Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Dekomunizacja ulic w Jaworznie

8 listopada 2017, 11:54

Dekomunizacja ulic w Jaworznie

Dekomunizacja ulic w Jaworznie

Ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 744) zobligowała samorządy do zmiany nazw ulic, placów i skwerów nawiązujących do symboli komunizmu. Dekomunizacja nie ominęła również Jaworzna. W efekcie wprowadzonych regulacji prawnych 25 jaworznickich ulic zmieniło swoje nazwy.

POZNAJ NOWE NAZWY ULIC:

Radosna (dawna: Adolfa Warskiego), Energetyków (dawna: Dąbrowszczaków), Dolomitowa (dawna: Małgorzaty Fornalskiej), Józefa Macy (dawna: Marii Koszutskiej), Kameralna (dawna: Pawła Findera), hetm. Stanisława Żółkiewskiego (dawna: Stefana Żółkiewskiego), Kryształowa (dawna: Teodora Duracza), Arnolda Preglera (dawna: Gwardii Ludowej), Franciszka Racka (dawna: Henryka Rutkowskiego), Franciszka Schattanka (dawna: Władysława Hibnera), Aurelii Stachurki (dawna: Kościuszkowców), Górników z "Danuty" (dawna: Franciszka Zubrzyckiego), Na Stoku (dawna: gen. Grzegorza Korczyńskiego), gen. Józefa Hallera (dawna: Adama Rapackiego), Wincentego Muchy (dawna: Hanki Sawickiej), Żukowa (dawna: Georgija Żukowa), Pyrzowiec (dawna: Juliana Leńskiego), Abstorskich (dawna: Tomasza Baranowskiego), Ireny Odrzywołek (dawna: Juliana Bruna), Władysława Lichtańskiego (dawna: Marcelego Nowotki), Dziunikowskich (dawna: Mariana Buczka), gen. Feliksa Kamińskiego (dawna: Oskara Langego), Roberta Domsa (dawna: Wincentego Pstrowskiego), Gryfitów (dawna: Władysława Kniewskiego), Nad Przemszą (dawna: Leona Kruczkowskiego).

ZMIANA NAZW ULIC - CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ?

Urząd Miejski w Jaworznie wraz z podległymi mu jednostkami w chwili wejścia w życie uchwał zmieniających nazwy dla 25. ulic, dokonał automatycznych zmian w systemach zawierających stare adresy. O konieczności zmiany wykazów ulic zostały także poinformowane takie instytucje jak policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe, Urząd Skarbowy, ZUS, poczta, Sąd Rejonowy. Mimo powyższych działań nowe adresy należy zweryfikować przy okazji kontaktu z daną instytucją. Obligatoryjnie zaś trzeba powiadomić wszystkie te placówki, z którymi mamy podpisane indywidualne umowy na świadczenie usług, np. banki, fundusze emerytalne czy firmy ubezpieczeniowe. Tych czynności nikt za nas nie wykona.

NOWE NAZWY ULIC - STARE DOKUMENTY!

Zmiana nazw ulic nie oznacza konieczności wymiany dokumentów osobistych. Wszystkie dokumenty zawierające starą nazwę ulicy (np. dowody osobiste, dowody rejestracyjne czy prawa jazdy) wciąż obowiązują i można ich używać do momentu, aż minie termin ich ważności.

ZMIANY W REJESTRACH, OPŁATY

Mieszkańcy zmienionych ulic nie mają także obowiązku zgłaszania zmian w rejestrach i ewidencjach prowadzonych przez Urząd Miejski w Jaworznie (np. ewidencja ludności - meldunki, ewidencja podatków, deklaracje w sprawie gospodarowania odpadami). Dodatkowo Urząd Miejski w Jaworznie, po naniesieniu zmian w ewidencji gruntów i budynków, zawiadomi Sąd Rejonowy w Jaworznie o zmianie danych adresowych nieruchomości.

Ewentualne zmiany wprowadzane w księgach wieczystych, rejestrach, ewidencjach i pismach urzędowych są zwolnione z opłat. Zgodnie z cytowaną ustawą "pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat".

CO Z KORESPONDENCJĄ?

Wprowadzenie nowych nazw ulic nie powinno powodować problemów z dostarczaniem korespondencji pod dotychczasowy adres. Urząd Miejski poinformował placówki pocztowe o zmianach w wykazie jaworznickich ulic.

WAŻNE: CO Z DANYMI W INNYCH INSTYTUCJACH?

Aktualizacja danych po zmianie nazw ulic, wszędzie tam, gdzie mamy podpisane indywidualne umowy, należy do mieszkańców. Wiąże się to ze spersonalizowanym charakterem informacji, w które Urząd Miejski nie może ingerować. Banki, dostawcy energii, gazu, usług telekomunikacyjnych, telewizyjnych i internetowych, fundusze emerytalne, zakłady pracy, przychodnie lekarskie, szkoły, przedszkola, ZUS - to podstawowy i przykładowy zakres instytucji, z którymi mieszkaniec może mieć zawarte umowy. U większości usługodawców aktualizacja danych adresowych odbywa się za pośrednictwem infolinii lub elektronicznie. Polecamy osobisty kontakt z każdą firmą/instytucją, która świadczy nam usługi. Choć nie ma sprecyzowanej daty aktualizacji danych, zmian powinno się dokonać bez zbędnej zwłoki.

PRZEDSIĘBIORCY I ZMIANA DANYCH:

Właściciele firm znajdujących się przy dekomunizowanych ulicach muszą pamiętać o zmianach w:

  • Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG). Zmiany w tym systemie można dokonać w urzędach na terenie całej Polski (także w Urzędzie Miejskim w Jaworznie, Referacie Działalności Gospodarczej, Plac Górników 5, pok. 11 - jednak tylko na wniosek przedsiębiorcy). Stamtąd dane przekazywane są do GUS, ZUS i US). Do zmiany konieczne jest wypełnienie wniosku i okazanie dowodu osobistego. Jeśli przedsiębiorca posiada podpis elektroniczny lub profil zaufany, wszystkie formalności związane ze zmianami można załatwić online na stronie CEIDG, bez konieczności wizyty w urzędzie.
  • Krajowym Rejestrze Sądowym - najbliższy VIII Wydział Gospodarczy - KRS Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, ul.Lompy 14.

TABLICZKI Z NAZWAMI NOWYCH ULIC

Do zadań gminy należy umieszczanie i utrzymywanie w należytym stanie tabliczek z nazwami ulic i placów. W związku z ustawą dekomunizacyjną Miejski Zarząd Dróg i Mostów rozpoczął wymianę tabliczek z nazwami nowych ulic na terenie naszego miasta.