Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Jak i gdzie uiszczać opłaty na rzecz gminy?

10 stycznia 2020, 12:09

Jak i gdzie uiszczać opłaty na rzecz gminy?

Jak i gdzie uiszczać opłaty na rzecz gminy?

Przypominamy, że w kasach Urzędu Miejskiego w Jaworznie można dokonać tylko bezgotówkowych płatności. Wpłat gotówkowych można bezpłatnie dokonywać w siedmiu placówkach pocztowych zlokalizowanych na terenie miasta. Poniżej krótki przewodnik jak i gdzie dokonać opłat na rzecz gminy.

W kasach Urzędu Miejskiego (przy ul. Grunwaldzkiej 33, ul. Grunwaldzkiej 52 oraz Grunwaldzkiej 275) przyjmowane są w formie bezgotówkowej (płatność wyłącznie kartą płatniczą) opłaty komunikacyjne, opłaty skarbowe konieczne do wydania dokumentów z Urzędu Stanu Cywilnego lub Wydziału Spraw Obywatelskich, jak również opłaty geodezyjne.

Godziny otwarcia kas Urzędu Miejskiego:

  • poniedziałek - środa od 7:00 do 14:30,
  • czwartek od 7:00 do 15:30,
  • piątek od 7:00 do 13:30.

Jak zapłacić podatek i skąd wziąć dane do przelewu?

Wszystkie sprawy związane z uiszczaniem i wyjaśnianiem płatności podatków lokalnych i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz dostarczaniem i aktualizacją informacji i deklaracji podatkowych, jak również deklaracji dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można załatwić przy ul. Grunwaldzkiej 275. W Wydziale Budżetowo-Finansowym funkcjonuje także kasa bezgotówkowa, umożliwiająca płatności kartami płatniczymi.

Wpłat gotówkowych - bez dodatkowych opłat - można dokonywać bezpłatnie również w siedmiu placówkach pocztowych na terenie miasta zlokalizowanych przy ulicach:

  • ul. Pocztowa 9A,
  • ul. Kolejarzy 20,
  • ul. Tysiąclecia 21,
  • ul. Abstorskich 3A,
  • ul. Zwycięstwa 9A,
  • al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 27,
  • ul. Glinianej 12.

***

WYKAZ PODSTAWOWYCH RACHUNKÓW BANKOWYCH GMINY JAWORZNO:

Rachunek podatków i opłat lokalnych:

07 1030 1159 0000 0000 9206 6045

Na rachunek bieżący dochodów Urzędu uiszczać należy wpłaty dokonywane z tytułu podatków lokalnych, opłaty skarbowej, targowej oraz eksploatacyjnej.

Ponadto przypominamy, iż podatki lokalne tj. podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny i podatek od środków transportowych należy wpłacać na rachunek indywidualny dla każdego podatnika znajdujący się w decyzji podatkowej lub w indywidualnym zawiadomieniu.

Rachunek dochodów Skarbu Państwa:

82 1030 1159 0000 0000 9206 6053

Na rachunek dochodów Skarbu Państwa dla Urzędu Miejskiego odprowadzać należy wpłaty za dzierżawy, najmem i bezumowne korzystanie z terenu należącego do Skarbu Państwa, wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, wykup nieruchomości lub gruntów należących do Skarbu Państwa, przekształcenie terenów należących do Skarbu Państwa oraz opłaty za udostępnienie danych osobowych.

Rachunek dochodów dochodów niepodatkowych:

60 1030 1159 0000 0000 9206 6061

Opłaty z tytułu: dzierżawy, najmu i bezumownego korzystania z terenu należącego do Gminy, wieczystego użytkowania, trwałego zarządu i służebności gruntów Gminy, wykupu nieruchomości lub mieszkań komunalnych należących do Gminy, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Gminy, a także opłat geodezyjno-kartograficznych, opłat komunikacyjnych, opłat za wydanie prawa jazdy, legitymacji instruktora, opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską, wydawania dzienników budowy, opłat za koncesje i licencje, opłat za wydanie karty wędkarskiej, opłat i kar za korzystanie ze środowiska (m.in. opłaty za wycinkę drzew), opłat adiacenckich i renty planistycznej oraz kar umownych i grzywien pieniężnych.

Rachunek egzekucji administracyjnej:

10 1030 1159 0000 0000 9206 6088

Wpłaty dokonywane z tytułu administracyjnego postępowania egzekucyjnego, prowadzonego przez Organ Egzekucyjny.

Przypominamy, że podatki i opłaty można regulować także bez wizyt w urzędzie czy na poczcie, bezpośrednio przelewem bankowym na indywidualny rachunek wskazany w decyzjach.