Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Wolontariusz Roku 2017

11 października 2017, 10:36

Wolontariusz Roku 2017

Wolontariusz Roku 2017

"Wolontariusz Roku 2017" to honorowy tytuł, który po raz drugi przyznany będzie szczególnie wyróżniającym się wolontariuszom z terenu Jaworzna. Swoich kandydatów zgłaszać mogą organizacje pozarządowe, instytucje miejskie i szkoły. Głównym celem konkursu jest promocja działalności wolontariackiej oraz kształtowanie postaw prospołecznych wśród mieszkańców naszego miasta.

Organizatorem konkursu jest Prezydent Miasta - z inicjatywy i przy współpracy Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jaworznie.

Konkurs adresowany jest do Organizacji Pozarządowych oraz szkół publicznych. Kandydaci mogą być zgłaszani w trzech obszarach:

  • obszar I  - profilaktyka, zdrowie i wsparcie społeczne w tym działania na rzecz rodzin, osób starszych i niepełnosprawnych;
  • obszar II  - edukacja, kultura i sport w tym działania na rzecz dzieci i młodzieży;
  • obszar III - ekologia i turystyka w tym działania dotyczące ochrony przyrody, opieki nad zwierzętami, zapobieganie bezdomności zwierząt.

Każdy z obszarów obejmuje dwie kategorie, z których pierwsza dotyczy dzieci i młodzież do 25 roku życia (kontynuującą naukę w szkole lub szkole wyższej), którzy są wolontariuszami minimum przez rok szkolny 2016/2017. Zgłoszenie może dotyczyć również absolwenta danej szkoły - jeśli spełnia on warunek o pracy wolontariackiej w roku szkolnym 2016/2017. Druga kategoria to dorośli, których staż pracy wolontariackiej wynosi minimum 2 lata. Przy analizie wniosków pod uwagę brane będą m.in. takie czynniki jak: zaangażowanie w pracę wolontariacką, innowacyjność działań, okres i systematyczność działań wolontariackich, umiejętność angażowania i zachęcania innych osób do pracy wolontariackiej.

Zgłoszenia kandydatów należy składać w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33 w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Wolontariusz Roku 2017" do 15 października 2017 r. (decyduje data wpływu). Koperta winna być opatrzona pieczątką organizacji lub szkoły zgłaszającej kandydata. Każda z organizacji pozarządowych i szkół może zgłosić maksymalnie 3 wolontariuszy, z zachowaniem określonych obszarów i kategorii. Dla każdego z kandydatów należy wypełnić osobny wniosek.