Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Stanowisko Gminy Miasta Jaworzna do projektowanych linii Centralnego Portu Komunikacyjnego

5 marca 2020, 13:54

Stanowisko Gminy Miasta Jaworzna do projektowanych linii Centralnego Portu Komunikacyjnego

Stanowisko Gminy Miasta Jaworzna do projektowanych linii Centralnego Portu Komunikacyjnego

W związku z ogłoszonymi w Internecie - przez Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. - konsultacjami społecznymi dot. Strategicznego Studium Lokalizacji Inwestycji CPK, Prezydent Jaworzna przekazał stanowisko Gminy do organizatora konsultacji.

Niezależnie od tego faktu przypominamy, że do 10 marca br. każdy mieszkaniec może zgłosić własne uwagi poprzez formularz internetowy zamieszczony na stronie: konsultacje.cpk.pl.

Informujemy również, że w UM Jaworzno dostępne są wydrukowane formularze konsultacji w punkcie informacyjnym w głównym budynku Urzędu Miejskiego w Jaworznie (przy ul. Grunwaldzkiej 33).

Gmina Miasta Jaworzna, po zapoznaniu się z wariantami przebiegu Kolejowych Liniowych Inwestycji Towarzyszących przez teren Jaworzna (woj. śląskie) zamieszczonymi na www.konsultacje.cpk.pl i dokładnym ich przeanalizowaniu, wyraża negatywną opinię dla wskazanych przebiegów. Nasze stanowisko opiera się na kwestiach znaczącego pominięcia uwarunkowań lokalnych w postaci istniejącej spójnej struktury urbanistycznej, terenów przyrodniczo cennych (w szczególności tych objętych ochroną) oraz morfologii  terenu. Opis istotnych kolizji z obszarami (elementami infrastruktury) wymagającymi ochrony do przedstawionych obecnie wariantów w Studium Lokalizacyjnym CPK przesyłamy w załączeniu.

Wyrażamy zrozumienie dla strategicznej ogólnokrajowej potrzeby budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, której celem jest zunifikowanie systemów transportowych kraju w ramach sieci intermodalnych oraz zwiększenie potencjału przewozowego transportu szynowego. Nie możemy jednak zgodzić się z tym, że zaproponowane warianty powodują przecięcie Jaworzna w newralgicznych miejscach. Dotyczy to kluczowych kwestii ekologicznych i ochrony przyrody. Proponowane warianty dzielą spójne kompleksy leśne i korytarze migracyjne zwierząt, wkraczają w obszary objęte ustanowionymi prawnie formami ochrony przyrody, a także ingerują w newralgiczne - w zurbanizowanej przestrzeni - tereny zieleni urządzonej o przeznaczeniu publicznym. Proponowane obecnie trasy powodują także konieczność wyburzenia całych ciągów zabudowań mieszkalnych i nieodwracalnie okaleczą strukturę przestrzenną miasta. Należy także zaznaczyć, że żaden z przedstawionych wariantów nie przewiduje budowy w Jaworznie stacji kolejowej, która byłaby motorem rozwoju dla miasta i regionu.

Jaworzno dysponuje terenami, które pozwoliłyby zaproponować rozwiązania alternatywne i zaprojektować linię, w taki sposób, aby jak najmniej obciążała miasto, wpisując się w uwarunkowania lokalne. Deklarujemy współpracę nad nowymi rozwiązaniami, zapewniającymi uzyskanie oczekiwanych efektów rozwojowych dla kraju, regionu i naszego miasta.

* * *

Niezbędne adresy internetowe do konsultacji społecznych ogłoszonych przez Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o.:

Prezydent zawiązał w Urzędzie Miejskim zespół roboczy, który miał za zadanie na ile to możliwie dokładne przeanalizowanie przebiegów proponowanych rozwiązań, odniesienie wariantów do map terenowych i wysokościowych oraz przygotowanie opinii w procesie konsultacji ogłoszonych przez spółkę Centralny Port Komunikacyjny z siedzibą w Warszawie.

