Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Konkurs: Wydrap imię wydry z Parku Gródek!

20 kwietnia 2018, 13:37

Wybierz imię dla wydry!

Wybierz imię dla wydry!

Zachęcamy najmłodszych mieszkańców Jaworzna do udziału w zabawie, w której do zdobycia są nagrody w postaci gier planszowych. Co trzeba zrobić? Wystarczy wymyślić 1-członowe imię wydry, której figurka (rzeźba) znajduje się w parku Gródek, a następnie wydrapać propozycję dowolną techniką plastyczną w taki sposób, by imię wydry było czytelne i widoczne z odległości min. 50 cm.

REGULAMIN ZABAWY:

I. Organizator Konkursu

Urząd Miejski w Jaworznie

II. Zasady uczestnictwa

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku DO 12 lat, zamieszkałych w Jaworznie.
 2. Uczestnicy Konkursu mają za zadanie wymyślić 1-członowe imię wydry, której figurka (rzeźba) znajduje się w parku Gródek.
 3. Propozycja imienia MUSI być wydrapana dowolną techniką plastyczną (np. na pokrytej tuszem i zalanej woskiem kartce papieru, na powielkanocnej pisance, w kostce mydła itp.) w taki sposób, by imię wydry było czytelne i widoczne z odległości min. 50 cm. Materiały muszą być bezpieczne i zwyczajowo używane do wykonywania prac plastycznych, np. w przedszkolu i szkole.
 4. Pracę konkursową należy dostarczyć do Biura Promocji i Informacji Urzędu Miejskiego w Jaworznie (ul. Grunwaldzka 33, pok. 209) w terminie do 18 V 2018 r., listownie bądź osobiście.
 5. Opiekun prawny uczestnika wyraża zgodę na bezpłatne i bezzwrotne przekazanie pracy z propozycją imienia wydry (będzie to potwierdzane pisemnym oświadczeniem woli w momencie przekazywania pracy).
 6. Każda praca konkursowa powinna zawierać następujące informacje: imię, nazwisko, wiek i adres domowy autora oraz telefon kontaktowy (opcjonalnie: e-mail).
 7. W chwili przekazania pracy z propozycją imienia wydry opiekun prawny uczestnika podpiszę zgodę na zebranie i przetworzenie danych osobowych dziecka (wyłącznie dla potrzeb konkursu, a których administratorem będzie Prezydent Miasta Jaworzna) oraz na bezpłatne przekazanie majątkowych praw autorskich do pracy dziecka.
 8. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Urzędu Miejskiego w Jaworznie oraz ich najbliższa rodzina.
 9. 1 dziecko może zaproponować tylko 1 imię dla wydry.

III. Termin i miejsce nadesłania prac

Prace plastyczne można składać w terminie do 18 maja 2018 r. w Biurze Promocji i Informacji Urzędu Miejskiego w Jaworznie - ul. Grunwaldzka 33, pok. 209, listownie bądź osobiście.

IV. Jury

Jury Konkursu zostanie powołane przez Organizatora Konkursu.

V. Kryteria oceniania

 • twórczy charakter utworu,
 •  samodzielność i oryginalność (w tym oryginalność wykorzystanych materiałów).

VI. Rozstrzygnięcie konkursu

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dn. 21 maja 2018 roku.
 2. Zwycięzca konkursu otrzyma zestaw nagród (gry planszowe, gadżety miejskie oraz "tabliczkę" upamiętniającą autora imienia, która będzie zlokalizowana koło wydry).
 3. Przewidziane są także 3 nagrody pocieszenia (gra planszowa i gadżety miejskie) dla 3 dzieci, których propozycje wyłoni Jury.
 4. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Jaworznie (www.um.jaworzno.pl) oraz na profilach mediów społecznościowych UM w Jaworznie.
 5. Opiekunowie prawni dzieci, które wygrają w konkursie, zostaną powiadomieni drogą telefoniczną lub e-mailową.
ObrazekObrazek