Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

17 lutego 2020, 10:40

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

W tym roku w Jaworznie szkołę podstawową ukończy 658 uczniów. Dla wszystkich absolwentów szkół podstawowych miasto gwarantuje - na rok szkolny 2020/2021 - miejsca w liceach ogólnokształcących, technikach oraz branżowych szkołach I stopnia. Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych do końca lutego br. ogłoszą regulaminy rekrutacji, określające szczegółowe kryteria przyjęcia do poszczególnych placówek.

W regulaminach zawarta być musi informacja o obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wstępnie, na spotkaniu z dyrektorami szkół, zaplanowano po jednym oddziale klas pierwszych dla I, II i III liceum ogólnokształcącego oraz oddział dwujęzyczny w III LO. W planach jest również utworzenie w III LO oddziału "Cyberbezpieczeństwo z nowoczesnymi technologiami informatycznymi" w ramach programu Ministerstwa Obrony Narodowej, jednak taki oddział może powstać tylko w jednej szkole na terenie każdego województwa, po weryfikacji wniosków przez MON. Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących wystąpiła do MON z wnioskiem o utworzenie takiego oddziału. Jeżeli zainteresowanie naborem do klas pierwszych liceów ogólnokształcących będzie duże to organizator przeanalizuje utworzenie dodatkowych oddziałów.

Minimalny próg punktowy dla kandydatów do liceów ogólnokształcących po uzgodnieniu z dyrektorami szkół wynosi 120 punktów, zaś do do oddziału "Cyberbezpieczeństwo z nowoczesnymi technologiami informatycznymi" ustalony zostanie po potwierdzeniu przez MON utworzenia takiego oddziału w Jaworznie.

W technikach zaplanowano wstępnie 13 oddziałów, a w Branżowych Szkołach I stopnia - 2 oddziały.

Wymagania, które musi spełnić uczeń ubiegający się do liceum ogólnokształcącego, technikum i szkoły branżowej określone będą w regulaminach rekrutacji. Stan naboru, wzorem roku ubiegłego, będzie cały czas monitorowany. Mając na uwadze różne preferencje uczniów w zakresie wyboru dalszego kierunku kształcenia, organ prowadzący (gmina) zapewnił sobie możliwość uruchomienie dodatkowych oddziałów w liceach, technikach i szkołach branżowych, w których będzie najwyższy nabór (w zależności od rzeczywistych potrzeb i zainteresowania uczniów).