Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Sesja Rady Miejskiej - projekty uchwał

17 października 2017, 12:56

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się 26 października 2017 r.

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się 26 października 2017 r.

W czwartek, 26 października br. o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego odbędzie się sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazły się 34 punkty. Sesja będzie relacjonowana "na żywo" na miejskiej stronie internetowej w zakładce "Sesja Rady Miejskiej - opis live".

Pełna lista spraw, którymi zajmą się Radni przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Jaworznie.
 3. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyznania dyplomu honorowego "Za zasługi dla miasta Jaworzna" Państwu Renacie i Jackowi Myślińskim - zawodowej rodzinie zastępczej.
 4. Informacja o oświadczenia majątkowych złożonych przez radnych i pracowników samorządowych, określonych w ustawie o samorządzie gminnym.
 5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok miasta Jaworzna.
 6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2017 - 2027.
 7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody, źródeł tych dochodów, ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.
 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Jaworznie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w Jaworznie w Branżową Szkołę I Stopnia nr 1 w Jaworznie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w Jaworznie.
 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Jaworznie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie w Branżową Szkołę I Stopnia nr 2 w Jaworznie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie.
 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 w Jaworznie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Królowej Jadwigi w Jaworznie w Branżową Szkołę I Stopnia nr 4 w Jaworznie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Królowej Jadwigi w Jaworznie.
 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 w Jaworznie w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie w Branżową Szkołę I Stopnia nr 5 w Jaworznie w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie.
 12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 7 w Jaworznie w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jaworznie w Branżową Szkołę Specjalną I Stopnia nr 7 w Jaworznie.
 13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie stwierdzenia przekształcenia ponadgimnazjalnej Szkoły Policealnej nr 1 dla Dorosłych w Jaworznie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w Jaworznie w ponadpodstawową Szkołę Policealną nr 1 dla Dorosłych w Jaworznie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w Jaworznie.
 14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie stwierdzenia przekształcenia ponadgimnazjalnej Szkoły Policealnej nr 2 dla Dorosłych w Jaworznie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie w ponadpodstawową Szkołę Policealną nr 2 dla Dorosłych w Jaworznie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie.
 15. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie stwierdzenia przekształcenia ponadgimnazjalnej Szkoły Policealnej nr 3 dla Dorosłych w Jaworznie w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie w ponadpodstawową Szkołę Policealną nr 3 dla Dorosłych w Jaworznie w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie.
 16. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie stwierdzenia przekształcenia ponadgimnazjalnej Szkoły Policealnej nr 5 dla Dorosłych w Jaworznie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Królowej Jadwigi w Jaworznie w ponadpodstawową Szkołę Policealną nr 5 dla Dorosłych w Jaworznie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Królowej Jadwigi w Jaworznie.
 17. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie stwierdzenia przekształcenia ponadgimnazjalnej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Jaworznie w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jaworznie w ponadpodstawową Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Jaworznie w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jaworznie.
 18. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 23 w Jaworznie w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jaworznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 23 w Jaworznie w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jaworznie.
 19. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie częściowej zmiany uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej i organizacyjno-administracyjnej dla oświatowych jednostek budżetowych Gminy Miasta Jaworzna.
 20. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie w trybie bezprzetargowym, na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci odpłatnego użytkowania, na czas nieoznaczony, zabudowanej nieruchomości gminnej położonej przy ul. Kalinowej, w celu prowadzenia działalności statutowej.
 21. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Wielospecjalistycznemu w Jaworznie.
 22. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Zakładowi Pielęgnacyjno-Opiekuńczemu w Jaworznie.
 23. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ośrodkowi Rehabilitacyjno-Wychowawczemu dla dzieci Niepełnosprawnych w Jaworznie.
 24. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie za rok 2017 i 2018.
 25. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających dla miasta Jaworzna na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Jaworznie w 2017 r.
 26. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej lub dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego przez sąd w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub zakładzie rehabilitacji leczniczej.
 27. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Jaworznie.
 28. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jaworznie.
 29. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Miasta Jaworzna.
 30. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych stanowiących własność Gminy Miasta Jaworzna oraz warunków i zasad korzystania z nich.
 31. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji.
 32. Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.
 33. Interpelacje, wolne wnioski i informacje radnych.
 34. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o wnioskach mieszkańców.

Archiwalne zapisy sesji oraz transmisje z bieżącej można obejrzeć w zakładce Sesje Rady Miejskiej Live.