specjalnie udostępnionej skrzynce, która znajduje się przy drzwiach budynku siedziby MZNK (wejście od strony ul. Podwale). Informacje pod nr telefonu: 32 745 10 77 lub 32 745 10 78.
 • Odbiór bioodpadów: Od 1 kwietnia br. rusza odbiór bioodpadów. Odpady biodegradowalne z zabudowy jednorodzinnej odbierane będą zgodnie z dotychczasowymi harmonogramami, a z zabudowy wielorodzinnej zgodnie z przyjętym rozwiązaniem - w wybranych lokalizacjach na terenie miasta zostaną podstawione pojemniki na bioodpady o pojemności 5m3. Odbiór odpadów będzie się odbywać raz w tygodniu w środę. Dodatkowo na stanowiskach kontenerowych umieszczone są pojemniki o poj. 120 l na odpady kuchenne pochodzące z gospodarstw domowych.
 • Pielęgnacja zieleni: Trwa na bieżąco porządkowanie pomników i miejsc pamięci oraz gminnych terenów zielonych: utrzymanie czystości, zbieranie śmieci, opróżnianie koszy, zamiatanie, pielęgnacja zieleni urządzonej.
 • Dezynfekcja pomieszczeń: Na zlecenie MZNK firma zewnętrzna przeprowadziła dezynfekcję pomieszczeń wspólnych w budynkach socjalnych przy ul. Północnej 9c oraz Sulińskiego 43. Ponadto pracownicy MZNK, którzy odpowiadają za czystość w budynkach socjalnych i komunalnych, codziennie sprzątają klatki schodowe i korytarze oraz dezynfekują poręcze i klamki.

Wodociągi Jaworzno:

adres strony internetowej: www.wodociagi.jaworzno.pl
telefon: 32  318 60 00, dyspozytor 994
Facebook: Wodociągi Jaworzno sp z o o
mail: sekretariat@wodociagi.jaworzno.pl

Bieżące prace związane z produkcją i dystrybucją wody pitnej oraz prace związane z odbiorem i oczyszczaniem ścieków z terenu miasta. Prace realizowane są z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa i higieny oraz zgodnie z wprowadzonymi i obowiązującymi w Wodociągach Jaworzno procedurami.
Ustalono stałe, codzienne godziny (zawsze o 11:30) przekazywania wody wysokozonowej dla służb MZDiM, które tą wodą będą dezynfekować przystanki.

Szpital Wielospecjalistyczny

 • Szpital pobiera materiał biologiczny do badań w celu wykrycia wirusa SARS-CoV-2 wyłącznie od pacjentów Szpitala podejrzanych o takie zakażenie, stosując przy tym kryteria i procedury opublikowane przez Główny Inspektorat Sanitarny.
 • Materiał (wymaz z gardła/nosogardzieli) jest następnie wysyłany do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach, gdzie jest badany na obecność koronawirusa. Oznacza to, że laboratorium Szpitala nie wykonuje żadnych testów w celu wykrycia SARS-CoV-2, a Szpital pobiera tylko próbki, co jest zgodne z ogólnopolskimi wskazaniami i procedurami.
 • W związku z powyższym przypominamy: jeśli zauważyłeś u siebie takie objawy jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, to bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się bezpośrednio do Oddziału Zakaźnego Szpitala z poniższej listy:

1. Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu, ul. Żeromskiego 7, oddział przy Al. Legionów 49, tel. 32 281 92 41 (do 3);
2. Szpital Specjalistyczny w Chorzowie, ul. Zjednoczenia 10, tel. 32 34 63 650;
3. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie, ul. Bielska 4, tel. 33 852 05 11;
4. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. N.M.P. w Częstochowie, Oddział przy ul. PCK 7, tel. 34 367 30 00 wew. 3874, 3872, 3015, 3091, 3873;
5. Szpital Rejonowy im. Dr Józefa Rostka w Raciborzu, ul. Gamowska 3, tel. 32 755 37 37, 32 755 53 69, 32 755 53 73 (do 75)
6. Megrez Sp. z o.o. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach, ul. Edukacji 102, tel. 32 325 51 71,32 325 53 04;
7. Szpital Powiatowy w Zawierciu, ul. Miodowa 14, tel. 32 67 402 00,32 674 0 291, 32 674 02 92.

Uwaga! Od 16.03.2020 SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, w związku z zagrożeniem koronawirusem, wstrzymał zaplanowane hospitalizacje i porady. Do szpitala przyjmowani są tylko pacjenci w tzw. Trybie ostrodyżurowym, pacjenci z zagrożeniem życia i zdrowia (czyli bezwzględnie wymagający hospitalizacji i porad) oraz pacjentki do porodu. Wstrzymano porody rodzinne.

Zespół Lecznictwa Otwartego:

adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

 • zakładanie kont do rejestracji elektronicznej w toku,
 • medialna promocja e-rejestracji.

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

 • Umożliwienie bieżącej elektronicznej rejestracji przy indywidualnym wsparciu pracownika urzędu pracy; ilość rejestracji elektronicznych - 53 ogółem.
 • Formalno - merytoryczne przygotowanie do realizacji wszystkich zadań przewidzianych dla powiatowych urzędów pracy w zakresie nowych instrumentów i rozwiązań na rzecz przedsiębiorców uchwalonych w ramach tzw. "tarczy antykryzysowej".

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 • Czyszczenie ławek i poręczy na Rynku i w Parku Kieszonka płynem dezynfekującym.
 • Dezynfekcja przystanków autobusowych wodą wysokoozonowaną.
 • Prace porządkowe na przystankach autobusowych - zamiatanie, usuwanie śmieci.
 • Codzienny kontrolny objazd, związany z usuwaniem ubytków w jezdniach masą na zimno.
 • Ponadto: Kontynuacja prac związanych z pielęgnacją zieleni na ul. Upadowej, kontynuacja prac polegających na  porządkowaniu terenów wokół zbiorników retencyjnych, sprzątanie przejść podziemnych, pielęgnacja zieleni na Wodnym Placu Zabaw.

Miejska Biblioteka Publiczna:

adres strony internetowej: www.biblioteka.jaw.pl
telefon: 32 751-91-92
Facebook: Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie
mail: poczta@biblioteka.jaw.pl

 • Kontynuacja zadań promujących czytelnictwo i ciekawe wydarzenia w sieci - bieżące uzupełnianie blogów bibliotecznych, aktywność na portalach społecznościowych. Aktywizowanie czytelników poprzez umieszczanie recenzji książek, audiobooków i filmów oraz linków do spotkań autorskich, spektakli online.    
 • Prace metodyczne. Przygotowywanie materiałów do prowadzenia zajęć z czytelnikami (scenariusze, zestawienia bibliograficzne).

***

RAPORT NR 4 z dnia 31 marca 2020 r.

Organizacja miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii

Prezydent Jaworzna informuje o działaniach miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii oraz realizacji zadań wynikających z bieżącej pracy miasta /RAPORT NR 4/.

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki ogłosił kolejne ograniczenia i nowe zasady w związku z zagrożeniem epidemią. Najważniejsze z nich to:

 • Ograniczenia w liczbie klientów w sklepach, na targach, na poczcie
 • Ograniczenie funkcjonowania sklepów budowlanych i nowe obowiązki dla wszystkich sklepów
 • Zamknięte hotele i inne miejsca noclegoweAutomatyczna kwarantanna dla bliskich osób w kwarantannie
 • Zawieszenie rehabilitacji i zamknięcie salonów kosmetycznych i fryzjerskich
 • Zakaz wychodzenia z domu osób do 18. roku życia bez opieki dorosłego
 • Zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich
 • 2 metry - minimalna odległość między pieszymi
 • Urzędy na pracy zdalnej
 • Limit pasażerów również w pojazdach 9+
 • Miejsca pracy - dodatkowe zabezpieczenia dla pracowników

Wszystkie aktualne zasady dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/kolejne-kroki

Informacja SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie:

