Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Sesja Rady Miejskiej - projekty uchwał

19 lutego 2018, 11:46

Najbliższa Sesja Rady Miejskiej odbędzie się we wtorek, 27 lutego 2018 r.

Najbliższa Sesja Rady Miejskiej odbędzie się we wtorek, 27 lutego 2018 r.

We wtorek, 27 lutego br. o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego odbędzie się sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazło się 15 punktów. Sesja będzie relacjonowana "na żywo" na miejskiej stronie internetowej w zakładce "Sesja Rady Miejskiej - opis live".

Pełna lista spraw, którymi zajmą się Radni przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Jaworznie.
 3. Informacja Prezydenta Miasta Jaworzna za rok 2017 dotycząca renty planistycznej oraz roszczeń w związku z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 4. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 r. miasta Jaworzna.
 5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie  w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2018-2029.
 6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyjęcia Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w latach 2018-2021.
 7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzna.
 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Sfera południe" w Jaworznie.
 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wandy w Jaworznie.
 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie w trybie bezprzetargowym, na rzecz Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci odpłatnego użytkowania na okres dziesięciu lat zabudowanej nieruchomości gminnej, położonej przy ul. Grunwaldzkiej 80, w celu prowadzenia działalności statutowej.
 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie w trybie bezprzetargowym, na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci odpłatnego użytkowania na czas nieoznaczony nieruchomości gminnej, w celu prowadzenia działalności statutowej.
 12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Jaworznie.
 13. Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.
 14. Interpelacje, wolne wnioski i informacje radnych.
 15. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o wnioskach mieszkańców.

Archiwalne zapisy sesji oraz transmisje z bieżącej można obejrzeć w zakładce Sesje Rady Miejskiej Live.