Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Sesja Rady Miejskiej - projekty uchwał

29 sierpnia 2018, 08:51

Sesja Rady Miejskiej - projekty uchwał

Sesja Rady Miejskiej - projekty uchwał

W czwartek, 30 sierpnia br. o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego odbędzie się sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazło się 27 punktów. Sesja będzie relacjonowana "na żywo" na miejskiej stronie internetowej w zakładce "Sesja Rady Miejskiej - opis live".

Pełna lista spraw, którymi zajmą się Radni przedstawia się następująco:
1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Miejskiej w Jaworznie.
3. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyznania dyplomu honorowego „Za zasługi dla miasta Jaworzna” Panu Andrzejowi Stalmachowi.
4. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyznania dyplomu honorowego „Za zasługi dla miasta Jaworzna” Panu Kazimierzowi Orłowi.
5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyznania dyplomu honorowego „Za zasługi dla miasta Jaworzna” Panu Janowi Urbanowi.
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2018 r.
7. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć realizowanych w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 r.
8. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 r.
9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 r. miasta Jaworzna.
10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2018-2029.
11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody, źródeł tych dochodów, ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.
12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w podziale miasta Jaworzna na stałe obwody głosowania.
13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Jaworznie.
14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Jaworznie.
15. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie.
16. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie Programu współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.
17. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających dla miasta Jaworzna na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Jaworznie w 2018 roku.
18. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego "Byczyna" w Jaworznie, przyjętego uchwałą Nr XX/311/2016 Rady Miejską w Jaworznie z dnia 30 sierpnia 2016 r.  
19. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie uchylenia nadania imienia Szkole Podstawowej nr 20 im. Oddziału Armii Ludowej im. Jarosława Dąbrowskiego w Jaworznie.
20. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy w jednostkach organizacyjnych miasta Jaworzna dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy.
21. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy ulica Dobrej Energii.
22. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie.
23. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie pozbawienia dróg na terenie Gminy Miasta Jaworzna kategorii dróg gminnych i wyłączenia ich z użytkowania.
24. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie miasta Jaworzna i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
25. Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.
26. Interpelacje, wolne wnioski i informacje radnych.
27. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o wnioskach mieszkańców.

Archiwalne zapisy sesji oraz transmisje z bieżącej można obejrzeć w zakładce Sesje Rady Miejskiej Live.