 • Szpital pobiera materiał biologiczny do badań w celu wykrycia wirusa SARS-CoV-2 wyłącznie od pacjentów Szpitala podejrzanych o takie zakażenie, stosując przy tym kryteria i procedury opublikowane przez Główny Inspektorat Sanitarny.
 • Materiał (wymaz z gardła/nosogardzieli) jest następnie wysyłany do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach, gdzie jest badany na obecność koronawirusa. Oznacza to, że laboratorium Szpitala nie wykonuje żadnych testów w celu wykrycia SARS-CoV-2, a Szpital pobiera tylko próbki, co jest zgodne z ogólnopolskimi wskazaniami i procedurami.
 • W związku z powyższym przypominamy: jeśli zauważyłeś u siebie takie objawy jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, to bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się bezpośrednio do Oddziału Zakaźnego Szpitala z poniższej listy:
 1. Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu, ul. Żeromskiego 7, oddział przy Al. Legionów 49, tel. 32 281 92 41 (do 3);
 2. Szpital Specjalistyczny w Chorzowie, ul. Zjednoczenia 10, tel. 32 34 63 650;
 3. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie, ul. Bielska 4, tel. 33 852 05 11;
 4. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. N.M.P. w Częstochowie, Oddział przy ul. PCK 7, tel. 34 367 30 00 wew. 3874, 3872, 3015, 3091, 3873;
 5. Szpital Rejonowy im. Dr Józefa Rostka w Raciborzu, ul. Gamowska 3, tel. 32 755 37 37, 32 755 53 69, 32 755 53 73 (do 75)
 6. Megrez Sp. z o.o. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach, ul. Edukacji 102, tel. 32 325 51 71,32 325 53 04;
 7. Szpital Powiatowy w Zawierciu, ul. Miodowa 14, tel. 32 67 402 00,32 674 0 291, 32 674 02 92.

Uwaga!

 • Od 16.03.2020 SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, w związku z zagrożeniem koronawirusem, wstrzymał zaplanowane hospitalizacje i porady.
 • Do szpitala przyjmowani są tylko pacjenci w tzw. Trybie ostrodyżurowym, pacjenci z zagrożeniem życia i zdrowia (czyli bezwzględnie wymagający hospitalizacji i porad) oraz pacjentki do porodu. Wstrzymano porody rodzinne.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Jaworznie podpisało umowę na zakup kolejnych 20 autobusów elektrycznych z firmą Solaris. Zgodnie z tą umową na nasze ulice wyjedzie 15 nowych pojazdów Urbino 12 electric i 5 autobusów Urbino 8,9 LE electric. Obecnie w naszej flocie jeżdżą już 23 elektryczne autobusy, a wraz z realizacją najnowszej umowy aż 80% autobusów jaworznickiego PKM będą stanowiły takie pojazdy.

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Biuro Gospodarki Komunalnej

Z uwagi na ograniczony kontakt ze stronami, Biuro Gospodarki Komunalnej w dniu 30 marca br. kontynuowano sprawy bieżące, m.in.:

 • Weryfikacja wpłat dokonanych w związku z czynnościami prowadzonymi przez organy egzekucyjne.
 • Przygotowanie karty na kolegium w sprawie uchwał odpadowych, e-mail z zapytaniem do BF dot. ilości nieruchomości niezamieszkałych.
 • Opracowanie ankiety z realizacji zadań POŚ.
 • Wprowadzanie danych do programu GOMiG-Odpady - umowy ze sprawozdań za IV kwartał 2019 r.
 • Bieżąca obsługa telefoniczna mieszkańców, m.in. w zakresie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest oraz dotacji do przyłączy kanalizacyjnych.

Wydział Geodezji i Kartografii

 • Posiedzenie Zespołu dot. koordynacji usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu, z uwagi na ograniczenia dotyczące gromadzenia się większej ilości osób zostanie przeprowadzone zgodnie z harmonogramem 7 kwietnia, ale drogą e-mailową (telefony 32 61 81 731, 32 61 81 737)

Wydział Urbanistyki i Architektury

 • Wszystkie sprawy załatwiane są na bieżąco (wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę, przyjmowanie zgłoszeń budowlanych, wydawanie zaświadczeń w sprawach budowlanych i planistycznych, wydawanie wypisów i wyrysów z planów, opiniowanie podziałów i obrotu nieruchomościami, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, udzielanie informacji telefonicznej i mailowej o sytuacji planistycznej). Ilość wniosków i spraw nie odbiega o przeciętnej ilości w tym okresie.
 • Przygotowywany jest przetarg na wyłonienie wykonawcy dla mpzp Cmentarz Wilkoszyn

Wydział Zdrowia

 • Przekazano informację do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, SP ZOZ Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Jaworznie, Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Jaworznie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie, Domu Pomocy Społecznej w Jaworznie, Jadłodajni Miejskiej w Jaworznie oraz Domu Seniora "Jesień na Letniej" w Jaworznie o rozpoczęciu produkcji płynu do dezynfekcji rąk przez KGHM Polska Miedź oraz możliwości zgłaszania zamówień.
 • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaworznie zwrócił się z wnioskiem w sprawie wsparcia przedsięwzięcia polegającego na zorganizowaniu środka transportu z kierowcą (WYMAZOBUSA) wraz z obsługą medyczną w postaci przeszkolonego personelu medycznego (pielęgniarki). Do jego zadań będzie należało pobieranie wymazów w kierunku koronawirusa od osób objętych decyzją kwarantanny przez PPIS w Jaworznie, Katowicach i Sosnowcu. W związku z powyższym prowadzone są działania mające na celu pozyskanie personelu medycznego do pracy w Wymazobusie.

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

 • Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:
 1. placów publicznych - 22
 2. placów zabaw - 11
 3. parków miejskich - 10
 4. w powyższym zakresie podjęto interwencji wobec osób  - 15
 • Prowadzono akcję informacyjną dotyczącą stanu epidemii i obowiązku pozostania w miejscu zamieszkania

Komenda Miejska Policji.

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny - 214 (u osób powracających z zagranicy)
 • Sprawdzenie środków komunikacji zbiorowej - 105 autobusów, 4 busy.
 • Prowadzono akcję informacyjną dotyczącą stanu epidemii i obowiązku pozostania w miejscu zamieszkania

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

 • Jednostki ochotniczych straży pożarnych jeździły po swoich dzielnicach i ogłaszały komunikaty o zagrożeniu epidemicznym:
 • W sumie w akcji udział brało 5 samochodów i 10 ochotników.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

 • Bieżące działania pomocowe wynikające z nałożonych obowiązków oraz nowe inicjatywy związane ze wsparciem osób starszych, chorych, niepełnosprawnych w ramach miejskiej akcji "Zaangażuj się i Ty"!

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 • Odpompowywanie zbiorników retencyjnych - m. in. Obwodnica Północna
 • Objazd czystości wraz ze sprzątaniem w miejskich przestrzeniach zarządzanych przez MZDiM (MCIT, Rynek, Rynki dzielnicowe, Park Chrząstówka, Wodny Plac Zabaw)
 • Frezowanie pni na ul. Krakowskiej
 • Codzienny kontrolny objazd, związany z usuwaniem ubytków w jezdniach masą na zimno.
 • Ponadto: Sprzątanie przejść podziemnych, czyszczenie korytka ściekowego na ul. Bratków, porządkowanie strefy przykrawężnikowej jezdni - skrzyżowanie ul. Grunwaldzkiej i Puszkina, kontynuacja prac związanych z pielęgnacją zieleni na ul. Upadowej.

Instytucje kultury w ramach inicjatywy #udomowionakultura przeniosły swoją działalność na grunt online. W ich mediach społecznościowych i na stronach internetowych pojawiły się różnorodne i ciekawe propozycje spędzania czasu w domu.

CK Teatr Sztuk
adres www: http://teatrsztukwjaworznie.pl/
Facebook: https://www.facebook.com/teatrsztukwjaworznie/

CK Teatr Sztuk odnowiło wygląd Sali koncertowej zastępując stare krzesła zupełnie nowymi i wygodnymi. Tym samym ilość miejsc w teatrze zmieniła się z 136 do 139.
Harmonogram wydarzeń online znajduje się na fanpage'u instytucji.

Instruktorzy CK Teatr Sztuk prowadzą również konsultacje online, do których serdecznie zachęcamy:

Kamil Bzukała - konsultacje z budowania postaci i monologu - kontakt przez FB lub messenger.

