Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Azbest - obowiązek złożenia informacji

18 stycznia 2018, 13:01

Azbest - obowiązek złożenia informacji

Azbest - obowiązek złożenia informacji

Wydział Komunalny i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Jaworznie przypomina mieszkańcom o obowiązku składania "Informacji o wyrobach zawierających azbest". Termin składania wniosku mija 31 stycznia br.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2010 r. Nr 8 poz. 31) na wykorzystującym wyroby zawierające azbest (właścicielu, zarządcy bądź użytkowniku nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest) ciąży obowiązek sporządzenia "Informacji o wyrobach zawierających azbest" i przedkładania jej właściwemu organowi w terminie do 31 stycznia każdego roku.

Informację sporządza się w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz informacji osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą składa na biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Jaworznie, drugi egzemplarz przechowuje przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji. Podmioty prawne i przedsiębiorcy przedkładają informację bezpośrednio marszałkowi województwa.

Wzór "Informacji o wyrobach zawierających azbest" do pobrania poniżej.