Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Jaki model JBO 2020?

23 stycznia 2019, 14:45

Jaki model JBO 2020?

Jaki model JBO 2020?

Za nami półmetek prac nad procedurą Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok. Podczas spotkania, które odbyło się 22 stycznia br., zaprezentowane zostały propozycje trzech modeli. Teraz - do 1 lutego br. - czekamy na uwagi i spostrzeżenia do przedstawionych propozycji.

Wstępna koncepcja trzech wariantów opracowana została na podstawie uwag i opinii zgłaszanych przez mieszkańców. Pierwszy zaproponowany wariant zakłada realizację projektów ogólnomiejskich w trybie naprzemiennym, tj.: w pierwszym roku maksymalna wartość jednego zadania nie może przekroczyć równowartości 50 proc. wysokości środków przeznaczonych na budżet obywatelski, a w kolejnym roku będzie to równowartość 10 proc. Przy założeniu, że wysokość budżetu obywatelskiego wyniesie ok. 2,9 mln zł (0,5 proc. wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu) w pierwszym roku maksymalna wartość jednego zadania, nie może przekroczyć 1,45 mln. zł, co zagwarantuje realizację min. 2 zadań. Natomiast w kolejnym roku 2021, będzie możliwa już realizacja min. 10 zadań, ale o niższych kosztach do 290 tys. zł i tak naprzemiennie w kolejnych latach.

Druga propozycja zakłada realizację zadań ogólnomiejskich, których równowartość nie może przekroczyć 1/3 wysokości przewidzianych środków. Przy założeniu, że na budżet przeznaczona zostanie kwota 2,9 mln zł zrealizowane zostaną minimum 3 zadania o wartości do 960 tys. zł.

Trzeci wariant zakłada podział puli na trzy kategorie: 1,2 mln zł na zadania o wartości od 700,01 tys. zł do 1,2 mln. zł; 700 tys. zł na zadania o wartości od 200,01 tys. zł do 700 tys. zł oraz 1 mln na zadania o wartości do 200 tys. zł. Taki podział puli gwarantuje realizację min. 7 zadań ogólnomiejskich.

Podczas spotkania omówiono również zmiany w procedurze JBO uwzględniające dotychczasowe uwagi mieszkańców oraz przepisy ustawy. Główne modyfikacje dotyczą wyłączenia z procedury zapisów dotyczących budżetu dzielnicowego (zgodnie ze zmianami w ustawie o samorządzie gminnym regulującymi kwestie związane z budżetem obywatelskim - art. 5a, ust. 3-7 ustawy o samorządzie gminnym Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 - środki wydatkowane w ramach budżetu obywatelskiego mogą być dzielone na pule obejmujące całość gminy i jej części w postaci jednostek pomocniczych). Brak ustanowionych jednostek pomocniczych wyklucza realizację budżetu dzielnicowego w gminie.

Zatem, wszystkie zgłaszane inicjatywy będą odtąd miały charakter ogólnomiejski. Zaproponowane zmiany dot. głównie zagadnień: definicji - zgodnie z sugestiami mieszkańców ograniczono koszty realizacji zadania nieinwestycyjnego do 200 tys. zł. Zaproponowano, aby wnioskodawca mógł złożyć wyłącznie 1 wniosek, a każdemu uprawnionemu mieszkańcowi przysługiwał 1 głos. W przypadku naboru propozycji-przewidziano możliwość składania wniosków osobiście, mailowo i drogą pocztową. Do oceny formalnej wniosków powołany zostanie 1 zespół ds. budżetu obywatelskiego. Wprowadzono możliwość odwołania się od oceny negatywnej zarówno na etapie oceny formalnej, jak i oceny merytorycznej. Dodatkowo zaproponowane warianty zakładają przeznaczenie wolnych środków na bieżące utrzymanie i doposażenie już istniejących obiektów JBO.

Uwagi do przedstawionych wariantów, a także własne propozycje modeli JBO 2020, można składać na formularzach w terminie do 1 lutego 2019 r.:

  • na adres mailowy: jbo@um.jaworzno.pl,
  • pozostawić w Urzędzie Miejskim w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 (punkt informacyjny lub pokój 207, II piętro),
  • przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Jaworznie, Wydział Promocji, Kultury i Sportu, Referat Promocji, ul. Grunwaldzka 33.

Ostateczny kształt uchwały poznamy do 5 marca br.

Do pobrania:

Więcej na www.jbo.jaworzno.pl