Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Sesja Rady Miejskiej w trybie zdalnym

3 kwietnia 2020, 08:47

Sesja Rady Miejskiej w trybie zdalnym

Sesja Rady Miejskiej w trybie zdalnym

W związku z obostrzeniami wynikającymi z wprowadzenia stanu epidemii oraz mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne uczestników sesji, najbliższe obrady Rady Miejskiej odbędą się w trybie zdalnym w poniedziałek, 6 kwietnia br. o godz. 9.00. W planowanym porządku obrad znalazło się 18 punktów. Sesję będzie można oglądać "na żywo" na miejskiej stronie internetowej.

Pełna lista spraw, którymi na najbliższej sesji zajmą się Radni, przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Sprawozdanie z realizacji programów wynikających ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Jaworznie na lata 2017-2020.
 3. Sprawozdanie z działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w Jaworznie za 2019 r.
 4. Sprawozdanie z realizacji Strategii Mieszkalnictwa za 2019 r.
 5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 r. miasta Jaworzna.
 6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2020-2030.
 7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworzno w 2020 roku.
 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały Nr XV/208/2019 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu użytkowego w SP ZOZ Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie.
 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego powierzenia Gminie Miasta Jaworzna częściowej realizacji zadania własnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie części Gminy Miasta Mysłowice.
 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargów, samodzielnych lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Miasta Jaworzna.
 12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Centrum" w Jaworznie.
 13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dąbrowa Narodowa III" w Jaworznie.
 14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Niedzieliska II" w Jaworznie.
 15. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Skałka - wschód" w Jaworznie.
 16. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wojska Polskiego - osadnik" w Jaworznie.
 17. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jaworznie.
 18. Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.

Archiwalne zapisy sesji oraz transmisje z bieżącej można obejrzeć w zakładce Sesje Rady Miejskiej Live.