Jacek Gąsior - konsultacje dla uczestników Pracowni Malarstwa i kursu rysunku studyjnego - kontakt przez messenger i skype'a.

Archetti Orkiestra Kamerana Miasta Jaworzna

adres www: https://archetti.pl/

Facebook:https://www.facebook.com/orkiestra.kameralna.archetti/

 • Archetti Orkiestra Kamerana Miasta Jaworzna postanowiła zapoznać wszystkich odbiorców z swoją bieżącą działalnością, którą nie są tylko koncerty pod batutą wybitnych dyrygentów i w najwybitniejszych aranżacjach, ale również działalność typowo edukacyjna.
 • Co dwa dni w mediach społecznościowych i stronach Archetti: Centrum Kultury Archetti i Archetti Orkiestra Kamerlana Miasta Jaworzna można znaleźć odnośniki do koncertów.
 • Na drugim profilu Facebookowym instytucji pod nazwą Centrum Kultury Archetti cyklicznie odbywają się zajęcia.

Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie

adres www: https://mckis.jaw.pl/

Facebook: https://www.facebook.com/mckisjaworzno/

 • Miejskie Centrum Kultury i Sportu z uwagi na Państwa bezpieczeństwo wyłączyło z użytkowania obiekty sportowe i place zabaw. Wszystkie imprezy masowe zostały odwołane. Ale kluby środowiskowe MCKiS działają oferując bardzo ciekawe zajęcia na czas #zostańwdomuzmckis

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie

 • Miejska Biblioteka Publiczna postawiła na możliwość udostępnienia odbiorcom jak największej ilości miejsc, w których mogą korzystać z darmowych e-booków, audiobooków i słuchowisk. MBP opublikowała na stronie i w mediach społecznościowych miejsca dostępu do e-literatury:
 • Dla maturzystów:
 1. https://wolnelektury.pl/
 2. https://lektury.gov.pl/
 3. https://libra.ibuk.pl/
 4. http://www.chmuraczytania.pl/
 • Dla dzieci:
 1. Międzypokoleniowy Festiwal Literatury Dziecięcej - Ojce i Dziatki
 • Dla wszystkich:
 1. https://libra.ibuk.pl/
 2. tinyurl.com/empik-premium-60
 3. http://bookini.pl/
 • Ponadto Bibliotekarze realizują wiele ciekawych cykli (wszystkie dostępne na fanpage’u facebookowym instytucji):
 1. „Bibliotekarz Poleca” - książki warte przeczytania, z ciekawym komentarzem
 2. „Język Giętki” - ciekawostki z początków języka polskiego i wiele innych
 3. „Performatywna Książka” - w ramach, którego licealiści z LO1 czytają „Fatalne jaja” Michaiła Bułhakowa
 4. Quizy (wiedzy o Janie Pawle II, języka angielskiego dla dzieci)
 5. „Artysta dnia” - w ramach, którego są prezentowane sylwetki najsłynniejszych malarzy, rzeźbiarzy i architektów
 6. „Pisarze na wesoło” - prezentujący nieznane ciekawostki z życia pisarzy
 7. „Audiobook to też książka” - czytane przez gwiazdy fragmenty książek
 8. „E like English” - zajęcia z języka angielskiego dla dzieci

eM Band Orkiestra Rozrywkowa Miasta Jaworzna

strona www: http://www.emband.pl/

Facebook: https://www.facebook.com/eM.Band.Orkiestra/

 • eM Band Orkiestra Rozrywkowa Miasta Jaworzna postawiła na prezentację znanych i lubianych aranżacji utworów największych artystów sceny zagranicznej - Frank Sinatra czy polskiej - Zbigniew Wodecki. Na facebooku i kanale na YOUTUBE instytucji można znaleźć wiele znanych utworów w oryginalnych aranżacjach jaworznickiej orkiestry.

Muzeum Miasta Jaworzna

strona www: http://www.muzeum.jaw.pl/mmj/

Facebook: https://www.facebook.com/Muzeum-Miasta-Jaworzno-738332612963993/

 • Muzeum Miasta Jaworzna zaproponowało mieszkańcom spotkania z eksponatami online.
 • W cyklu "Muzealne eksponaty" przez cały tydzień na swoim fanpage’u facebookowym prezentują znajdujące się w zbiorach muzeum eksponaty z krótkim komentarzem historyka sztuki dotyczącym czasu powstania i spełnianej funkcji.

Młodzieżowy Dom Kultury im. Jaworzniaków

strona www: http://mdk.jaw.pl/

Facebook: https://www.facebook.com/MlodziezowyDomKulturyJaworzno/

Choć sport to z reguły aktywność kontaktowa, w sieci pojawiła się działalność jaworznickich klubów sportowych, które wszystkie swoje treningi przeniosły w tryb online. Oto baza linków, z których mogą Państwo korzystać:

 • Dojo Ju Jitsu codziennie publikuje treningi i praktyczne porady dla ćwiczących w domu:
 1. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=529195344671162&set=a.111226009801433&type=3&theater
 2. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=525624278361602&set=a.111226009801433&type=3&theater
 3. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=529904637933566&set=a.111226009801433&type=3&theater
 1. https://www.facebook.com/pzkickboxing/videos/657142468190901/
 2. https://www.facebook.com/pzkickboxing/videos/566939430585900/
 3. https://www.facebook.com/pzkickboxing/videos/2821483617936477/
 4. https://www.facebook.com/pzkickboxing/videos/622904011884365/

RAPORT NR 3 z dnia 30 marca 2020 r.

Organizacja miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii

Prezydent Jaworzna informuje o działaniach miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii oraz realizacji zadań wynikających z bieżącej pracy miasta /RAPORT NR 3/.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie poszukuje dorosłych osób, które chcą zostać wolontariuszami i pomagać seniorom, osobom samotnym i z niepełnosprawnościami, które z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego potrzebują wsparcia, m.in. poprzez zakup i dostarczenie żywności, środków czystości i leków. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (https://www.gov.pl/web/koronawirus/wolontariat), akcja wolontaryjna koordynowana jest przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - zgłaszać można się codziennie (również w weekendy) pod numerem infolinii: 32/ 61-81-840 w godzinach od 7.30 do 19.00 lub mailowo: mops@mops.jaworzno.pl.

 • W Wydziale Edukacji trwają prace nad przygotowaniem wniosku o przyznanie środków finansowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa celem sfinansowania zakupu laptopów, tabletów oraz dostępu do internetu dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji.
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego przekazał do Szpitala Wielospecjalistycznego certyfikowany i atestowany sprzęt zakupiony z rezerwy celowej:
  • rękawiczki nitrylowe w ilości 4000 sztuk,
  • maseczki wielorazowe w ilości 1000 sztuk,
  • maseczki jednorazowe w ilości 1500 sztuk,
  • worki na odpady medyczne 120l. w ilości 1000 sztuk.
 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Jaworznie od 29 marca (niedziela) tymczasowo zawiesiło niektóre kursy linii 350 realizowane w niedziele i święta. Z kolei od 30 marca (poniedziałek) w związku z budową kanalizacji wyłączone z obsługi zostały przystanki: SZCZOTKI PĘTLA i DĄBROWA NARODOWA BRZOZOWA. Autobusy linii 372 będą tymczasowo kończyć i rozpoczynać kurs na przystanku DĄBROWA NARODOWA DŁUGA. Także od 30 marca (poniedziałek) w związku z tymczasowym wstrzymaniem działalności firmy Fud-Men autobusy linii 307 dotychczas obsługujące przystanki SZCZAKOWA BUKOWSKA i SZCZAKOWA BUKOWSKA PĘTLA kończą i rozpoczynają kurs na przystanku SZCZAKOWA DWORZEC PKP.

