Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Nabory do jaworznickich liceów w roku szkolnym 2019/2020

8 marca 2019, 11:41

Nabory do jaworznickich liceów w roku szkolnym 2019/2020

Nabory do jaworznickich liceów w roku szkolnym 2019/2020

Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych ogłosili regulaminy rekrutacji, określające kryteria przyjęcia do poszczególnych oddziałów. W regulaminach zawarto również informację o obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Ilość oddziałów w każdym roku uzależniona jest od liczby kandydatów do klas pierwszych i uzgodniona jest z organem prowadzącym. Podstawą zakwalifikowania kandydata do szkoły ponadpodstawowej w nowym roku szkolnym jest wynik egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty oraz świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły może uzyskać maksymalnie 200 punktów, w tym: maksymalnie 100 punktów za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum (max po 20 pkt za każdy z pięciu przedmiotów) lub szkole podstawowej (max. po 35 pkt za j. polski i matematykę, oraz max. 30 punktów za język obcy) oraz maksymalnie 100 pkt za oceny z zajęć edukacyjnych i odnotowane na świadectwie szczególne osiągnięcia oraz aktywność społeczną.

Z tytułu ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej można uzyskać maksymalnie 72 pkt za oceny z zajęć edukacyjnych wskazanych w Regulaminie Rekrutacji danej szkoły (z języka polskiego, matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły):

  • ocena celująca - 18 punktów
  • ocena bardzo dobra - 17 punktów
  • ocena dobra - 14 punktów
  • ocena dostateczna - 8 punktów
  • ocena dopuszczająca - 2 punkty

Ponadto doliczane są punkty uzyskane za:

  • świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem - 7 punktów,
  • aktywność kandydata na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego, zwłaszcza  w formie wolontariatu (odnotowane na świadectwie) - 3 punkty
  • wskazane na świadectwie szczególne osiągnięcia - maksymalnie 18 punktów.

Zgodnie z przyjętymi regulaminami, uczniowie będą przyjmowani do liceów ogólnokształcących do wybranego oddziału w kolejności zgodnej z sumą punktów, nie mniejszą niż 110 punktów, do wyczerpania planowanego limitu miejsc. Stan naboru będzie monitorowany i jeśli liczba zainteresowanych kandydatów spełniających wymagania będzie przewyższała określony limit przyjęć, to organ prowadzący (Gmina) rozważy uruchomienie dodatkowych oddziałów.

Regulaminy Rekrutacji podane są do publicznej wiadomości przez dyrektorów na stronach internetowych poszczególnych szkół oraz dostępne są w sekretariatach szkolnych.