Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Sesja Rady Miejskiej - projekty uchwał

26 sierpnia 2019, 11:16

Sesja Rady Miejskiej - projekty uchwał

Sesja Rady Miejskiej - projekty uchwał

W czwartek, 29 sierpnia br. o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazło się 30 punktów.

Pełna lista spraw, którymi zajmą się Radni przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Jaworznie.
 3. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyznania pośmiertnie dyplomu honorowego "Za zasługi dla miasta Jaworzna" Panu Adamowi Kasprzykowi.
 4. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyznania pośmiertnie dyplomu honorowego "Za zasługi dla miasta Jaworzna" Panu Edwardowi Baranowi.
 5.  Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Jaworzna za pierwsze półrocze 2019 roku.
 6.  Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2019 - 2030, w tym o przebiegu realizacji przyjętych przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2019 roku.
 7.  Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku.
 8.  Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie powołania Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników do sądów powszechnych.
 9.  Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
 10.  Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 r. miasta Jaworzna.
 11.  Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2019-2030.
 12.  Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody, źródeł tych dochodów, ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.
 13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
 14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej i organizacyjno-administracyjnej dla oświatowych jednostek budżetowych Gminy Miasta Jaworzna.
 15. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyjęcia programu pod nazwą Jaworznicka Rodzina Wielodzietna.
 16. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie powołania Rady Społecznej SP ZOZ Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Jaworznie.
 17. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Jaworznie.
 18. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie.
 19. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Jaworznie.
 20. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych dla miasta Jaworzna na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Jaworznie w 2019 roku.
 21. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przysługującego Gminie Miasta Jaworzna, prawa własności, odrębnego lokalu mieszkalnego, położonego przy ul. Stefanii i Franciszka Mazur 1/17 w Jaworznie.
 22. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie sposobu i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 23. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna.
 24. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie na zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego wyposażonego w moduł proszkowy.
 25. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przekazania środków finansowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej Jeleń w Jaworznie na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.
 26. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wojska Polskiego - Północ" w Jaworznie.
 27. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Jeleń – Wschód” w Jaworznie.
 28. Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.
 29. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych.
 30. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o wnioskach mieszkańców.

Projekty uchwał dostępne są na stronie http://www.bip.jaworzno.pl/a,35599,porzadek-sesji-zwolanej-na-29-sierpnia-2019-roku.html

Archiwalne zapisy sesji oraz transmisje z bieżącej można obejrzeć w zakładce Sesje Rady Miejskiej Live.