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej:

 • Dobiega końca opracowanie mapy dostępnych terenów inwestycyjnych i mieszkaniowych Gminy Miasta Jaworzna w serwisie Google Maps - nowa usługa w ramach aktywizacji gospodarczej miejskich nieruchomości.
 • Prowadzona jest akcja promocyjna sprzedaży 13 działek budowlanych w Dąbrowie Narodowej (w okolicach ul. Storczyków i Syrokomli). W związku z panującą sytuacją i stanem epidemii, zauważalny jest spadek zainteresowania zarówno ofertą inwestycyjną, jak i mieszkaniową gminy.
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywa się telefonicznie oraz mailowo. Organizacjom pozarządowym przekazano zalecenia dot. wstrzymania działalności zwłaszcza w zakresie gromadzenia się grup ludzi. Przekazano również decyzję Prezydenta Miasta dot. braku wpływu obecnej sytuacji na rozliczenie otrzymanej dotacji w związku z wstrzymaniem i zawieszeniem zajęć.
 • Organizacjom seniorskim i charytatywnym przekazane zostały informacje o miejskiej akcji pomocowej "Zaangażuj się i Ty".

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności:

 • Zakupiono sześć zestawów nagłośnieniowych z megafonami, które zostaną przekazane miejskim służbom (Straż Miejska i Ochotnicze Straże Pożarne). Zestawy będą wykorzystane do emitowania komunikatów z prośbą o pozostanie w domach.

Wydział Geodezji i Kartografii:

 • Wszystkie zlecenia na materiały geodezyjne (mapy, kopie dokumentów, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów) są wykonywane, a zleceniodawcy informowani telefonicznie lub mailowo o przygotowanych dokumentach, kwotach, które należy uiścić, oraz o tym, że dokumenty zostaną wysłane pocztą lub, że w wyjątkowych wypadkach można je odebrać w budynku głównym Urzędu Miejskiego. (telefony 32 61 81 742, 32 61 81 732)
 • Zmiany w ewidencji gruntów i budynków ujawniane są na bieżąco na podstawie wpływających aktów notarialnych oraz decyzji.
 • Nie są ujawniane dane na podstawie zawiadomień z Ksiąg Wieczystych, z uwagi na opóźnienia pracy Sądu Rejonowego. (telefon 32 61 81 734)
 • Decyzje dotyczące podziałów nieruchomości są wydawane, tak jak dotychczas bez zbędnej zwłoki. (telefon 32 61 81 733)
 • Nadawanie nowych numerów dla budynków odbywa się, tak jak dotychczas bez zbędnej zwłoki. (telefon 32 61 81 733)
 • Przygotowywanie dokumentów dla geodetów odbywa się elektronicznie w większości, bez zbędnej zwłoki. (telefon 32 61 81 741)
 • Sprawdzenie operatów geodezyjnych i wydawanie materiałów sporządzonych przez geodetów jest utrudnione na konieczność
 • fizycznego dostarczenia dokumentacji, która może się składać z kilku tomów, a mapy są sporządzane w dużych formatach.
 • Część dokumentacji wysyłana jest pocztą, a część wydawana jest w budynku głównym Urzędu Miejskiego. (telefony 32 61 81 735, 32 61 81 737)

Wydział Urbanistyki i Architektury:

 • Wszystkie sprawy załatwiane są na bieżąco (wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę, przyjmowanie zgłoszeń budowlanych, wydawanie zaświadczeń w sprawach budowlanych i planistycznych, wydawanie wypisów i wyrysów z planów, opiniowanie podziałów i obrotu nieruchomościami, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, udzielanie informacji telefonicznej i mailowej o sytuacji planistycznej). Ilość wniosków i spraw nie odbiega o przeciętnej ilości w tym okresie.
 • Zakończono etap prac nad zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Jaworzna i skierował materiały do zaopiniowania i uzgodnień zewnętrznych.
 • Zakończono rozpatrywanie uwag do mpzp Pieczyska i rozpoczął czynności prowadzące do skierowani planu do uchwalenia.
 • Ogłoszono w BIP o złożeniu wniosku o lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Insurekcji Kościuszkowskiej i rozpoczął prace.
 • Dokonano zmiany regulaminu Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w celu umożliwienia pracy korespondencyjnej.

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

W dniach od 27 do 29 marca br. prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 40,
 • placów zabaw - 26,
 • parków miejskich - 23.

Prowadzono akcję informacyjną dotyczącą stanu epidemii i obowiązku pozostania w miejscu zamieszkania. W tym okresie zrealizowano 30 zgłoszeń mieszkańców.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

Bieżące działania pomocowe wynikające z nałożonych obowiązków oraz nowe inicjatywy związane ze wsparciem osób starszych, chorych, niepełnosprawnych w ramach miejskiej akcji "Zaangażuj się i Ty"!

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

adres strony internetowej: www.mznk.jaworzno.pl
telefon: 32 615 50 30
Facebook: MZNKwJaworznie
mail: sekretariat@mznk.jaworzno.pl

 • PSZOK (ul. Górnośląska 39) oraz punkty mobilne: Obsługa interesantów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz działalność Mobilnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w dzielnicach została wstrzymana do odwołania. Odpady z zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej odbierane są zgodnie z dotychczasowymi harmonogramami.
 • Odbiór bioodpadów: Od 1 kwietnia rusza odbiór bioodpadów. Odpady biodegradowalne z zabudowy jednorodzinnej odbierane będą zgodnie z dotychczasowymi harmonogramami.
 • Zabudowa wielorodzinna: Po konsultacjach z zarządcami oraz wykonawcą Konsorcjum firm AVR/Miki odpady bio z zabudowy wielorodzinnej będą odbierane zgodnie z przyjętym rozwiązaniem - w wybranych lokalizacjach na terenie miasta zostaną podstawione pojemniki na bioodpady o pojemności 5m3. Odbiór odpadów będzie się odbywać raz w tygodniu w środę. Dodatkowo w wiatach śmietnikowych umieszczone są pojemniki o poj. 120 l na odpady kuchenne pochodzące z gospodarstw domowych.
 • Likwidacja dzikich wysypisk: Wynajęta przez MZNK firma usuwa dzikie wysypiska zlokalizowane na terenach gminnych. W ramach umowy zostanie posprzątanych 7 działek zlokalizowanych w różnych dzielnicach miasta (ul. Zwycięstwa, Szelonka, Kaliska, Długoszyńska, Ins. Kościuszkowskiej, Ogrodnicza, Jagiellońska). Wykonawca ma za zadanie oczyścić wskazane działki ze wszystkich odpadów, w razie potrzeby przyciąć zieleń utrudniającą prace, wywieźć zebrane odpady i ustawić tablice informujące o zakazie wyrzucania odpadów i gruzu.
 • Wnioski w sprawie dodatku mieszkaniowego i energetycznego: Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami można przesyłać za pośrednictwem poczty lub umieścić w specjalnie udostępnionej skrzynce, która znajduje się przy drzwiach budynku siedziby MZNK (wejście od strony ul. Podwale). Ewentualne braki formalne we wnioskach będzie można uzupełnić w terminie późniejszym. Informacji udzielają pracownicy Zespołu ds. Dodatków Mieszkaniowych pod nr telefonu: 32 745 10 77 lub 32 745 10 78.

Miejska Biblioteka Publiczna:

adres strony internetowej: www.biblioteka.jaw.pl
telefon: 32 751-91-92
Facebook: Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie
mail: poczta@biblioteka.jaw.pl

 • Czytelnicy mogą prolongować dotychczas wypożyczone zbiory /zdalnie za pośrednictwem OPAC, bądź poprzez kontakt telefoniczny do działów i filii Biblioteki lub też za pomocą maili/.
 • Czytelnicy mogą korzystać z ofert e-booków udostępnianych poprzez platformę Ibook Libra i Legimi /do tej pory mamy dostępne jeszcze kody do Ibook Libra/. Od kwietnia będzie dostępnych 130 kodów do LEGIMI.
 • Tworzony jest  katalog użytecznych serwisów i linków internetowych tj. katalog bibliotek cyfrowych dokumentów zwartych i ciągłych, katalog dokumentów audiowizualnych  popularnonaukowych, serwisów szkoleniowych z różnorakich dziedzin i dyscyplin naukowych/.

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

 • Podjęto działania organizacyjne związane z przyjęciem przez urząd nowych instrumentów i rozwiązań na rzecz przedsiębiorców wynikających z tzw. "tarczy antykryzysowej".
 • Umożliwienie bieżącej elektronicznej rejestracji przy indywidualnym wsparciu pracownika urzędu pracy. Ilość rejestracji elektronicznych - 48 (od 16 marca br.).

