Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Sesja Rady Miejskiej - projekty uchwał

18 marca 2019, 13:50

W czwartek, 28 marca 2019 r. o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego odbędzie się sesja Rady Miejskiej.

W czwartek, 28 marca 2019 r. o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego odbędzie się sesja Rady Miejskiej.

W czwartek, 28 marca br. o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego odbędzie się sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazło się 18 punktów. Sesja będzie relacjonowana "na żywo" na miejskiej stronie internetowej w zakładce "Sesja Rady Miejskiej - opis live".

Pełna lista spraw, którymi zajmą się Radni przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Jaworznie.
 3. Informacja Prezydenta Miasta za rok 2018 dotycząca renty planistycznej oraz roszczeń w związku z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 4. Sprawozdanie z pracy Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architekonicznej w okresie: od stycznia do grudnia 2018 roku.
 5. Sprawozdanie z działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w Jaworznie za 2018 r.
 6. Sprawozdanie z realizacji programów pomocy społecznej wynikających ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Jaworznie na lata 2017-2020.
 7. Sprawozdanie z realizacji Strategii Mieszkalnictwa za 2018 r.
 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 r. miasta Jaworzna.
 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2019-2029.
 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z budżetem obywatelskim miasta Jaworzna.
 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworzno w 2019 roku.
 12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających dla miasta Jaworzna na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Jaworznie w 2019 r.
 13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta Jaworzna.
 14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie.
 15. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej do dokonywania w stosunku do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jaworznie czynności związanych z jego podróżami służbowymi.
 16. Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.
 17. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych.
 18. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o wnioskach mieszkańców.

Archiwalne zapisy sesji oraz transmisje z bieżącej można obejrzeć w zakładce Sesje Rady Miejskiej Live.