Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

E-dowód - wnioski od 4 marca br.

1 marca 2019, 08:57

E-dowód - wnioski od 4 marca br.

E-dowód - wnioski od 4 marca br.

Od 4 marca 2019 r. wydawane będą nowe dowody osobiste z warstwą elektroniczną tzw. e-dowody. Stare dokumenty zachowują ważność do upływu terminów na jakie zostały wydane. E-dowód będzie bezpiecznym, bezpłatnym i wielofunkcyjnym narzędziem do komunikacji obywatela z administracją i podmiotami komercyjnymi, a w przyszłości ze służbą zdrowia.

Nowy dowód osobisty będzie umożliwiał uwierzytelnianie w usługach online, podpisywanie dokumentów elektronicznych, potwierdzanie obecności w określonym czasie i miejscu oraz korzystanie z automatycznych bramek granicznych np. na lotniskach.

E-dowód będzie wyposażony w środek identyfikacji elektronicznej tzw. profil osobisty, zapewniający wysoki poziom zaufania, który umożliwi potwierdzenie tożsamości w usługach online. Jeżeli określona usługa online nie będzie wymagała podpisu, a wymagać będzie uwierzytelnienia  możliwe będzie wykorzystanie do tego celu e-dowodu. Profil osobisty będzie zamieszczony w dowodzie osobistym osoby, która posiada pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

W nowym dowodzie zamieszczone będą dane pozwalające opatrzyć dokument zaawansowanym podpisem elektronicznym - będzie on tak samo ważny jak podpis własnoręczny. Elektroniczny dowód osobisty umożliwi logowanie do portali internetowych administracji publicznej m.in. do portalu obywatel.gov.pl oraz e-PUAP. Nowe dowody osobiste będą zewnętrznie podobne do obecnych. E-dowód będzie posiadał warstwę graficzną i warstwę elektroniczną.

Nowością jest zamieszczenie w warstwie graficznej dowodu osobistego w postaci 6 cyfr na awersie i w postaci kodu kreskowego na rewersie blankietu dowodu numeru dostępowego CAN. Numer CAN będzie zapewniał nawiązanie bezpiecznego połączenia pomiędzy warstwą elektroniczną dowodu osobistego a urządzeniem lub systemem teleinformatycznym za pośrednictwem czytnika kart. Wiarygodność nawiązania komunikacji potwierdzana będzie każdorazowo numerem identyfikacyjnym CAN, co uniemożliwi nieautoryzowane odczytanie danych.

Certyfikat podpisu osobistego będzie zamieszczony w warstwie elektronicznej dowodu osoby, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i przy składaniu wniosku wyrazi zgodę na zamieszczenie tego certyfikatu. W przypadku osoby małoletniej, która ukończyła 13 rok życia - zgodę tę wyrazi rodzic, opiekun prawny lub kurator. Certyfikat ten będzie ważny od dnia uzyskania pełnoletności.

Użycie podpisu osobistego będzie wywoływało dla podmiotu publicznego taki sam skutek jak podpis własnoręczny. Każdy dokument elektroniczny wysyłany do urzędu będzie można podpisać używając do tego celu podpisu osobistego.

Korzystanie z wszystkich funkcji e-dowodu będzie wymagało od posiadacza dowodu osobistego uprzedniej aktywacji warstwy elektronicznej dokumentu w urzędzie przy odbiorze dowodu lub w dowolnym momencie. Czynność aktywacji będzie realizowana z wykorzystaniem czytników dowodów osobistych. Aby móc korzystać z funkcji e-dowodu trzeba będzie ustalić swój własny kod PIN do profilu osobistego (4 cyfry) i kod PIN do podpisu osobistego (6 cyfr). Przy odbiorze e-dowodu posiadacz otrzyma również kod PUK za pomocą, którego będzie mógł odblokować e-dowód w przypadku zablokowania certyfikatów.

Wnioski o wydanie e-dowodów będzie można składać od 4 marca br. w Wydziale Spraw Obywatelskich przy ul. Grunwaldzkiej 33, budynek A, pokój nr 10. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 32 / 61 81 503, 61 81 506, 61 81 507.