Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Nabór do przedszkoli

14 lutego 2019, 13:22

Nabór do przedszkoli

Nabór do przedszkoli

Zbliża się czas naboru do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach na rok 2019/2020. Jak złożyć wniosek? Kiedy upływa termin dostarczenia dokumentów? Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Jaworznie przygotował wszystkie niezbędne informacje dotyczące przedszkolnych naborów w sześciu krokach.

Krok 1 - Wybór przedszkola

Dokonując wyboru przedszkola warto dokładnie zapoznać się z ofertą jaworznickich przedszkoli. Do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze miasta Jaworzna. Postępowanie rekrutacyjne dotyczy dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, tj.: 3, 4, 5, i 6 letnich. W rekrutacji do przedszkola/oddziału przedszkolnego biorą udział także dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego jeżeli rodzice ubiegają się o przyjęcie dziecka do oddziału ogólnodostępnego.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzi się na wolne miejsca. Liczba wolnych miejsc w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych zostanie podana na stronach internetowch placówek 28 lutego 2019 r.

Krok 2 – Wypełnienie wniosku o przyjęcie dziecka

1. Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w dotychczasowym przedszkolu.

Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego należy złożyć w przedszkolu do którego uczęszcza dziecko w roku szkolnym 2018/2019, w terminie do 27 lutego 2019 r. Druk deklaracji dostępny jest w przedszkolu/oddziale przedszkolnym.

2. Zapisanie dziecka do nowego predszkola.Aby zapisać dziecko do przedszkola/oddziału przedszkolnego po raz pierwszy albo zmienić dotychczasowe przedszkole należy wziąć udział w rekrutacji. Można wybrać maksymalnie trzy przedszkola, pamiętając, że ich kolejność oznacza hierarchię ważności.

Wniosek o przyjęcie dziecka można wypełnić na dwa sposoby:

  • - elektronicznie – logując się na stronie https://nabordoprzedszkola.pl/jaworzno jeżeli wniosek wypełniony jest za pośrednictwem strony internetowej, automatycznie rejestrowany jest w systemie. Należy go wydrukować, podpisać i dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru,
  • - w formie papierowej – jeśli brak jest dostępu do Internetu i drukarki należy wniosek pobrać z przedszkola/oddziału przedszkolnego pierwszego wyboru w formie papierowej, wypełnić go, podpisać i złożyć w tym przedszkolu. Pracownik przedszkola wprowadzi wniosek do systemu elektronicznego.

Do wniosku dołącza się odpowiednie oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów wyszczególnionych we wniosku.Termin złożenia wniosku – od 1 marca 2019 r. do 15 marca 2019 r.

Uwaga!  Wypełnienie wniosku na stronie internetowej bez jego wydrukowania, podpisania i dostarczenia do przedszkola spowoduje, że dziecko nie będzie brało udziału w procesie rekrutacji i straci możliwość przyjęcia do przedszkola.

Krok 3  - Weryfikacja dokumentów

Po złożeniu wniosku w przedszkolu pierwszego wyboru placówka wyda potwierdzenie jego przyjęcia. Dyrektor przedszkola/szkoły pierwszego wyboru jest odpowiedzialny za sprawdzenie kompletności i zgodności informacji zawartych we wniosku z informacjami w systemie elektronicznym.

Krok 4 – Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły. O przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń, a liczba punktów uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, tj za kryteria ustawowe wymienione we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola. Drugi etap prowadzi się jeżeli występują nadal wolne miejsca. Na tym etapie bierze się pod uwagę kryteria gminne.

Komisja rekrutacyjna podaje w dniu 29 marca 2019 r. godz. 12.00 do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych.

Krok 5 – Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola

Aby dziecko zakwalifikowane w procesie rekrutacyjnym zostało przyjęte do danego przedszkola rodzice/prawni opiekunowie muszą potwierdzić w nim wolę przyjęcia dziecka w terminie do 5 kwietnia 2019 r. Dopiero wtedy dziecko uzyska status przyjętego do przedszkolaoddziału przedszkolnego.

Krok 6 – Wskazanie przedszkola dzieciom niezakwalifikowanym

Jeśli dziecko nie zakwalifikowało się do żadnego z wybranych przedszkoli gmina zaproponuje inne miejsce realizacji wychowania przedszkolnego.