Opis poszczególnych wariantów przebiegu korytarzy KLIT w zakresie istotnych kolizji z obszarami (elementami infrastruktury) wymagającymi ochrony:

Wariant A (kolor jasnoniebieski):

 • Stacja Uzdatniania Wody "Piaskownia" wraz z powierzchniowym ujęciem wody na Kanale Centralnym;
 • zbiornik wodny "Sosina" - aktualnie w trakcie rewitalizacji wraz z terenami przyległymi przy zaangażowaniu środków finansowych NFOŚiGW;
 • użytek ekologiczny Remiza Leśna "Bucze";
 • Zabudowa mieszkaniowa osiedla Pieczyska
 • Park i Arboretum "Gródek";
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Dobra – Wilkoszyn;
 • obszar Natura 2000 "Łąki w Jaworznie" (PLH240042);
 • planowany obszar poszerzenia Cmentarza Komunalnego "Wilkoszyn" (zarządzenie Wojewody Śląskiego nr 2/20 z 7 stycznia 2020 r.);
 • Użytek Ekologiczny "Chomik Europejski";
 • linie elektroenergetyczne WN;
 • zabytek archeologiczny Góra Grodzisko;
 • strefa ochronna ujęcia wody pitnej Bielany;
 • pomnik przyrody przy ul. Wiosny Ludów 178;
 • stawy Belnik.

Wariant B (kolor zielony):

 • Stacja Uzdatniania Wody "Piaskownia" wraz z powierzchniowym ujęciem wody na Kanale Centralnym;
 • zbiornik wodny "Sosina";
 • użytek ekologiczny Remiza Leśna "Bucze";
 • Zabudowa mieszkaniowa osiedla Pieczyska
 • Park i Arboretum "Gródek";
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Dobra – Wilkoszyn;
 • obszar Natura 2000 "Łąki w Jaworznie" (PLH240042);
 • planowany obszar poszerzenia Cmentarza Komunalnego "Wilkoszyn" (zarządzenie Wojewody Śląskiego nr 2/20 z 7 stycznia 2020 r.);
 • Użytek Ekologiczny "Chomik Europejski";
 • linie elektroenergetyczne WN;
 • zabytek archeologiczny Góra Grodzisko o znacznym wzniesieniu terenu;
 • planowana estakada w ciągu DK 79;
 • zabudowa mieszkalna dzielnicy Byczyna;
 • stacja elektroenergetyczna PSE "Byczyna" (o znaczeniu strategicznym!);
 • mokradła i Wilcze Stawy na potoku Byczynka (stary młyn).

Wariant C (kolor pomarańczowy):

 • Stacja Uzdatniania Wody "Piaskownia" wraz z powierzchniowym ujęciem wody na Kanale Centralnym;
 • zbiornik wodny "Sosina";
 • użytek ekologiczny Remiza Leśna "Bucze";
 • Zabudowa mieszkaniowa osiedla Pieczyska
 • Park i Arboretum "Gródek";
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Dobra – Wilkoszyn;
 • obszar Natura 2000 "Łąki w Jaworznie" (PLH240042);
 • Cmentarz Komunalny "Wilkoszyn";
 • złoże dolomitu;
 • Szyb "Grzegorz" (inwestycja spółki Tauron Wydobycie, aktualnie w trakcie realizacji).

Wariant D1+D2+D3 (kolor ciemnoniebieski - wraz z łącznicami):

 • kompleks leśny Kolawica;
 • otulina Rezerwatu Przyrody "Dolina Żabnika";
 • Góra Przygoń (najwyższy punkt na terenie miasta);
 • Zabudowa mieszkaniowa osiedla Ciężkowice
 • Zabudowa mieszkaniowa osiedla Byczyna
 • Użytek Ekologiczny "Góra Wielkanoc" (murawy kserotermiczne i murawy galmanowe);
 • silnie podmokłe łąki Brzezina;
 • ośrodek hippiczny, stadnina koni;
 • zbiornik wodny "Sosina";
 • zabudowa mieszkaniowa dzielnicy Ciężkowice (korytarze rozcinają leżącą na wschód od magistrali E30 część dzielnicy w jeszcze dwóch relacjach, co jest absolutnie nieakceptowalne z perspektywy spójności urbanistycznej, dalszego rozwoju dzielnicy w kierunku mieszkalno-rekreacyjnym, natężenia hałasu, obsługi ciągów komunikacyjnych oraz przede wszystkim z perspektywy społecznej zamieszkującej ten rejon wspólnoty);
 • obszar Natura 2000 "Łąki w Jaworznie" (PLH240042);
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Dobra – Wilkoszyn;
 • zabudowa mieszkaniowa dzielnicy Jeziorki;
 • zabudowa mieszkaniowa dzielnicy Koźmin;
 • złoże dolomitu;
 • zabudowa mieszkaniowa dzielnicy Cezarówka Górna;
 • Użytek Ekologiczny "Chomik Europejski";
 • Szyb "Grzegorz" (inwestycja Tauron Wydobycie aktualnie w trakcie realizacji)
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek