Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Kształcenie na odległość w Jaworznie

24 marca 2020, 09:31

Kształcenie na odległość w Jaworznie

Kształcenie na odległość w Jaworznie

W poniedziałek, 23 marca br. odbyła się telekonferencja dla dyrektorów wszystkich jednostek oświatowych naszego miasta, której celem było omówienie organizacji i sposobów wdrożenia zmian przepisów, a także form wsparcia dyrektorów w zakresie możliwości wywiązania się przez nauczycieli przedszkoli i wszystkich typów szkół z obowiązku realizacji podstawy programowej i oceniania uczniów.

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych do 10 kwietnia br., Prezydent Miasta przedstawił dyrektorom miejskich jednostek oświatowych zasady, materiały i narzędzia umożliwiające nauczycielom prowadzenie kształcenia na odległość oraz dające możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Zarekomendował wykorzystanie w tym celu dziennika elektronicznego i strony internetowej szkoły, przedszkola, placówki oświatowej.

Dyrektorzy jednostek oświatowych zostali zobowiązani do ustalenia nowego planu zajęć w poszczególnych klasach oraz ustalenia zasad oceniania uczniów w czasie realizacji podstawy programowej w trybie kształcenia na odległość i poinformowania o nich rodziców, uczniów i nauczycieli.

W czasie konferencji zostały przedstawione różnorodne, bezpłatne, administrowane przez Ministra Edukacji Narodowej narzędzia edukacyjne, oferujące nauczycielom i uczniom gotowe materiały dydaktyczne. Dedykowana do tego platforma umożliwia tworzenie, współtworzenie nowych treści i dzielenie się nimi z uczniami, sporządzanie testów sprawdzających. Daje również możliwość śledzenia postępów uczniów, a także indywidualizacji pracy z uczniem.

Dyrektorzy uzyskali również informację na temat możliwości i narzędzi do prowadzenia konferencji online dla Rad Pedagogicznych celem bieżącego koordynowania pracy szkoły.

Ponadto, Wydział Edukacji zbiera informacje o liczbie uczniów, którzy nie będą mieli możliwości korzystania z kształcenia na odległość z uwagi na brak komputera lub dostępu do Internetu. Niezwłocznie po jej uzyskaniu dyrektorzy we współpracy z organem prowadzącym ustalą zasady umożliwiające realizację podstawy programowej tym uczniom w trybie kształcenia na odległość. Informacja ta zostanie przekazana Śląskiemu Kuratorowi Oświaty zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej.