Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Przyjazne środowisko - nowy program ZLO

13 września 2019, 09:14


Zespół Lecznictwa Otwartego w Jaworznie prowadzi obecnie program kompleksowych usług zdrowotnych dla osób wykluczonych społecznie.

Czas trwania: 01.09.2019 - 31.08.2021.

Cele projektu:

Projekt zakłada działania mające na celu zwiększenie dostępności usług zdrowotnych poprzez  świadczenie ich w formie środowiskowej dla 90 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (wraz z ich otoczeniem). Projekt ma na celu zapewnienie kompleksowej pomocy pacjentowi poprzez łączenie funkcji leczniczej, prewencyjnej oraz rehabilitacji społecznej. Wsparcie będzie realizowane w okresie 24 m-cy trwania projektu. Ponadto wsparciem zostaną objęci opiekunowie faktyczni osób niesamodzielnych oraz członkowie rodzin chorujących psychicznie z otoczenia chorego.

Zakres działań

1. Osoby, które są dotknięte przewlekłymi chorobami psychicznymi, będą mogły skorzystać z terapii grupowej, terapii indywidualnej, psychoedukacji, terapii zajęciowej i rehabilitacyjnej.

2. Osoby niesamodzielne (niepełnosprawne, chore przewlekle, samotne, w tym osoby starsze po 65 roku życia), będą mogły skorzystać ze świadczeń opiekuńczych, lekarskich, rehabilitacyjnych i pielęgniarskich, w środowisku zamieszkania/lub ambulatoryjnie. W/w osoby będą też miały stały dostęp do specjalistycznego sprzętu medycznego, dzięki któremu ich stan zdrowia będzie monitorowany przez 24 godziny na dobę.

3. Dla opiekunów osób niesamodzielnych będą też organizowane grupy wsparcia, prowadzone przez doświadczonych specjalistów oraz opieka wytchnieniowa.

Rekrutacja dla osób niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych, samotnych niesamodzielnych 65+ prowadzona będzie trzykrotnie (3 edycje po 12 osób) w 1, 8 i 16 m-cu realizacji projektu dla osób chorych psychicznie prowadzona będzie dwukrotnie (2 edycje po 12 osób) w 1 i 12 miesiącu realizacji projektu.

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w projekcie i spełniasz następujące kryteria:

  • jesteś osobą dorosłą niesamodzielną, w tym przewlekle chorą i niepełnosprawną,
  • jesteś osobą niesamodzielną powyżej 65 roku życia, żyjącą w jednoosobowym gospodarstwie domowym (w tym niepełnosprawną),
  • jesteś osobą dorosłą chorującą psychicznie (po pobycie w szpitalu psychiatrycznym z powodu epizodu choroby lub hospitalizacji z powodu kryzysu, osobą z przewlekłymi chorobami psychicznymi wg. ICD-10),
  • jesteś osobą pełnoletnią (18+),
  • zamieszkujesz w Jaworznie.

Zadzwoń!

Bliższych informacji na temat projektu uzyskasz pod numerami telefonów: Osoby z zaburzeniami zdrowia psychicznego:

Iwona Malorny

tel. 517 090 411

Pozostali kandydaci do projektu:

Tatiana Adamczyk

tel. 517 091 761

Projekt “Przyjazne środowisko - program kompleksowych usług zdrowotnych dla osób wykluczonych społecznie” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.