Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Sesja Rady Miejskiej - projekty uchwał

27 stycznia 2020, 08:25

Najbliższa sesja Rady Miejskiej odbędzie się 30 stycznia br.

Najbliższa sesja Rady Miejskiej odbędzie się 30 stycznia br.

W czwartek, 30 stycznia br. o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego odbędzie się sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazło się 26 punktów. Sesja będzie relacjonowana "na żywo" na miejskiej stronie internetowej w zakładce "Sesja Rady Miejskiej - opis live".

Pełna lista spraw, którymi zajmą się Radni przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Miejskiej w Jaworznie.
 3. Informacja Prezydenta Miasta Jaworzna za rok 2019 dotycząca renty planistycznej oraz roszczeń w związku z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Jaworznie w 2019 roku.
 5. Zatwierdzenie sprawozdań z działalności Komisji Rady Miejskiej w Jaworznie za okres od stycznia do grudnia 2019 roku.
 6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 r. miasta Jaworzna.
 7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2020-2030.
 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie powierzenia przez Skarb Państwa - Wojewodę Śląskiego Miastu Jaworzno na prawach powiatu zadania związanego z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej, dotyczącego wypłaty dodatkowego wynagrodzenia dla członków powiatowej komisji lekarskiej orzekającej o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej.
 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Jaworzna, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie finansowania z budżetu miasta Jaworzna kosztów godzin nadliczbowych policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie na potrzeby programu "Tarcza" w 2020 r.
 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Grzegorza.
 12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy św. Katarzyny Aleksandryjskiej.
 13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy ks. Piotra Grocholickiego.
 14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym, stanowiącym przedłużenie ulic Stanisława Lema; Czesława Miłosza i Stefana Czarnieckiego.
 15. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Zbigniewa Herberta.
 16. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Kornela Filipowicza.
 17. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Haliny Poświatowskiej.
 18. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Zaciszna.
 19. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Cmentarz Wilkoszyn" w Jaworznie.
 20. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego "Byczyna" w Jaworznie, przyjętego uchwałą Nr XX/311/2016 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 30 sierpnia 2016 r.
 21. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Jaworznie, ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego tych Komisji.
 22. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zamiaru połączenia Filii Góra Piasku z Filią Szczakowa i Filii Stara Huta z Biblioteką Główną Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie oraz zmiany statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie.
 23. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Jaworzna.
 24. Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.
 25. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych.
 26. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o wnioskach mieszkańców.

Archiwalne zapisy sesji oraz transmisje z bieżącej można obejrzeć w zakładce Sesje Rady Miejskiej Live.