Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Uzyskaj dofinansowanie na usunięcie azbestu

9 lutego 2018, 12:00

Uzyskaj dofinansowanie na usunięcie azbestu

Uzyskaj dofinansowanie na usunięcie azbestu

Rozpoczyna się nabór wniosków na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta, które realizowane będzie w 2018 roku w ramach "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Jaworzna do 2032 roku". Program realizowany będzie wyłącznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Jaworzna o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Prezydent zamierza złożyć aplikację w wymaganym przez tę instytucję terminie - do końca kwietnia. Aby tak się stało, osoby zainteresowane usunięciem szkodliwego pokrycia mogą składać wnioski do 5 marca 2018 r.

Nieruchomości, z których pochodzą odpady zawierające azbest objęte wnioskiem muszą być zlokalizowane na terenie Gminy Miasta Jaworzna, ujęte w "Inwentaryzacji szczegółowej wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miasta Jaworzna" oraz stanowić własność osób fizycznych. Do czasu zawarcia umów o dofinansowanie, Gmina może bez podania przyczyn unieważnić niniejszy nabór wniosków.

Dofinansowanie oferowane przez WFOŚiGW może wynieść:

  1. 100 proc. kosztów obejmujących zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest (nie więcej niż 600 zł za tonę) - w przypadku azbestu składowanego na nieruchomości,
  2. 80 proc. kosztów obejmujących demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest (nie więcej niż 640 zł za tonę) - w przypadku azbestu demontowanego z obiektów budowlanych.

Gmina ma zamiar realizować to zadanie w dłuższej perspektywie, jednak warunki konkursowe są nieprzewidywalne i warto już teraz zastanowić się nad wymianą pokrycia dachowego i usunięciem zalegającego, szkodliwego azbestu. Wykonawcą zadania obejmującego prace związane z usuwaniem azbestu na terenie Gminy będzie firma wyłoniona w przetargu. Koszty zakupu i montażu nowych pokryć dachowych pokrywają właściciele nieruchomości we własnym zakresie.

Wykonanie usługi nastąpi w terminie ustalonym z właścicielem nieruchomości w okresie od dnia podpisania umowy pomiędzy Gminą Miasta Jaworzna a Wykonawcą prac (orientacyjny termin realizacji prac: czerwiec-sierpień).

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do siedziby Urzędu Miejskiego w Jaworznie przy ul. Plac Górników 5 - Wydział Komunalny i Ochrony Środowiska (pokój 110) w terminie do dnia 05.03.2018 r. celem złożenia wniosku o dofinansowanie. Wnioski złożone po tym terminie nie będą uwzględniane do realizacji w 2018 r. Formularz wniosku można pobrać ze strony internetowej www.bip.jaworzno.pl (zakładka: Likwidacja odpadów zawierających azbest) lub w siedzibie Urzędu. Dodatkowe informacje o dofinansowaniu można uzyskać pod numerem telefonu 32 6181675.