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

Przeprowadzenie dezynfekcji przystanku w Centrum:

 • Pozimowe zamiatanie jezdni w strefach przy wysepkach i krawężnikach.
 • Naprawa przystanku autobusowego po kolizji na ul. Moździerzowców.
 • Porządki na Rynku.
 • Usuwanie ubytków w jezdniach masą na zimno.
 • Zakończenie prac związanych z oczyszczaniem zbiornika przy GEOsferze.
 • Frezowanie pni na ul. Wiosny Ludów w Jeleniu.
 • Kontynuacja prac polegających na pielęgnacji zieleni wzdłuż pasa drogowego przy ul. Upadowej.

Zespół Lecznictwa Otwartego:

adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

 • Zainstalowano oprogramowanie do porad wideo i szkolenie dla pracowników Poradni leczenia uzależnień i Poradni zdrowia psychicznego z udzielania porad tą drogą.
 • Zlecono zakup urządzeń wspomagających porady wideo - zestawy słuchawkowe, kamery.
 • Trwa potwierdzanie tożsamości pacjentów, którzy założyli konta w nowej aplikacji do e-rejestracji.

Wodociągi Jaworzno:

adres strony internetowej: www.wodociagi.jaworzno.pl
telefon: 32  318 60 00, dyspozytor 994
Facebook: Wodociągi Jaworzno sp z o o
mail: sekretariat@wodociagi.jaworzno.pl

 • Bieżące prace związane z produkcją i dystrybucją wody pitnej oraz prace związane z odbiorem i oczyszczaniem ścieków z terenu miasta. Prace realizowane są z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa i higieny oraz zgodnie z wprowadzonymi i obowiązującymi w Wodociągach Jaworzno procedurami.
 • W związku na planowane prace eksploatacyjne na sieci wodociągowej w dniu 31.03.2020 r. od godziny 8.00 do godziny 14.00 wystąpią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy: Szczotki od nr. 38b do nr. 64 oraz od nr. 19b do nr. 33. W czasie trwania prac mieszkańcy będą zaopatrywani w wodę beczkowozem.

***

RAPORT NR 2 z dnia 27 marca 2020 r.

Organizacja miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii

 

 • Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie otrzyma z budżetu miasta jeden milion złotych. Przekazane decyzją prezydenta pieniądze placówka będzie mogła wydać na najpotrzebniejsze obecnie środki ochronne oraz na sprzęt ratujący zdrowie i życie pacjentów.
 • Ogłoszone zostały założenia do "Jaworznickiego Pakietu Wsparcia dla Biznesu". To propozycje rozwiązań dla przedsiębiorców dotkniętych negatywnymi konsekwencjami epidemii koronawirusa SARS CoV-2. Pakiet obejmował będzie indywidualne rozpatrywanie m.in. takich spraw gospodarczych jak:
  • Zwolnienia, ulgi i odroczenia płatności z tytułu podatku od środków transportowych, od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej dla przedsiębiorców, którzy nie mogą prowadzić działalności ze względu na stan zagrożenia epidemiologicznego.
  • Wprowadzenie preferencyjnych zasad rozliczenia czynszów najmu w lokalach gminnych (bonifikaty, umorzenia, odroczenia), w przypadku decyzji najemcy o zawieszeniu działalności gospodarczej ze względu na stan zagrożenia epidemiologicznego.
  • Zamiast egzekucji zaległych należności podatkowych, co zawsze wiąże się z dodatkowymi kosztami, zaproponujemy grupom przedsiębiorców rozwiązania polubowne z odroczeniem płatności i spłatą ratalną.
 • Wystartowała akcja społeczna "Zaangażuj się i Ty" - polegająca na aktywizacji mieszkańców do pomocy osobom potrzebującym i starszym. W akcję włączyły się miejskie instytucje: Straż Miejska, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Wydziały Urzędu Miejskiego, Ośrodek Interwencji Kryzysowej oraz Komenda Miejska Policji.
 • MOPS uruchomił codzienny dyżur (również w weekendy) w celu udzielania niezbędnych informacji w zakresie możliwości otrzymania pomocy, pod numerem infolinii: 32/ 61-81-840 w godzinach od 7.30 do 19.00 lub mailowo: mops@mops.jaworzno.pl.
 • Pracownicy Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie we współpracy z jaworznickimi Wodociągami prowadzą dezynfekcję przystanków autobusowych wodą wysokoozonowaną. Wszystkie działania jaworznickich instytucji prowadzone są w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom naszego miasta.
 • Szpital ograniczył planowe hospitalizacje z zachowaniem dostępności dla pacjentów przyjmowanych w trybie pilnym lub nagłym, niekoniecznie związanym z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem  SARS-CoV-2.
   
 • W czasie trwania Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w Jaworznie (organizowanej przez Szpital) - wprowadza się wyłącznie porady telefoniczne. Pacjencji, którzy chcieliby skorzystać z usług Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowtnej w Jaworznie powinni zadzwonić pod numer telefonu 32 616 35 79. Po rozmowie telefonicznej, lekarz dyżurny zadecyduje o zasadności osobistego stawienia się w tutejszej placówce (budynek ZLO Sp. z o.o. przy ul. Grunwaldzkiej 235).
 • Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o. jako podmiot odpowiedzialny za obsługę medyczną części mieszkańców naszego miasta, nieustannie wdraża nowe procedury oraz rozszerza możliwość bezpiecznego korzystania z porad specjalistów, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Spółka wdrożyła system zdalnych porad telefonicznych, dostępnych pod numerem 32 616 34 79. Od poniedziałku, 23 marca uruchomiona została strona www.zlo-jaworzno.pl/e-rejestracja. Pod tym adresem możliwe jest zarezerwowanie wizyty u lekarza pierwszego kontaktu, zamówienie niezbędnych leków oraz umówienie się na zdalną wizytę. W najbliższych dniach wprowadzone zostaną także wideokonsultację z wykorzystaniem komputera, tableta lub smartfona z kamerą - wysłano sms-y do 4700 pacjentów z Przychodni Kościuszko, zakładanie kont do rejestracji elektronicznej w toku.
 • Straż Miejska prowadzi kontrole na terenie miasta pod kątem przemieszczania się grup osób, w związku z czym (w dn. 26.03.2020 r.) skontrolowano:
  • placów publicznych - 8,
  • placów zabaw - 9,
  • parków miejskich - 9,
  • terenów szkół - 2.

W powyższym zakresie podjęto interwencje wobec osób - 8

 • Zamknięte dla odwiedzających zostały miejsca rekreacji i wypoczynku:
  • miejskie place zabaw - bramki zostały zamknięte, urządzenia owinięto taśmami, wywieszono stosowne informacje;
  • Ośrodek Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera - bramki zamknięte, wjazd zabezpieczony, wejścia zabezpieczone taśmą, powieszone informacje. Na obiekcie dyżuruje ochrona. Wjazdy na parkingi wygrodzone polami ogrodzeniowymi.
  • OWR Sosina została dodatkowo oznakowana i zagrodzona;
  • Park Gródek - umieszczone zostały informacje przy wejściach, zamknięto parkingi.
 • Komendant Państwowej Straży Pożarnej wytypował dwie jednostki OSP z terenu miasta (Osiedle Stałe oraz Jeleń) do rozwożenia żywności oraz leków osobom najbardziej potrzebującym (z brakiem możliwości przemieszczania się), w chwili obecnej trwa doposażanie tych jednostek w niezbędny sprzęt ochrony indywidualnej.
 • W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaworznie dotyczącymi zamknięcia targowisk, Inspekcja wystosowała pismo dot. stosowania się do zaleceń i wytycznych w sprawie warunków sprzedaży i przestrzegania higieny w okresie stanu epidemii związanej z COVID-19. Nie ma obecnie podstaw prawnych dot. zamykania targowisk. Pismo z zaleceniami zostało przesłane przez Wydział Zdrowia do zarządców targowisk w mieście.
 • Ze względu na konieczność zamknięcia budynków bibliotek, muzeum, teatrów, orkiestr, domów kultury; jaworznickie instytucje kultury przygotowały wyjątkową ofertę, z której można skorzystać nie ruszając się z domów. W ramach akcji #UdomowionaKultura na fanpage’ach miejskich instytucji kultury udostępniane będą autorskie spektakle, koncerty, słuchowiska i audiobooki. Ale to nie wszystko! Dzięki akcji będzie można wziąć udział w warsztatach artystycznych i teatralnych on-line, zostać członkiem klubu filmowego, wysłuchać arcyciekawych wykładów o sztuce, czy poznać niezwykle twórcze sposoby na spędzanie czasu z dzieciakami. Wszystkie działania na bieżąco zamieszczanie są na stronach jaworznickich instytucji kultury (Teatr Sztuk w Jaworznie, Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie, "eM Band", "Archetti" Orkiestra Kameralna Miasta Jaworzna, Miejskie Centrum Kultury i Sportu), gdzie cyklicznie udostępniane będą kolejne wydarzenia i premiery.

