Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Wybory ławników

7 czerwca 2019, 12:53

Wybory ławników

Wybory ławników

W tym roku kończy się czteroletnia kadencja ławników sądów okręgowych i rejonowych. Nabór kandydatów na nowy okres urzędowania właśnie się rozpoczął. Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 czerwca, a o wynikach wyborów dowiemy się jesienią.

Istnienie urzędu ławników to wyraz udziału obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości. Uczestniczą oni w rozpoznawaniu spraw pierwszej instancji przez sądy rejonowe i okręgowe. Obecnie ławnicy mogą orzekać w określonych sprawach rodzinnych, karnych i dotyczących prawa pracy. Ważne aby pamiętać, że ławnik to nie praca, a funkcja społeczna.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto posiada obywatelstwo polskie, korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, jest nieskazitelnego charakteru, ukończył 30 lat i pracuje lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku. Ławnikami nie mogą być natomiast osoby, które pracują w sądach i prokuraturze, funkcjonariusze policji i inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw, a także adwokaci, duchowni, żołnierze w czynnej służbie wojskowej czy funkcjonariusze służby więziennej.

Kandydatów na stanowiska ławników mogą zgłaszać m.in. związki zawodowe, zakłady pracy, stowarzyszenia i prezesi sądów, z wyłączeniem partii politycznych. Osoba niezależna, która chciałaby zostać ławnikiem musi uzyskać poparcie co najmniej 50 mieszkańców miasta. O tym, kto zostanie wybrany, zadecyduje w październiku Rada Miasta.

Zgłoszenia na kadencję 2020-2023 przyjmowane będą do końca czerwca w Urzędzie Miejskim w Jaworznie (ul. Grunwaldzka 33), w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Rada Miejska - kandydat na ławnika". Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonów: 32 / 618 15 55, 32 / 618 15 56, 32 / 618 15 57. Wszystkie potrzebne do zgłoszenia druki można pobrać ze strony internetowej www.ms.gov.pl, jak również ze strony internetowej bip.jaworzno.pl.