Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Sesja Rady Miejskiej - projekty uchwał

22 października 2019, 09:18

Sesja Rady Miejskiej - projekty uchwał

Sesja Rady Miejskiej - projekty uchwał

W czwartek, 24 października br. o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego odbędzie się sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazły się 34 punkty.

Pełna lista spraw, którymi zajmą się Radni przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Jaworznie.
 3. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych i pracowników samorządowych, określonych w ustawie o samorządzie gminnym.
 4. Informacja o stanie realizacji przez Gminę Miasta Jaworzna zadań oświatowych, w tym o wynikach egzaminów gimnazjalnych, ósmoklasisty, maturalnych i egzaminów zawodowych oraz wynikach nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2018/2019.
 5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu.
 6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu.
 7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu.
 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu.
 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu.
 10. Wybory ławników na kadencję obejmującą lata 2020 – 2023.
 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 r. miasta Jaworzna.
 12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2019-2030.
 13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie za rok 2019 i 2020.
 14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie.
 15. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Jaworznie.
 16. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających dla miasta Jaworzna na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Jaworznie w 2019 r.
 17. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
 18. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie pomników przyrody w Jaworznie.
 19. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie.
 20. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego im. Czesława Miłosza w Jaworznie w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Miłosza w Jaworznie.
 21. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego im. Orła Białego w Jaworznie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jaworznie w czteroletnie III Liceum Ogólnokształcące im. Orła Białego w Jaworznie wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jaworznie.
 22. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego IV Liceum Ogólnokształcącego w Jaworznie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jaworznie w czteroletnie IV Liceum Ogólnokształcące w Jaworznie wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jaworznie.
 23. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 1 w Jaworznie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Jaworznie w pięcioletnie Technikum nr 1 w Jaworznie wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Jaworznie.
 24. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 2 w Jaworznie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jaworznie w pięcioletnie Technikum nr 2 w Jaworznie wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jaworznie.
 25. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 4 w Jaworznie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. Królowej Jadwigi w Jaworznie w pięcioletnie Technikum nr 4 w Jaworznie wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. Królowej Jadwigi w Jaworznie.
 26. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 5 w Jaworznie wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie w pięcioletnie Technikum nr 5 w Jaworznie wchodzące w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie.
 27. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 6 im. króla Jana III Sobieskiego w Jaworznie wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie w pięcioletnie Technikum nr 6 im. króla Jana III Sobieskiego w Jaworznie wchodzące w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie.
 28. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Energetycznego w Jaworznie wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie w pięcioletnie Technikum Energetyczne wchodzące w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie.
 29. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie w Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworznie.
 30. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej usuwania skutków zdarzeń drogowych.
 31. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Jaworzna.
 32. Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.
 33. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych.
 34. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o wnioskach mieszkańców.