Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej - konsultacje

16 marca 2020, 13:01

Informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej opublikowany został wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie zespołu budynków wielorodzinnych w rejonie ul. Insurekcji Kościuszkowskiej w Jaworznie.

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworznie w zakładce Urząd Miejski w Jaworznie / Planowanie przestrzenne, budownictwo, zabytki / Planowanie przestrzenne / Wnioski o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej wraz z inwestycjami towarzyszącymi opublikowany został w dniu 12 marca 2020 r. wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej realizowany na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 219). Inwestycja polega na budowie zespołu budynków wielorodzinnych z wewnętrznym układem drogowym, miejscami postojowymi, towarzyszącą infrastrukturą oraz elementami małej architektury na działkach nr 263, 261, 262, 127/31, 127/30, 127/29, 127/28, 127/7 w obr. 265 położonych w rejonie ul. Insurekcji Kościuszkowskiej w Jaworznie.

Zgodnie z art. 7 ust. 11 wyżej wymienionej ustawy, uwagi do wniosku można wnieść na piśmie na adres: Prezydent Miasta Jaworzna, Wydział Urbanistyki i Architektury, ul. Grunwaldzka 52, 43-600 Jaworzno lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730), w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia wniosku na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworznie, to jest do dnia 2 kwietnia 2020 r. Pismo z uwagami powinno zawierać: imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres składającego uwagę oraz przedmiot uwagi.