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl
 

 • W budynku głównym Urzędu Miejskiego (ul. Grunwaldzka 33) funkcjonuje punkt kancelaryjny do obsługi pilnych spraw interesantów. Dodatkowo jest zapewniony kontakt telefoniczny i mailowy z każdą komórką urzędu.
 • Mieszkańcy nadal mają możliwość zasięgnięcia opinii prawnej za pośrednictwem funkcjonujących w mieście Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. Pracownicy urzędu umawiają mieszkańców do konkretnych radców i adwokatów na konsultacje telefoniczną. Rejestracja pod nr telefonu: 510 970 680.
 • Do dyspozycji mieszkańców jest też biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów, w którym pracownicy udzielają porad telefonicznie lub mailowo.
 • Odwołany został pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działek nr nr 3/159, 3/153, 3/154 w obr. 1026, położonych w rejonie ul. Grunwaldzkiej w Jaworznie, który ogłoszony był na dzień 1 kwietnia 2020 r.
 • Mieszkańcy złożyli w formie elektronicznej 10 wniosków o przedłużenie istniejących umów lub wydzierżawienie nowych terenów gminnych), wpłynęły dwa wnioski o zakup działki.
 • Urząd Stanu Cywilnego bezpośrednio obsługuje petentów wyłącznie dokonując rejestracji urodzeń i zgonów oraz udzielając już zaplanowanych ślubów. Strony, którym potrzebne są akty stanu cywilnego obsługiwane są za pomocą platformy ePUAP, skrzynki mailowej i tradycyjnej poczty. Wszelkie informację dot. załatwiania spraw udzielane są telefonicznie. W okresie od 13 marca do 25 marca przyjęto za pośrednictwem platformy ePUAP, poczty tradycyjnej i skrzynki mailowej 74 wnioski o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego.
 • Inwestycje miejskie - obecnie realizowane zadania (prace postępują zgodnie z przyjętymi harmonogramami):
  • zagospodarowanie terenu wokół budynku Hali Widowiskowo-Sportowej,
  • wykonanie instalacji przeciwpożarowej w budynku Hali Widowiskowo-Sportowej,
  • roboty prac remontowych w pomieszczeniach budynku Hali Widowiskowo-Sportowej,
  • rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego Nr 24,
  • rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu Sosina,       
  • rejon byłej hałdy Piłsudski w Jaworznie - zagospodarowanie zielenią,
  • budowa łącznicy Trasy Śródmiejskiej DK79 ze skrzyżowaniem ul. 11 Listopada i ul. Grunwaldzkiej wraz z przebudową ul. 11 Listopada w Jaworznie, w ramach budowy Obwodnicy Północnej – wykonanie dokumentacji projektowej,
  • zagospodarowanie terenów zieleni w Jaworznie - Park Podłęże.
 • Wydział Gospodarki Komunalnej realizuje obsługę programu usuwania wyrobów zawierających azbest z ternu miasta Jaworzna w 2020 roku" oraz dotacji do przyłączy knalizacyjnych. Kontakt telefoniczny i mailowy z wnioskodawcami programu.
 • Wydział Edukacji zbiera na bieżąco informacje w zakresie możliwości dostępu przez uczniów do internetu oraz możliwości korzystania ze sprzętu komputerowego w celu pomocy w organizowaniu i wdrażaniu nowych rozwiązań ułatwiających prowadzenie nauki na odległość, oraz:
  • obecnie trwa również przygotowywanie upoważnień dla dyrektorów szkół celem bezpłatnego użyczenia uczniom i nauczycielom sprzętu komputerowego do realizacji kształcenia na odległość na okres czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemów oświatowych oraz wzoru umowy użyczenia,
  • realizacja zadań w zakresie analizy wpływu zmian zapisów ustawy o dotowaniu szkół niepublicznych dla dorosłych na wysokość udzielanych dotacji,
  • bieżące sporządzanie not księgowych za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie miasta Jaworzna a zamieszkałe na terenie innych gmin,
  • korespondencja przychodząca/ sprawy bieżące/ weryfikacja poprawności danych portalu Obsługi Dotacji Placówek Niepublicznych,
  • udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi na telefony, e maile od dyrektorów, nauczycieli i rodziców dotyczących rozwiązań w zakresie kształcenia uczniów na odległość,
  • analiza projektów arkuszy organizacyjnych 50 jednostek oświatowych z terenu miasta Jaworzna przygotowanych przez dyrektorów celem terminowego i prawidłowego rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2020/2021

Straż Miejska, służby:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

 • W całym mieście wygłaszane są komunikaty o stanie epidemii przez: Policję, Straż Miejską, Ochotnicze Straże Pożarne oraz Miejskie Centrum Kultury i Sportu. Na potrzeby skutecznego powiadamiania mieszkańców, zamówiono megafony samochodowe dla jednostek OSP.
 • Straż Miejska prowadzi kontrole miejsc ewentualnego grupowania się osób w przestrzeni publicznej, w celu przeciwdziałania gromadzeniu się dzieci i młodzieży oraz organizowaniu spotkań i wspólnej zabawy większych grup osób.
 • Funkcjonariusze jaworznickiej policji są głównymi realizatorami kontroli przestrzegania warunków kwarantanny nałożonej na mieszkańców Jaworzna. Zgodnie z przekazywanym zapotrzebowaniem na siły i środki przez KWP w Katowicach funkcjonariusze jaworznickiej policji w systemie 12-sto godzinnym kierowani są do ochrony granicy południowej RP w zakresie przestrzegania nałożonych zakazów.
 • Na prośbę Prezydenta Miasta wystosowano do wszystkich zarządców i administratorów nieruchomości, prośbę o wsparcie akcji informacyjnej i wywieszenie w widocznych miejscach przygotowanych przez Urząd Miejski plakatów ostrzegających przed koronawirusem.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

 • Wypłacono wszystkie świadczenia za miesiąc marzec br. (świadczenia wychowawcze - 500+, rodzinne, alimentacyjne, zasiłki stałe i okresowe).
 • Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji są świadczone dla 32 osób, w tym dla 14 osób dostarczane są posiłki przygotowywane przez Jadłodajnię Miejską.
 • Stowarzyszenie "Nasza Przystań" obejmuje wsparciem w miejscu zamieszkania 3 osoby - pensjonariuszy dziennych domów pomocy społecznej.    
 • W noclegowni dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Łukasiewicza przebywa 50 osób. Ciepłe posiłki oraz suchy prowiant (śniadania i kolacje) są dowożone z Jadłodajni Miejskiej.
 • W schronisku dla bezdomnych kobiet przy ul. Koszarowej przebywa 18 osób. Ciepłe posiłki oraz suchy prowiant (śniadania i kolacje) są dowożone z Jadłodajni Miejskiej.
 • W schronisku dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Solskiego przebywa 41 osób. Posiłki są przygotowywane przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Charytatywne.    
 • W Domu Pomocy Społecznej dla przewlekle somatycznie chorych przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej przebywa 108 osób. Opieka całodobowa.

