Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Zmiany organizacyjne w urzędzie

16 listopada 2018, 09:59

Zmiany organizacyjne w urzędzie

Zmiany organizacyjne w urzędzie

W związku realizacją zadań programowych oraz decyzją Tadeusza Kaczmarka o objęciu mandatu radnego Rady Miejskiej w Jaworznie, a tym samym rezygnacji z zajmowanego stanowiska zastępcy prezydenta Jaworzna, wprowadzono zmiany organizacyjne w dotychczasowym funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego.

Prezydent Paweł Silbert podjął decyzję o tymczasowym nie powoływaniu drugiego zastępcy. Monika Bryl nadal będzie pełnić funkcję zastępcy prezydenta. Spośród naczelników i dyrektorów jednostek miejskich, prezydent wybrał pełnomocników, którzy będą koordynować pracę w poszczególnych pionach.

Decyzją prezydenta Pawła Silberta powołano pełnomocnika ds. przedsiębiorczości i współpracy społecznej, którym został Łukasz Kolarczyk, naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu. Do jego zadań należy m.in. podejmowanie działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz współpracy społecznej i aktywności miejskiej, a także koordynacja programów miejskich takich jak "Jaworzno Wspiera Rodziny", "Jaworzno Przyjazne Seniorom", "Jaworzno. Strefa Lepszej Pracy" oraz "Współpraca na wyższym poziomie". Pełnomocnikowi podlegają Wydział Promocji, Kultury i Sportu (do tej pory promocja, kultura i sport były oddzielnymi komórkami organizacyjnymi, po reorganizacji Referat Kultury i Sportu został włączony w struktury nowego Wydziału Promocji, Kultury i Sportu) oraz Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej. Nowo utworzonym Wydziałem Współpracy Społecznej i Gospodarczej kierować będzie Mariola Dudek. Wydział skupia Referat Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Referat Przedsiębiorczości i Współpracy z Zagranicą - siedzibą nowego wydziału jest budynek Urzędu Miejskiego przy Pl. Górników 5.

Pełnomocnikiem ds. oświaty i gospodarowania nieruchomościami został Tomasz Jewuła - dyrektor Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych. Pełnomocnik będzie odpowiadał za sprawy związane z koordynowaniem i monitorowaniem działań prowadzonych w ramach zapewnienia właściwej organizacji i funkcjonowania oświaty, jak również zarządzania majątkiem Gminy i Skarbu Państwa oraz przedsięwzięć związanych z obrotem nieruchomościami. Pełnomocnikowi Jewule podlegają Wydział Edukacji, Wydział Obrotu Nieruchomościami oraz Wydział Skarbu.

Za zadania związane ze sprawowaniem kontroli realizacji i skuteczności działań podejmowanych przez Wydział Geodezji i Kartografii, Wydział Ochrony Środowiska oraz Wydział Urbanistyki i Architektury, a także za kreowanie i hierarchizowanie potrzeb oraz działań obejmujących opracowywanie i aktualizowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; współpracę z miejskimi jednostkami organizacyjnymi, spółkami i innymi jednostkami w zakresie podejmowania inicjatyw prorozwojowych oraz koordynowanie i monitorowanie działań prowadzonych w ramach ochrony środowiska odpowiada pełnomocnik ds. rozwoju i polityki planistycznej. Tę funkcję sprawuje Paweł Bednarek - dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów.

Funkcję pełnomocnika ds. koordynacji inwestycji pełni nadal Grzegorz Cyran, naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich. Do jego zadań należy m.in. podejmowanie doraźnych decyzji dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych miasta, koordynacja działań w zakresie zarządzania funduszami oraz rozwoju i strategii Miasta oraz zapewnienie prawidłowego i gospodarnego wydatkowania środków na prowadzone w mieście inwestycje. Pełnomocnik sprawuje nadzór nad Wydziałem Inwestycji Miejskich, Wydziałem Zarządzania Funduszami i Strategii oraz Biurem ds. Geologii.

W związku z nowymi zadaniami dotychczasowy Wydział Komunalny i Ochrony Środowiska przekształcił się w Wydział Ochrony Środowiska, którego naczelnikiem została Marzena Adamczyk, a Biuro Gospodarki Komunalnej - po reorganizacji zarządzane jest przez Tomasza Bachowskiego.

Obrazek