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

 • Prowadzi bieżącą elektroniczną rejestrację przy indywidualnym wsparciu pracownika urzędu pracy - z tej usługi skorzystało 31 osób.
 • Przyjmuje dokumenty potwierdzające uczestnictwo m.in. w stażach, szkoleniach - mailowo.
 • Odroczył rozpoczęcie stażu lub termin zawarcia umowy o dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej w przypadku pozytywnie rozpatrzonych wniosków pracodawców.
 • Czasowo zawiesił szkolenia będące w trakcie realizacji przez instytucję szkoleniową.
 • Przeprowadził nabóru wniosków o sfinansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców - poprzez przesyłanie pocztą tradycyjną, przesyłką kurierską oraz w formie elektronicznej z certyfikowanym podpisem elektronicznym lub za pośrednictwem ePUAP. Dotychczas wpłynęły 43 wnioski Pracodawców.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook:MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 • Pracownicy Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie we współpracy z jaworznickimi Wodociągami prowadzą dezynfekcję przystanków autobusowych wodą wysokoozonowaną. Wszystkie działania jaworznickich instytucji prowadzone są w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom naszego miasta.
 • Trwa porządkowanie przestrzeni publicznych: pielęgnacja zieleni, utrzymanie czystości na Rynku, pielęgnacja zieleni na Wodnym Placu Zabaw, usuwanie śmieci z pasa drogowego i jezdni, pozimowe zamiatanie stref w rejonie wysepek, usuwanie ubytków w jezdniach - m. in. ul. Moździerzowców, Dąbrowa Narodowa.
 • Dokonany został przedweekendowy objazd związany z utrzymaniem czystości i porządku w miejskich przestrzeniach zarządzanych przez MZDiM (MCIT, Rynek, Rynki dzielnicowe, Park Chrząstówka, Wodny Plac Zabaw).
 • Kontynuowane są prace związane z wprowadzaniem docelowej organizacji ruchu - kontraruch rowerowy na ul. Sportowej, Różanej i Polowej.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

adres strony internetowej: www.mznk.jaworzno.pl
telefon: 32 615 50 30
Facebook: MZNKwJaworznie
mail: sekretariat@mznk.jaworzno.pl

 • Program "Mieszkanie za remont" - termin składania wniosków w programie mieszkanie za remont został wydłużony do 15 kwietnia br. Wnioski można wysyłać za pośrednictwem poczty na adres: Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno lub umieścić w specjalnie udostępnionej skrzynce, która znajduje się przy drzwiach budynku siedziby MZNK (wejście od strony ul. Podwale). Niezbędnych informacji udzielają pracownicy Działu Przydziału Mieszkań pod nr telefonu: 32 745 10 45.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej:

adres strony internetowej: www.oik.jaworzno.pl
telefon: 32 618 19 77
mail: oik@oik.jaworzno.pl

 • Wszyscy mieszkańcy mogą nadal korzystać z pomocy psychologów i pedagogów Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jaworznie. Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pomoc świadczona jest przez telefon, mail, skype (po uprzednim telefonicznym kontakcie z pracownikiem OIK).
 • OIK pracuje od poniedziałku do czwartku w godzinach 7.00-19.00, w piątek 7.00-15.00.
 • Osoby zmagające się z uzależnieniem od narkotyków mają zapewniony kontakt telefoniczny z terapeutą uzależnień w poniedziałki i wtorki w godzinach 14.00-19.00.
 • OIK zapewnia także wsparcie psychologiczne osobom, które podlegają kwarantannie i doświadczają silnego stresu w związku z sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Instytucje Kultury:

 • Ze względu na konieczność zamknięcia budynków bibliotek, muzeum, teatrów, orkiestr, domów kultury; jaworznickie instytucje kultury przygotowały wyjątkową ofertę, z której można skorzystać nie ruszając się z domów. W ramach akcji #UdomowionaKultura na fanpage’ach miejskich instytucji kultury udostępniane będą autorskie spektakle, koncerty, słuchowiska i audiobooki. Ale to nie wszystko! Dzięki akcji będziecie można wziąć udział w warsztatach artystycznych i teatralnych on-line, zostać członkiem klubu filmowego, wysłuchać arcyciekawych wykładów o sztuce, czy poznać niezwykle twórcze sposoby na spędzanie czasu z dzieciakami. Wszystkie działania na bieżąco zamieszczanie są na stronach jaworznickich instytucji kultury (Teatr Sztuk w Jaworznie, Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie, "eM Band", "Archetti" Orkiestra Kameralna Miasta Jaworzna, Miejskie Centrum Kultury i Sportu), gdzie cyklicznie udostępniane będą kolejne wydarzenia i premiery.

Zespół Lecznictwa Otwartego:

adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

 • Opracowano plan pracy zdalnej lekarzy ZLO oraz zmieniono organizację świadczeń medycyny pracy. Przyjęcie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Spółki poprzez wprowadzenie porad lekarskich zdalnych w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej.
 • W związku z zarządzeniem Wojewody Śląskiego ograniczającym możliwość wykonywania badań radiologicznych w szpitalach podjęto działania zmierzające do zabezpieczenia tego typu świadczeń w innych podmiotach.
 • Zmiana planu higieny, zwiększenie częstotliwości odkażania powierzchni w poczekalniach, zlecenie montażu w każdej poczekalni pojemników ze środkiem dezynfekcyjnym do rąk.
 • Spółka wdrożyła system zdalnych porad telefonicznych, dostępnych pod numerem 32 616 34 79. Od poniedziałku, 23 marca uruchomiona została strona www.zlo-jaworzno.pl/e-rejestracja. Pod tym adresem możliwe jest zarezerwowanie wizyty u lekarza pierwszego kontaktu, zamówienie niezbędnych leków oraz umówienie się na zdalną wizytę. W najbliższych dniach wprowadzone zostaną także wideokonsultację z wykorzystaniem komputera, tableta lub smartfona z kamerą. ZLO jako podmiot odpowiedzialny za obsługę medyczną części mieszkańców naszego miasta, nieustannie wdraża nowe procedury oraz rozszerza możliwość bezpiecznego korzystania z porad specjalistów, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności - wysłano sms-y do 4700 pacjentów z Przychodni Kościuszko, zakładanie kont do rejestracji elektronicznej w toku.

Wodociągi Jaworzno:

adres strony internetowej: www.wodociagi.jaworzno.pl
telefon: 32  318 60 00, dyspozytor 994
Facebook: Wodociągi Jaworzno sp z o o
mail: sekretariat@wodociagi.jaworzno.pl

 • Przy pomocy wody wysokoozonowanej, która powstaje dzięki "ozonatorce", dezynfekowane są pojazdy oraz urządzenia techniczne. Teraz służby miejskie, w tym MZDiM, w walce z koronawirusem wykorzystują wodę wysokoozonową do dezynfekcji i mycia wiat przystankowych. Odgazowana woda wysokoozonowa (OWWO) zabija bakterie i wirusy, a przy tym jest bezpieczna dla ludzi, skóry człowieka, środowiska naturalnego, a także dla urządzeń i infrastruktury.
 • Woda dostarczana mieszkańcom Jaworzna spełnia wszystkie wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz wymagania Dyrektywy Rady Unii Europejskiej dotyczącej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Jest ona w pełni bezpieczna dla zdrowia, a w szczególności nie zawiera żadnych patogennych mikroorganizmów.
 • Wprowadzono i wytypowano miejsce prowadzenia dekontaminacji pojazdów technicznych Spółki przy pomocy wody wysokoozowanej.

Jaworznickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

adres strony internetowej: www.jtbs.jaw.pl
telefon: 32 745 20 60
Facebook: Jaworznickie Towarzysztwo Budownictwa Społeczego Spółka z o.o.
mail: biuro@jtbs.jaw.pl

 • JTBS podjęło działania mające na celu  zminimalizowanie rozprzestrzeniania się koronawirusa w zasobach mieszkaniowych oraz obiektach komercyjnych JTBS. Osoby sprzątające dokonują codziennej dezynfekcji klatek schodowych oraz poręczy środków zalecanych przez Główny Inspektorat Sanitarny do walki z tym epidemicznym zagrożeniem. 
 • W chwili obecnej działania Spółki koncentrują się na prowadzeniu postępowania przetargowego dotyczącego wykonania koncepcji i projektu budowlanego Osiedla Skałka. Zaistniała sytuacja nie wpływa negatywnie na działania mające na celu rozpisanie przetargu nieograniczonego na budowę nowych mieszkań w IV etapie Osiedla Sfera, który ma być ogłoszony w II połowie 2020 r.

Komunikacja miejska (PKM Jaworzno):

adres strony internetowej: www.pkm.jaworzno.pl
telefon: 32 753 55 00
Facebook: PKM_Jaworzno
mail: pkm@pkm.jaworzno.pl

Od 12 marca 2020 r. obowiązują - w celu minimalizowania ryzyka zarażenia się koronawirusem - następujące ograniczenia:

 • Codziennie każdy autobus poddawany jest dodatkowej dezynfekcji. Specjalnymi środkami przecierane są wszelkie powierzchnie, których dotykają pasażerowie (szczególnie poręcze, przyciski, kasowniki itp.).
 • W pojazdach zostały wydzielone strefy w pobliżu kabin kierowców niedostępne dla podróżnych.
 • Tymczasowo nie można korzystać z przednich drzwi.
 • Tymczasowo wstrzymana została sprzedaż biletów przez kierowców.
 • W autobusie może znajdować się maksymalnie tylu pasażerów, ile wynosi połowa dostępnych miejsc siedzących.
 • W autobusach wyposażonych w klimatyzację odblokowane zostaną zamki w oknach, aby możliwe było wietrzenie wnętrza.
 • Zawieszone zostanie wykorzystywanie przez kierowców funkcji otwierania tylko wybranych drzwi przez pasażerów na przystankach.
 • Ponadto, od 17 marca 2020 r. zostało zamknięte Centrum Obsługi Klienta. Wszelkie sprawy związane z wydawaniem nowych kart, a także z obsługą reklamacji Jaworznickiej Karty Miejskiej załatwiane są drogą elektroniczną (specjalny adres e-mailowy).
 • W związku z odwołaniem zajęć w placówkach edukacyjnych od 16 marca 2020 r. do odwołania w dni powszednie nie kursują linie: 321 i 328, a na liniach: 311, 367 i 370 obowiązują specjalne rozkłady jazdy na dni robocze wolne od nauki szkolnej. Nie są także wykonywane specjalnie oznaczone kursy na liniach: A, 304 i 350. Od 21 marca 2020 r. zawieszone zostało wykonywanie nocnych kursów linii E i w całości została zawieszona linia N2.
 • Kursy z największą liczbą podróżnych obsługiwane są obecnie podwójnymi autobusami. Z kolei na linie zostały skierowane największe dostępne pojazdy.
 • W siedzibie PKM - ograniczono liczbę pracowników obecnych w biurowcu do minimum (pozostałe osoby pracują w trybie zdalnym). Wprowadzono ogólnie dostępne środki dezynfekcji osobistej.

***

RAPORT NR 1 z dnia 26 marca 2020 r.

Organizacja miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii

Wprowadzony w kraju stan epidemii i kolejne ograniczenia wymusiły przeorganizowanie pracy miejskich służb i jednostek. Nie oznacza to jednak, że pracownicy nie wykonują swoich obowiązków, a służby nałożonych zadań. W pierwszym z serii artykułów poświęconych  działaniom w mieście dotyczącym m.in. przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa przypomnimy najważniejsze informacje organizacyjne i prawne. W kolejnych dniach będziemy zamieszczać raporty z podjętych i planowanych działań przez prezydenta miasta oraz poszczególne instytucje.

Zgodnie z procedurami zarządzania kryzysowego i przyjętą w mieście siatką bezpieczeństwa w przypadku wystąpienia epidemii, jednostką kierującą w działaniach na terenie miasta jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jaworznie, a z ramienia urzędu wydziałem koordynującym jest Wydział Zdrowia, który w realizacji zadań współdziała z jednostkami służby zdrowia, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej oraz Wydziałem Zarządzania Kryzysowego  i Ochrony Ludności, koordynującym pracę służb miejskich: Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Miejskiej Policji, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Straży Miejskiej. 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności na bieżąco przyjmują wszelkie polecenia od Wojewody Śląskiego lub bezpośrednio od różnych ministerstw i przekazują je do odpowiednich instytucji, służb i innych jednostek organizacyjnych do realizacji. Koordynują działania na terenie miasta, na bieżąco współpracują również ze służbami i instytucjami z terenu miasta, zbierają informacje ze wszystkich możliwych źródeł na temat koronawirusa, sporządzają meldunki i raporty m.in. dla  Prezydenta Miasta, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wojskowej Komendy Uzupełnień oraz innych instytucji. Na bieżąco pełnią także funkcję całodobowego punktu informacyjnego dla mieszkańców, przedsiębiorców i instytucji. Przypominamy telefon: 32/ 61-81-890; e-mail: pczk@um.jaworzno.pl.

Od 25 marca br., w całym kraju wprowadzone zostały nowe zasady bezpieczeństwa, przede wszystkim ograniczenia w przemieszczaniu się. Obowiązek pozostania w domu nie będzie dotyczył jednak dojazdu do pracy czy załatwiania niezbędnych codziennych potrzeb takich jak zakup jedzenia, lekarstw czy opieki nad bliskimi.

Jednostki podległe prezydentowi miasta oraz służby mundurowe wdrożyły dodatkowe działania informacyjne - Straż Miejska, Policja, Ochotnicze Straże Pożarne oraz MCKiS - rozpoczęły kampanię informacyjną za pośrednictwem emitowanych, z przemieszczających się po mieście pojazdów służbowych, komunikatów dotyczących zagrożenia epidemią i konieczności pozostania w domu.

Zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, zostały podjęte nadzwyczajne środki dot. konieczności przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Tym samym od 13 marca br. Urząd Miejski w Jaworznie oraz miejskie instytucje wstrzymały bezpośrednią obsługę interesantów. Nie oznacza to, że Urząd i jednostki zostały zamknięte na czas epidemii. Przeorganizowana została tylko ich praca, w taki sposób, aby umożliwić załatwianie terminowych spraw mieszkańców. Codziennie, odbierane są telefony, przyjmowana jest poczta, przygotowywane są odpowiedzi na wnioski, większość spraw jest załatwianych elektronicznie. Dane do kontaktu udostępnione zostały w Biuletynie Informacji Publicznej.

W pilnych sprawach mieszkańcy  pierwszej kolejności proszeni są o kontakt telefoniczny z konkretnym wydziałem lub jednostką. Można również wykorzystac platformę ePUAP (www.epuap.gov.pl) lub mail jaworzno@um.jaworzno.pl. Osoby, które chcą dokonać płatności, mogą to zrobić za pomocą przelewów elektronicznych, bez konieczności wizyty w Urzędzie.

Przypominamy kontakt ogólny do Urzędu Miejskiego w Jaworznie:

Adresy i telefony do jednostek miejskich znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dodatkowe środki z rezerwy celowej Gminy

Na potrzeby zwalczania koronawirusa, Prezydent Jaworzna uruchomił rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe. Dotychczas zamówiono i dostarczono m.in.:

 • 4000 szt. rękawic nitrylowych,
 • 40 rolek worków na odpady medyczne (obsługa kwarantanny),
 • 2500 szt. masek jednorazowych z włókniny,
 • 400 szt. kombinezonów jednorazowych z włókniny,
 • 4 szt. mat dezynfekcyjnych oraz 110 litrów płynów dezynfekcyjnych do mat,
 • 200 szt. masek wielorazowych,
 • 6 szt. zestawów dezynfekcyjnych,
 • 500 szt. masek bawełnianych wielorazowych,
 • 50 szt. butelek płynu dezynfekcyjnego, 200 litrów płynu dezynfekcyjnego do rąk,
 • 500 szt. maseczek,
 • 50 szt. okularów ochronnych

Zamawiane rzeczy przeznaczane są przede wszystkim dla służb i instytucji z terenu miasta, które biorą bezpośredni udział w działaniach. Są to: Szpital Wielospecjalistyczny, straże pożarne (państwowa i ochotnicze), Straż Miejska, pracownicy opieki socjalnej. Środki zabezpieczają również część wyposażenia obiektu kwarantannowego, by spełniał wytyczne Inspekcji sanitarnej.

O kolejnych działaniach władz miasta i służb w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa oraz realizacji bieżących zadań, informować będziemy cyklicznie.